Приложение на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО) при изплащане на авторски възнаграждения на художници

Изх. № 24-31-360
Дата:22.02.2008 г.
Относно: Приложение на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО) при изплащане на авторски възнаграждения на художници
По повод Ваше писмено запитване до ТД на НАП – гр……… , препратено по компетентност чрез Дирекция „ОУИ“ – гр. ….. дона Националната агенция за приходите, заведено с вх. № 24-31-360/26.10.2007г., Ви уведомявам:
Според описаните в писмото Ви факти, основната дейност на дружеството е галерийна – художници и други автори предоставят на галерията свои творби за продажба на крайни клиенти. След продажбата им галерията изплаща на автора определен процент от продажната цена, а разликата до пълната стойност остава за галерията. Непродадената творба може да се върне на автора, ако той пожелае това.
Поставяте следните въпроси:
1.С какъв документ авторите да трябва да предоставят творбите си на галерията,
като се има предвид, че те остават тяхна собственост до момента на продажбата?
2.Някои автори са регистрирани в регистъра БУЛСТАТ като лица упражняващи
свободна професия, други – не. Какъв трябва да бъде документът, с който продават
творбите си на галерията в двата варианта и какви реквизити трябва да съдържа той?
3.С какъв документ се изплаща сумата на автора в двата варианта?
4.Трябва ли да се удържат авансово данъци при изплащането на сумата?
5.Дължат ли се осигуровки върху изплатените суми?
По поставените в запитването Ви въпроси, изразявам следното становище:
По въпросите, касаещи прилагането на данъчното законодателство: От информацията в запитването може да се предположи, че всеки автор на художествено произведение сключва договор за консигнация с галерията. Договорът за консигнация няма изрична правна уредба, но по своята същност той е разновидност на комисионния договор и за него се прилагат разпоредбите на чл. 348 – чл. 360 от Търговския закон (ТЗ). При договорите за консигнация по смисъла на ТЗ, авторите остават собственици на творбите си, а галерията се задължава да ги продава от свое име, но за сметка на авторите им, срещу определено възнаграждение.
1
В цитираните норми не е определен специален ред на документиране при предаване на стоката – предмет на консигнационна продажба. Галерията, като търговско дружество, е предприятие по смисъла на Закона за счетоводството (ЗС) и като такова следва да осъществява счетоводството си на основата на документалната обоснованост на стопанските операции и факти, като спазва изискванията за съставянето на документите съгласно действащото законодателство (чл.4, ал. З от ЗС). Имайте предвид, че въпросите свързани с прилагането на счетоводното законодателство следва да отправяте по компетентност към Дирекция „Данъчна политика“ при- отдел „Счетоводна практика“.
Сумите, които галерията изплаща на авторите (физически лица, които не са търговци) след продажба на съответното художествено произведение, попадат в обхвата на доходите от друга стопанска дейност, регламентирани в чл. 29, т. 1 от ЗДДФЛ. Редът за авансово облагане на тези доходи е уреден в разпоредбата на чл. 43 от същия закон. Същият се определя от платеца на дохода, когато последният е предприятие (чл. 43, ал. З от ЗДДФЛ). Съгласно чл. 65, ал. 10 от ЗДДФЛ, платецът на дохода е задължен да удържи данъка и да го внесе до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан.
В разпоредбата на чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ е вменено задължение на предприятието-платец на доходи от стопанска дейност да издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43, сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода. Тези образци се утвърждават със заповед на министъра на финансите и се обнародват в „Държавен вестник“ (чл. 64, ал. З и 4 от ЗДДФЛ). Актуалните към момента образци са утвърдени със Заповед № ЗМФ-42/10.01.2008 г. и са обнародвани в „Държавен вестник“ бр. 7 от 2008 г.
По въпросите, касаещи прилагането на осигурителното законодателство: По смисъла на чл. З, ал. 1 от ЗАПСП обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат от творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма /в т. 5. са включени произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти/. Законът поставя изрично изискване за наличието на творчески елемент, така че произведението не е резултат от изпълнението на трудови задължения.
Съгласно чл. 6, ал. 2 от КСО доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени, и други доходи от трудова дейност. Осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 и продължава до прекратяването й /чл. 10 от КСО/. Видно от изложеното, чл. 6, ал. 2 от КСО не се прилага по отношение на авторските възнаграждения, тъй като те не се считат за доход от трудова дейност| т.е. не се дължат осигурителни вноски върху дохода от продажбата на художествени произведения от техните автори.
З АМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
/ КРАСИМИР СТЕФАНОВ /

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *