Приложение на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 24-35-13
Дата:29.06.2017
ЗКПО, чл. 92
ОТНОСНО: приложение на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
Във Ваше писмо, препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с
вх. №24-35-13/12.05.2017 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Със заповед на министъра на образованието и науката от 1993 г. към Фондация „…..” е разкрито „….. частно прогимназиално училище”. Името на училището е сменено в началото на месец август 2016 г. на основание §8, ал. 1 от ПЗР на Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО).
Посочвате, че във връзка с §16, ал. 1 от ПЗР на ЗПУО следва да учредите съществуващото частно училище като търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел, като учреденото юридическо лице следва да има само един предмет на дейност – тази на училището. В §16, ал. 9 от ПЗР на ЗПУО е постановено, че от вписването в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и издаването на удостоверение за вписване юридическото лице, което продължава дейността на частното училище, поема правата, задълженията, правоотношенията, имуществото, активите и пасивите по баланса на училището.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. С оглед универсалното правоприемство, възникващо по силата на ЗПУО, и регламентираното в него поемане от новоучреденото юридическо лице на правата, задълженията, правоотношенията, имуществото, активите и пасивите по баланса на „….. частно основно училище”, което е разкрито към Фондация „…..”, какви счетоводни операции следва да бъдат извършени след издаване на удостоверение за вписване на юридическото лице, което продължава дейността на „……… частно основно училище”?
2. В случай на положителен баланс, дължи ли данък новоучреденото юридическо лице върху така прехвърленото имущество?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
1.По първи въпрос:
Поради това, че този въпрос е свързан с прилагане на счетоводното законодателство, копие от Вашето запитване беше изпратено до дирекция „Данъчна политика” при , която на основание чл. 22, т. 8 от Устройствения правилник нае компетентна да изразява становища по прилагането на това законодателство.
Приложено изпращам Ви копие от получения отговор с изх. №16-12-177/16.06.2017 г.
2.По втори въпрос:
Съгласно чл. 11 ал. 1 от Закона за народната просвета (ЗНП, отм., в сила до 01.08.2016 г.) частни са детските градини и училищата, които се откриват или преобразуват по искане на български физически или юридически лица и не са на бюджетна издръжка. Според ал. 3 на чл. 11 от ЗНП (отм.) частните детски градини и училища се откриват или преобразуват със заповед на министъра на образованието и науката и придобиват качество на юридически лица от деня на обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗПУО (обн. ДВ, бр. 79/2015 г., в сила от 01.08.2016 г.) частни са детските градини и училищата, които се учредяват от физически и/или юридически лица като търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел или кооперации или като дружества по законодателството на държава членка. Те придобиват качеството на юридическо лице при условията и по реда на Търговския закон, на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, на Закона за кооперациите или на законодателството на друга държава членка (чл. 29 ал. 3 ЗПУО). Юридическите лицане могат да имат друг предмет на дейност освен дейност на детска градина или училище и могат да извършват дейност само на една детска градина или училище (чл. 330 ал. 3 от ЗПУО). Създадените частни детски градини и частни училища може да осъществяват дейността си само след вписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и издаване на удостоверение за вписване от министъра на образованието и науката или от оправомощено от него длъжностно лице (чл. 331 ал.1 от ЗПУО).
В §16 от ПЗР на ЗПУО е регламентиран начинът за уреждане на статута на съществуващите към момента на влизане в сила на закона частни детски градини и училища, учредени по реда на ЗНП (отм.), който е следният:
До една година от влизането в сила на закона лицата, получили разрешение за откриване на частна детска градина или частно училище при условията и по реда на отменения ЗНП, привеждат правноорганизационната си форма или регистрацията си в съответствие с изискванията на ЗПУО, или учредяват частна детска градина или частно училище като търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел. Това означава, че продължаването на дейността може да бъде извършвано от лицето, което е получило разрешение за откриване на детската градина или училище при условията и по реда на отменения ЗНП, в случай че същото е юридическо лице и отговаря на другите изисквания на ЗПУО (§16 ал.1, предложение първо от ПЗР на ЗПУО). Лицата, получили разрешение по реда на ЗНП (отм.), могат да учредят също ново юридическо лице, което да отговаря на изискванията на ЗПУО и това юридическо лице да продължи дейността на съществуващото юридическо лице по отменения ЗНП (§16 ал.1, предложение второ от ПЗР на ЗПУО).
Не по-късно от един месец след изтичане на едногодишния срок лицата, получили разрешение за откриване на частна детска градина или частно училище при условията и по реда на отменения ЗНП, подават заявление за продължаване дейността на частната детска градина или частното училище. В заявлението се посочва юридическото лице, което ще продължи дейността на заварената частна детска градина или частно училище. Към заявлението се прилага и декларация за съгласието на органите на управление на юридическото лице, което ще продължи дейността на частната детска градина или частното училище – когато това не е лицето, получило разрешение за откриване на детската градина или училището при условията и по реда на отменения ЗНП.
Министърът на образованието и науката издава заповед, с която разрешава или отказва да разреши продължаването на дейността на частната детска градина или частното училище.
