приложение на разпоредбата на ЗДДС при доставка на агентийски и други услуги с получател регистрирано по ЗДДС данъчно задължено лице

2_110/10.02.2020
ЗДДС; чл.31, т.9
Чл.31, т.5
Чл.36, ал.1

Относно: приложение на разпоредбата на ЗДДС при доставка на агентийски и други услуги с получател регистрирано по ЗДДС данъчно задължено лице

В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на дирекцията под вх.№ ……., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството, което представлявате има сключен договор за корабно агентиране и пристанищни операции с българско дружество регистрирано по ЗДДС. Възложено Ви е като агент да представлявате оператора при всички дейности, свързани с корабно агентиране, морски и пристанищни операции, специализирани портови и/или митнически услуги за корабите, собственост и/ или оперирани от оператора.
Предмета на договора е: Корабно агентиране (включително като протектинг агент и услуги извършване на рейд), услуги по координация на доставки и специализирани морски и технически такива, пристанищна спедиция, документална обработка, митническо посредничество на територията на пристанищни райони …., включително кораборемонтни и корабостроителни заводи. Към запитването не прилагате копие от сключения договор.
За извършваните агентийски услуги за всеки кораб дружеството издава фактура с 20 % начислен ДДС.
В тази връзка, въпросът който задавате е:
Допустимо ли е „АБВ” ООД в качеството си на агент по сключен договор с друго българско дружество регистрирано по ЗДДС да приложи чл.З0, ал. 1 и 2 от ЗДДС и да приложи нулева ставка за доставката, при условие че дружеството разполага с документи описани в чл.2З от ППЗДДС?
При така изложената фактическа обстановка и предвид липсата на договор, с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), изразявам следното принципно становище:
Мястото на изпълнение на доставка на услуги, по които получател е данъчно задължено лице, се определя по реда на чл.21, ал.2 от ЗДДС и е мястото където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато услугите се предоставят на постоянен обект, който се намира на различно място, мястото на изпълнение на доставката на услуги е там, където се намира този постоянен обект.
Съгласно изложеното в запитването получател на агентийските и др. услуги по договора е дружеството, което е установено на територията на страната. В този случай мястото на изпълнение на доставката, определено по правилата на чл.21, ал.2 от ЗДДС е на територията на страната.
На основание чл. 54, ал. 2 от ППЗДДС при доставка на услуга по чл. 21, ал. 1 и 2 от ЗДДС, когато получателят и доставчикът са установени на територията на страната, данъкът е изискуем от доставчика – регистрирано по ЗДДС лице, независимо дали получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице.
На основание чл.31, т.9 от ЗДДС, облагаема с нулева ставка на данъка е доставката на услуги по глава девета от Кодекса на търговското корабоплаване, оказвани на плавателни съдове, посочени в чл.31, ал.2, б. от “а“ до „в“ от ЗДДС (които са предназначени и използвани за превоз стоки или пътници в открито море, или за извършване на търговски, промишлени или риболовни дейности в открито море, или използвани за спасяване на човешки живот и имущество на море), когато доставката е с място на изпълнение на територията на страната.
На основание чл.222 от Кодекса на търговското корабоплаване с договора за агентиране корабният агент се задължава срещу възнаграждение да извършва от името и за сметка на корабопритежателя обичайни услуги, свързани с корабоплаването в района на определено пристанище или територия.
В чл.36, ал.1 от ППЗДДС е дадена легална дефиниция на агентийска услуга по чл.31, т.9 от закона с място на изпълнение на територията на страната – това е услугата, която корабният агент предоставя на корабопритежателя и/или капитана на кораба, във връзка с всички формалности и действия по пристигане, пребиваване и отплуване на кораба.
За доказване на нулевата ставка на доставката по чл.31, т.9 от ЗДДС, доставчикът следва да разполага с регламентираните от чл.36, ал.2 от ППЗДДС доказателства:
1. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви „а“ и „б“ от закона:
а) дисбурсментска сметка;
б) договор между корабопритежателя и корабния му агент или друг документ, доказващ наличието на договорни правоотношения между страните;
в) фактура за доставката;
г) декларация по образец – приложение № 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа или част втора, която е приложима.
Относно услугите, свързани с морски и пристанищни операции и специализирани портови услуги, пристанищна спедиция и др., ако същите не могат да бъдат определени като агентийска услуга по смисъла на чл.36, ал.1 от ППЗДДС (оказвани във връзка с всички формалности и действия по пристигане, пребиваване и отплуване на кораба) следва да извършите преценка доколко попадат в разпоредбите на глава девета от Кодекса на търговското корабоплаване и за доставката може да се приложи нулева ставка по реда на чл.31, т.9 от ЗДДС.
Ако посочените услуги не попадат в разпоредбите на глава девета от КТК, приложение може да намери разпоредбата на чл.31, т.5 от ЗДДС, съгласно която облагаема с нулева ставка е обработката на плавателни съдове по чл.31, т.2, от “а“ до „в“ от ЗДДС. „Обработка на плавателен съд“ по смисъла на §1, т. 28 от ДР на ЗДДС са всички операции по приемането, престоя и заминаването на плавателен съд, извършени в пристанище на територията на страната. За доказване на доставката по чл.31, т.5 от ЗДДС, доставчикът следва да разполага в регламентираните в чл. 29, ал.1, т.1 от ППЗДДС документи:
а) декларация по образец – приложение № 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа или част втора, която е приложима;
б) копие от свидетелство за регистрация на кораба или временното свидетелство за плаване;
в) фактура за доставката.
Съгласно чл.36, ал.1 от ЗДДС, нулева ставка на данъка върху добавената стойност се прилага за доставката на услуги, предоставени от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, когато са свързани с доставките по глава трета от същия закон.
За доказване на доставките по чл. 36, ал. 1 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на страната, извън тези по чл. 36 и 37 от ППЗДДС, доставчикът следва да разполага с документи, удостоверяващи, че услугите са оказани във връзка с доставки, за които са налице обстоятелствата по глава трета от закона (чл. 38, ал. 1 от ППЗДДС).
Относно услугите по документална обработка и митническо посредничество на територията на пристанищни райони …., включително кораборемонтни и корабостроителни заводи, когато предоставените услуги включват представителство и оформяне на документи от името и за сметка на корабопритежателя, или друго лице ще е налице доставка по чл.36 от ЗДДС, облагаема с нулева ставка на данъка, която се доказва с документите по чл.38, ал.1 от ППЗДДС.
Следва да имате предвид, че по силата на чл. 39, ал. 1от ППЗДДС в случай, че доставчикът не се снабди с документите по чл. 21 – 38 до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто.

5/5

Вашият коментар