Приложение на разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 92-00-220
Дата:20.03.2014 год.
ЗДДС, чл. 69, ал. 1;
ЗДДС, чл. 70, ал. 1, т. 1;
ЗДДС, чл. 70, ал. 1, т. 2;
ЗДДС, чл. 71;
ЗДДС, чл. 73.
Относно: приложение на разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ……………г. е изложена следната фактическа обстановка:
Сдружение е регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и е работещо в обществена полза. В запитването е посочено, че основната цел на Сдружението е въвеждането на “Зелената енергия” в Република България чрез внедряването на върховите за световната наука водородни технологии, както и адаптирането им в образователната система, както и, че основната дейност на Сдружението е осъществяване на фундаментални изследвания, индустриални изследвания и експериментални разработки, разпространение на резултатите от тях или препродаване.
Сдружението е бенефициент по проект: Укрепване и развитие на капацитета на Сдружението за изпълнение на успешни програми за научно-изследователска и развойна дейност чрез оборудване на научно-приложни лаборатории в областта на енергоспестяващите технологии. Проектът е с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. В запитването е посочено, че целта на проекта е да се укрепи и развие капацитета на Сдружението за изпълнението на успешни програми за научно-изследователска и развойна дейност. Финансирането е насочено към обновяване и модернизиране на оборудването, необходимо за осъществяване на приложни изследвания в иновативната област еко и енерго-спестяващите технологии.
Съгласно подписан договор между сдружението и Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентноспособност” към Министерство на икономиката и енергетиката e договорен общ размер на разходите за закупуване на оборудване за нуждите на Сдружението. В запитването е посочено, че общият размер на договорената сума е формиран на база представени оферти на доставчици без данък върху добавената стойност, съгласно Насоките за кандидатстване по проекта. Разходът за данък върху добавената стойност на доставките е изключен от стойността на проекта като недопустим.
Сдружението е регистрирано по ЗДДС.
Въпросът Ви е налице ли е право на приспадане на данъчен кредит за начисления данък върху добавената стойност за получените от Сдружението доставки на оборудването по проекта, доколкото данъкът е недопустим за финансиране по проекта, а основната дейност на сдружението е икономическа и кореспондира с целите на доставките на оборудване и сдружението ще реализира в бъдеще приходи от дейността, свързана с доставеното оборудване?
Предвид неясно изложената фактическа обстановка по отношение на използването от сдружението на оборудването, финансирано по проекта и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос на основание чл. 10, ал. 1,т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното принципно становище:
На основание чл. 69, ал. 1 от ЗДДС, регистрираното лице има право да приспадне начисления данък за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от него облагаеми доставки. Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по Глава четвърта на ЗДДС или безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето, по силата на чл. 70, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗДДС.
С оглед на гореизложеното, правото на приспадане на данъчен кредит е в пряка зависимост от извършваните от Сдружението доставки, за които се използват свързаните с придобиването на оборудването получени стоки и услуги.
В този смисъл, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, при отсъствие на ограниченията на чл. 70 и при условията на чл. 71 от същия закон, право на приспадане на данъчен кредит ще е налице по отношение на свързаните с придобиването на оборудването стоки и услуги, предназначени за облагаемата дейност на Сдружението.
В случай, че Сдружението използва получените, свързани с придобиването на оборудването доставки на стоки и услуги за освободени доставки по Глава четвърта на ЗДДС, включително за доставки, свързани с образование или за дейности, различни от икономическата му дейност по отношение на същите за него няма да е налице право на приспадане на данъчен кредит.
В случай, че Сдружението използва получените, свързани с придобиването на оборудването доставки на стоки и услуги както за освободени доставки по Глава четвърта на ЗДДС или за дейности, различни от икономическата му дейност, така и за облагаеми доставки:
За да възникне право на приспадане на данъчен кредит за начисления данък за получените, свързани с придобиването на оборудването доставки на стоки или услуги от Сдружението в изпълнение на проекта е допустимо използването на всеки разумен метод, който дава възможност да се проследи връзката между използването на получените, свързани с придобиването на оборудването доставки на стоки или услуги за облагаемите доставки и позволяващ същите да бъдат отделени от тези, използвани за освободени доставки по Глава четвърта на ЗДДС или дейности, различни от икономическата дейност, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит.
По отношение на правото на приспадане на данъчен кредит за начисления данък за получените, свързани с придобиването на оборудването доставки на стоки или услуги, доколкото същите не могат да бъдат отделени, и които се използват, както за облагаемите доставки, така и за освободени доставки по Глава четвърта на ЗДДС или за дейности, различни от икономическата дейност, следва да се има предвид разпоредбата на чл. 73 от ЗДДС. Съгласно цитираната норма, регистрирано лице има право на приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на данъка за стоки или услуги, които се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които лицето няма такова право.
Размерът на частичния данъчен кредит се определя, като сумата на данъчния кредит се умножи по коефициент, изчислен с точност до втория знак след десетичната запетая, получен като отношение между оборота, отнасящ се за доставките, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, и оборота, отнасящ се за всички извършвани от лицето доставки и дейности. Коефициентът се изчислява на базата на оборотите за цялата предходна година, а когато такива обороти за предходната календарна година липсват – на базата на оборотите за данъчния период, през който възниква правото на приспадане на данъчен кредит.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ

/СТОЯН МАРКОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »