поставени въпроси по повод констатирана разнопосочна практика на органите на Национална агенция за приходите във връзка с данъчното третиране по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) на де

Изх. № 92-00-192
Дата: 29.03.2017 год.
ЗДДС, чл. 10а;
ЗДДС, чл. 72;
ДОПК, чл. 4.
ОТНОСНО: поставени въпроси по повод констатирана разнопосочна практика на органите навъв връзка с данъчното третиране по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) на дейности, изпълнявани от неперсонифицирани дружества
Във връзка с Ваше писмо, постъпило в ЦУ на(НАП) с вх. № ……………. г., относно поставени въпроси по повод констатирана разнопосочна практика на органите на НАН във връзка с данъчното третиране по ЗДДС на дейности, изпълнявани от неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите, Ви уведомявам за следното:
До 31.12.2016 г. липсваше законова регламентация на третирането на дейността на гражданските дружества, което не даваше възможност на данъчно задължените лица да придобият яснота относно правата и задълженията си по недвусмислен и категоричен начин. Липсата на нормативна уредба налагаше данъчното третиране на тези дейности да се извършва от органите по приходите като се прилагат норми, уреждащи сходни правоотношения. За уеднаквяване на практиката на органите по приходите бяха издадени становища от изпълнителния директор на НАП (Изх. № 24-34-129/2007 г. и № 92-00-5628/11.03.2009 г.).
Във връзка с получени сигнали, че при ревизионните производства се достига до краен резултат, при който се нарушава принципът за неутралност на данъка върху добавената стойност, от изпълнителния директор на НАП е издадено становище с Изх. № 20-00-125/24.06.2016 г. относно приложение на чл. 72 от ЗДДС при допуснато грешно данъчно третиране. В раздел 2.5.2. на посоченото становище е указан начинът за коригиране на грешно данъчно третиране, допуснато при облагане на дейността на неперсонифицирано дружество. С това становище, в хипотезите на липса на данъчна злоупотреба, се осигурява неутралността на данъка, независимо от допуснатите грешки при данъчното третиране и изтеклите срокове до установяване на същите.
Следва да се има предвид, че органите по приходите по силата на чл. 4 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс при осъществяване на правомощията си действат в съответствие с принципите на самостоятелност и независимост. Поради това,при липсата на нормативна уредба, независимо от издадените становища от изпълнителния директор на НАП, е възникнала разнопосочна практика при облагането на неперсонифицираните дружества. Това наложи издаването на указание за единното прилагане на данъчното законодателство от изпълнителния директор на НАП с Изх. № 20-00-157/10.08.2016 г. относно данъчно третиране по ЗДДС на операции, свързани с дейността на неперсонифицирано дружество. Същото е издадено на основание чл.10, ал. 1, т. 4 от Закона за НАП, съгласувано е с министъра на финансите и е задължително за прилагане от органите по приходите.
Считано от 01.01.2017 г. е налице законова регламентация на третирането на дейността по ЗДДС на гражданските дружества.
Считам, че към настоящия момент с посочените по-горе законодателни премени и издаденото задължително указание са създадени необходимите предпоставки за преодоляване на разнопосочното данъчно третиране както от данъчно задължените лица, така и от органите по приходите и за установяване на единна данъчна практика, при която (при лиса на данъчна злоупотреба) неутралността на данъка е гарантирана.
Относно изразеното от Вас критично становище по отношение на невъзможността за участие в процедури по Закона за обществените поръчки без формирането на неперсонифицирано дружество, споделям същото, но е извън компетентностите на НАП да упражни законодателна инициатива в насока за изменение на норми в обхвата на този закон.
/БОЙКО АТАНАСОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Данъчнотретираненапомощитезалечение,предоставениот работодателя на работниците/служителите

Изх. № 24-34-796Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО:Данъчно третиране на помощите за лечение,предоставени от работодателя на работниците/служителитеУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ,В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в

Въпроси, свързани с прилагането на данъчното и осигурителното законодателство.

Изх. № 24-34-468 Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Въпроси,свързанис прилаганетона данъчното иосигурителното законодателство.УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН В отговор на Ваши писма, постъпили вна Националната агенция за приходите

2_846-1/04.01.2019г.

2_846-1/04.01.2019г. ЗДДС, чл.17, ал.1ЗДДС, чл.12 Българско дружество регистрирано по ЗДДС продава стока на дружеството от Турция. По споразумение с купувача на стоката, същата ще бъде

Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка Използване на консултантски услуги от фермери и собст

Изх.№92-00-212Дата:29.03.2012 год.ЗДДС, чл. 69;ЗДДС, чл. 70;ЗДДС, чл. 71.Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с предоставяне на безвъзмездна

прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), на Закона за данък върху добавена стойност (ЗДДС) и на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Изх. №20-00-533 /09.11. 2015 г. ДДС, ЧЛ.3, АЛ.2ДДС, ЧЛ.3, АЛ.3 ЗДДФЛ, ЧЛ.24ЗДДФЛ, ЧЛ. 50, АЛ.6В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване

Eczanem