Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР)

Изх. № 24-28-897
Дата:20.05.2011 год.
ПЗР на ЗИД на ЗМВР, § 92
Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР)
С § 92 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ПЗР на ЗИД на ЗМВР), обн.- ДВ, бр. 88 от 2010 г., считано от 01.01.2011 г., създадената със същия закон Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ става правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на Главна дирекция “Пожарна безопасност и спасяване“, на Главна дирекция “Гражданска защита“ и на Областните дирекции на МВР за звената “Пожарна безопасност и спасяване“.
С оглед на това сте поставили въпрос, относно датата на дерегистрация по ЗДДС на Главна дирекция „Гражданска защита” и съответно дата на регистрация по същия закон на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“.
Становище по аналогичен въпрос е изразено в задължителни указания, наш
Изх. № 24-00-6 от 29.04.2009 г. на изпълнителния директор на НАП, дадени на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), които са по прилагането на ЗДДС във връзка с изменение на ЗМВР. В цитираното указание е посочено, че за дата на регистрация по ЗДДС на правоприемниците и дерегистрация на преобразуваните служби, следва да се приеме тази на влизане в сила на законовите промени.
С оглед на конкретната фактическа обстановка, за такава дата следва да се счита, датата на влизане в сила на § 92 от ПЗР на ЗИД на ЗМВР, а именно 01.01.2011 г.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

налични активи по смисъла на Закона за счетоводството съгласно чл. 119, ал. 3 от ЗДДС за регистрирано физическо лице

1_20-02-86/22.03.2007Чл.119, ал. 3 ЗДДС / отм./ Относно: налични активи по смисълана Закона за счетоводството съгласночл. 119, ал. 3 от ЗДДС за регистрирано физическо лицеСъгласно чл.

ЗДДС, чл.117, aл. 2, т. 2

.№ ………………..Дата…………………… До….По повод на писмено запитване на ……, постъпило в НАП с входящ ….2006 г. на основание чл. 10, т.10 от Закона за Националната

доказателствата би била от компетентността на органите по приходите в рамките на производство по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

5_21-02-12/19.01.2012г.ЗДДС, чл.7ППЗДДС, чл.45В запитването е посочено, че чуждестранна транспортна компания осъществява транспорт по вътреобщностна доставка, която компания е непозната за доставчика, тъй като същият няма

ЗДДФЛ, чл.35

2_671/13.04.2010г.ЗДДФЛ – чл.35Във връзка с Ваше писмена молбаподадена доДирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – ……., отдел “Данъчно осигурителна практика”, заведено в регистъра на Дирекция

fetere helo hohoho