Въз основа на заповедта за разрешение за продължаването на дейността частната детска градина или частното училище се вписва в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
Съгласно §16 ал. 9 от ПЗР на ЗПУО от вписването в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и издаването на удостоверение за вписване, юридическото лице, което продължава дейността на частната детска градина или частното училище, поема правата, задълженията, правоотношенията, имуществото, активите и пасивите по баланса на детската градина или училището. С тази правна норма е уредено универсално (общо) правоприемство, което настъпва по силата на закона при проява на съответния юридически факт.
Министърът на образованието и науката със заповед закрива частните детски градини и частните училища, за които не е подадено заявление за продължаване на дейността или за които е направен отказ от продължаване на дейността. Заповедта се обнародва в „Държавен вестник“ и влиза в сила от деня на обнародването ?, освен ако в нея е предвидено друго. В този случай правоприемник на правата и задълженията на закритите заведения е лицето, получило разрешение за откриването на детската градина или на училището по реда на отменения ЗНП. Следователно само в тези два случая юридическите лица, учредени въз основа на отменения ЗНП, се закриват, т.е. престават да съществуват и следва да се заличат от регистър БУЛСТАТ.
До издаването на заповедта за разрешаване продължаване на дейността или до закриването на заварените към влизането в сила на ЗПУО частни детски градини и частни училищаправноорганизационната им форма, отношенията с лицето, получило разрешение за откриването им, условията и редът за преобразуване, промяна и закриване се уреждат съгласно отменения ЗНП и съответните подзаконови актове за прилагането му.
От изложеното в запитването се установява, че е изпълнена хипотезата на §16 ал. 9 от ПЗР на ЗПУО.
„….. частно основно училище” с БУЛСТАТ 81….. е юридическо лице по смисъла на чл. 11, ал. 3 от ЗНП (отм.). Юридическото лице по ЗНП (отм.) е било създадено към Фондация „……” с ЕИК 10……Понастоящем е учредено ново юридическо лице –„…… частно основно училище” ООД с ЕИК 20………., което (видно от учредителния му договор) се създава като правоприемник по смисъла на §16, ал. 4 и ал. 12 от ПЗР на ЗПУО на дейността на „….. частно основно училище” с БУЛСТАТ 81…..
Съгласно §16 ал. 9 от ПЗР на ЗПУО от вписването в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и издаването на удостоверение за вписване юридическото лице, което продължава дейността на частната детска градина или частното училище, поема правата, задълженията, правоотношенията, имуществото, активите и пасивите по баланса на детската градина или училището.
След получаване на разрешение от министъра на образованието и науката запродължаването на дейността на „…. частно основно училище” с БУЛСТАТ 81…… от „…….. частно основно училище” ООД с ЕИК 20………. ще бъдат изпълнени изискванията на ЗПУО, съответно ще се приеме, че „…….. частно основно училище” ООД с ЕИК 20……. е универсален (общ) правоприемник на „…… частно основно училище” с БУЛСТАТ 81……… Правоприемството ще настъпи на датата на вписване в специалния регистър на Министерството на образованието и науката.
За целите на данъчното облагане по ЗКПО частните училища, в качеството на местни юридически лица, са данъчно задължени лица на основание чл. 2, ал. 1 т. 1 във връзка с чл. 1, т. 1 или 2 от ЗКПО.
ЗКПО урежда специални правила за формиране на данъчен финансов резултат, респективно за определяне на корпоративен данък, за данъчни периоди, различни от календарната година. В глава деветнадесета от ЗКПО „Преобразуване на дружества и кооперации и прехвърляне на предприятие“ е уредено данъчното третиране при преобразуване на дружества и кооперации. Привеждането на правно-организационната форма или регистрацията на частното училище в съответствие с изискванията на ЗПУО е извън обхвата на посочения данъчен режим. В този смисъл описаните промени не изискват прилагане на глава деветнадесета от ЗКПО „Преобразуване на дружества и кооперации и прехвърляне на предприятие“.
С оглед изложеното по отношение на подаването на годишна данъчна декларация (ГДД) и внасяне на дължим данък е необходимо да се има предвид следното:
-В случай че „……. частно основно училище” с БУЛСТАТ 81………. бъде заличено от регистър БУЛСТАТ:
Предвид това, че „…. частно основно училище” ООД с ЕИК 20…….. е универсален (общ) правоприемник на „……. частно основно училище” с БУЛСТАТ 81………, в това си качество то е отговорно за неговите данъчни задължения, ако последното е прекратило дейността си и е престанало да съществува като юридическо лице. В този смисъл в качеството си на правоприемник, въпреки че липсва специална правна уредба, в интерес на дружеството е да подаде в законово определения срок годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за периода от началото на календарната година до датата, когато е настъпило правоприемството. В ГДД е необходимо да бъдат вписани данните на „……. частно основно училище” с БУЛСТАТ 81……..
Тази декларация е различна от ГДД по чл. 92 от ЗКПО, която „……. частно основно училище” ООД с ЕИК 20……. следва да подаде в законово определения срок за данъчния си финансов резултат и дължимия корпоративен данък за годината на учредяването си – 2017 г.
-В случай че „…….. частно основно училище” с БУЛСТАТ 81……… продължи да съществува като юридическо лице, следва да подаде в законово определения срок ГДД по чл. 92 от ЗКПО и да внесе дължимите по този закон данъци.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Писмо (копие) изх. №16-12-177/16.06.2017 г. на дирекция „Данъчна политика“ при– 1 екземпляр, 1 лист.
ЗАМ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Данъчно третиране на доходи от сделки с дялове от американски взаимни фондове. Данъчно третиране на дивиденти от източник в чужбина, придобити от местни физически лица. База за ползване на данъчните о

