Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх.№М-24-33-212
Дата: 21.01.2013 год.
ЗДДС, чл. 9;
ЗДДС, чл. 79.
Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Във Ваше запитване, препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № М-24-33-212/07. 12. 2012 г., е изложено следното:
През 2008 г. дружеството придобива дълготраен нематериален актив (право върху нематериално имущество) по лицензионен договор за преотстъпване на производствен опит (НОУ-ХАУ). Според предвиденото в договора, плащането е разсрочено до 2013 г. и от датата на придобиване до момента дружеството ежемесечно получава фактури с начислен ДДС, за който е упражнило правото на приспадане на данъчен кредит. Дълготрайният нематериален актив (ДНМА) се е използвал при ремонтирането на авиационна техника и техническото обслужване на вертолети, собственост на българските ВВС към министерство на отбраната. По допълнително споразумение към договора, от октомври 2011 г., дружеството доплаща остатъка от дължимата сума по договор, като за начисления данък упражнява правото на приспадане на данъчен кредит.
На основание заповед на министъра на отбраната от 02. 06. 2012 г., дружеството предава през м. октомври 2012 г. всички материални активи по дейността, свързана с обслужването на вертолетите на дружеството доставчик по горепосочения договор. Във връзка с това, ръководството на дружеството взема решение от 01. 11. 2012 г. да се прекрати производствената дейност по обслужването на вертолетите, което включва и извеждане от употреба (бракуване) на ДНМА по горепосочения договор.
Въпросът, поставен в запитването, по същество е следният:
Следва ли да се извърши корекция на ползвания данъчен кредит при брак на право върху нематериално имущество (ДНМА)?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
В чл. 79 от ЗДДС са посочени хипотезите, при които следва да се извърши корекция на ползван данъчен кредит. Съгласно ал. 3 на същата регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките, както и при промяна на предназначението им, за което вече не е налице право на приспадане на данъчен кредит, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит.
Съгласно разпоредбата на чл. 9 от ЗДДС доставка на услуга е всяко извършване на услуга. За доставка на услуга се смята и продажбата или прехвърлянето на права върху нематериално имущество.
Видно от нормата на чл. 79, ал.3 от ЗДДС корекция на данъчен кредит е предвиден относно приспаднат данъчен кредит само за доставка на стоки. Според изложеното в запитването, в конкретния случай е налице брак на право върху нематериално имущество (ДНМА), доставката на което по смисъла на ЗДДС представлява доставка на услуга.
Предвид гореизложеното, корекция на ползвания за получената доставка на услуга (право върху нематериално имущество) данъчен кредит не следва да се извършва, доколкото същата не е сред посочените в чл. 79, ал. 3 от ЗДДС хипотези.
ЗАМ.
/ СТ. МАРКОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Задължително здравно осигуряване в НЗОК на украински граждани, получили статут на продължително пребиваващи чужденци в Република България

Изх. № 94-А-571Дата:24.01.2017 год.ЗЗО, чл. 33, т. 3;ЗЗО, чл. 34, ал. 1, т. 2;ЗЗО, чл. 39, ал. 5;Договор между РБългария и Украйна за социалноосигуряване, чл.

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на безвъзмездно извършена услуга по подобрение на нает недвижим имот

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на безвъзмездно извършена услуга по подобрение на нает недвижим имот В Дирекция ОДОП …..

определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС (Изм. – ДВ, бр.95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.), съгласно която мястото на изпъ

53-02-107/20.05.2010 г. ЗДДС, чл.21, ал.2 чл.82, ал.2, т.3чл.117, ал.1, т.1чл.117, ал.2, т.7В Дирекция ОУИ …. е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № 53-02-107/05.05.2010 г.

удостоверяване на наличие на обстоятелства за доставки на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Европейския съюз по чл. 28 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 92-00-652Дата: 02.08.2019 год. ЗДДС, чл. 28; ППЗДДС, чл. 21, ал. 1, т. 1. ОТНОСНО: удостоверяване на наличие на обстоятелства за доставки на стоки,