Приложение на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. 223

Относно: Приложение на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

В Дирекция ОДОП …. е постъпило запитване с вх. № 20- 08-13/11.04.2019 г., в което отправяте въпрос относно прилагане на нормата на чл. 29, във връзка с чл. 50 от ЗДДФЛ.
Описвате, че сте получили като регистриран земеделски стопанин финансиране за изхранване на животните и поддържане на земеделието. Средствата са изплатени чрез Държавен фонд „Земеделие“.
Задавате въпросите:
1. Подлежат ли на деклариране и данъчно облагане така получените финансови средства чрез Държавен фонд „Земеделие“ и на какво законово основание?
2. Искате да получите служебния номер на Фонд „Земеделие“ при условие, че следва да декларирате дохода.
С оглед на действащото законодателство и така описаната фактическа обстановка, изразявам следното становище:
ЗДДФЛ не регламентира получените субсидии като отделен източник на доход на физическите лица, респективно за тях не се прилага специално данъчно третиране, поради което същите следва да се разглеждат в контекста на общите правила за облагане и деклариране на доходите.
По смисъла на чл. 2 от ЗДДФЛ обект на облагане с данък са доходите на местните и чуждестранните физически лица. На основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през течение на годината, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
В чл. 13 от ЗДДФЛ са изрично уредени доходите, освободени от облагане по силата на този закон. Посочените от Вас финансови средства не са посочени. Същите не са посочени като доход, освободен от облагане и в друг нормативен акт.
На основание чл.16, ал.1 от ЗДДФЛ облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно, съгласно разпоредбите на този закон.
Облагаемият доход на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани за производство на непреработени продукти от селското стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, се формира като разлика между придобития доход от дейността и 60 на сто нормативни разходи. /чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ/.
По смисъла на §1, т. 21 от ДР на ЗДДФЛ „непреработен продукт от селско стопанство” е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.
Следователно, при условие, че сте регистриран земеделски стопанин в годината на получаване на посочените финансови средства /субсидия/ чрез Държавен фонд „Земеделие“ и през същата година извършвате дейност по производство на непреработени продукти от селско стопанство, и използвате получените средства във връзка с посочената дейност, тогава този доход ще се облага по реда посочен по-горе съгласно чл. 29, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ.
Същият подлежи на деклариране с Годишна данъчна декларация /ГДД/ по чл. 50 от закона. Посочва се в Приложение № 3, с код 3011.
Ако сте преустановил и не извършвате стопанска дейност в годината на получаване на субсидията и не произвеждате непреработени продукти от селско стопанство и не влагате, съответно не използвате получената субсидия за тази дейност, а за лични нужди, същата ще се определи като доход от друг източник. В тези случаи физическото лице ще формира облагаем доход по реда на чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ. Доходът ще се декларира в Приложение № 6 към ГДД.
По данни от регистър Булстат ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ е регистриран с код /ЕИК/ 121100421.

Оценете статията

Вашият коментар