Изх. №24-34-922Дата:15. 02. 2008 г.ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи от сделки с дялове от американски взаимни фондове. Данъчно третиране на дивиденти от източник в чужбина,

ползване на данъчното облекчение по чл.22а от ЗДДФЛ при облагане на физическите лица с данък върху общата годишна данъчна основа за 2009г.

3_671/26.02.2010 г.ЗДДФЛ, чл. 22а, т.1Относно: ползване на данъчното облекчение по чл.22а от ЗДДФЛ при облагане на физическите лица с данък върху общата годишна данъчна основа

Прилагане на чл. 88 от ЗКПО

Относно:Прилагане на чл. 88 от ЗКПОВъв връзка с постъпило запитване вх. № …23.05.2012г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, Ви уведомяваме:В запитването е посочено,

начина на изчисляване на задълженията, е единствено общината, администрираща местния данък, поради което за разяснения следва да се обръщате към служителите на общината.

Изх. № 04-13-48Дата: 08.05.2009 год. ЗМДТ, чл. 25, ал. 2. В отговор на жалбата, с която възразявате срещу липсата на облекчение за „основно жилище“ на

третиране в аспект на ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./ на доставките извършвани във връзка с дейността по управление на разделното събиране, рециклирането и оползотворяването на масово разпространени отп

Относно: третиране в аспект на ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./ на доставките извършвани във връзка с дейността по управление на разделното събиране, рециклирането и оползотворяването

изискванията към фактурите въведени с разпоредбите на ЗДДС /в сила от 01.01.2007г,/, както и разпоредителните действия с ДДС-сметките, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 92-00-12/10.01.2007г.. изразявам сл

Изх. № 92-00-12Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Във връзка със запитване на Главна дирекция “===“ при ==== относно изискванията към фактурите въведени с разпоредбите на ЗДДС

efeee vegalis