fbpx

приложение на разпоредбите на ЗДДС при предоставяне на агентийски услуги по реда на глава IX от Кодекса на търговското корабоплаване

2_723/29.10.2019г.
ЗДДС; чл.31, т.9
ЗДДС; чл.124, ал.4
ЗДДС; чл.127, ал.1

ОТНОСНО: приложение на разпоредбите на ЗДДС при предоставяне на агентийски услуги по реда на глава IX от Кодекса на търговското корабоплаване

Отправили сте писмено запитване свързано с приложението на разпоредбите на ЗДДС. Дружеството Ви предоставя агентийски услуги по реда на глава IX от Кодекса на търговското корабоплаване. За получените обичайни услуги от доставчици, от името и за сметка на корабопритежателя, свързани с корабоплаване в района на определено пристанище или територия, получавате фактури. Тези фактури описвате в дисбурсмент, който предоставяте на корабопритежателя. В счетоводните регистри сумите по тези фактури се отчитат като разчет с корабопритежателя и с доставчиците. Сумите се възстановяват на дружеството от корабопритежателя въз основа на сключен договор и издаден дисбурсмент. За тези услуги не е ползван данъчен кредит.
Фактурите за тези обичайни услуги, свързани с корабоплаването, обикновено се издават на корабопритежателя, като доставчиците вписват името и ДДС номера на „Х“ ЕООД в качеството му на агент. Често фактурите се издават на агента, в качеството му на получател.
Поставяте следните въпроси:
1. Следва ли тези фактури за покупки да се отразяват в дневниците за покупки на „Х“ ЕООД като доставки без право на данъчен кредит?
2. Следва ли в тези фактури за покупки да се вписват името и ДДС номера на „Х“ ЕООД действащо като агент – от името и за сметка на корабопритежателя?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки се с относимата нормативна уредба на ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следното принципно становище:
По първи въпрос:
На основание чл.222 от Кодекса на търговското корабоплаване с договора за агентиране корабният агент се задължава срещу възнаграждение да извършва от името и за сметка на корабопритежателя обичайни услуги, свързани с корабоплаването в района на определено пристанище или територия.
В ЗДДС услугите във връзка с агентиране на кораби предвид т.9 на чл.31 от закона са определени като доставки, свързани с международен транспорт и са облагаеми със ставка нула, когато са с място на изпълнение на територията на страната. Тази ставка не се отнася за плавателни съдове, които се използват за спортни и развлекателни цели или за лични нужди.
В чл.36, ал.1 от ППЗДДС е дадена легална дефиниция на агентийска услуга по чл.31, т.9 от закона с място на изпълнение на територията на страната – това е услугата, която корабният агент предоставя на корабопритежателя и/или капитана на кораба, във връзка с всички формалности и действия по пристигане, пребиваване и отплуване на кораба.
Когато получателят данъчно задължено лице е установил независимата си икономическа дейност извън територията на страната, мястото на доставката е извън територията на страната.
При доставки на агентийски услуги е възможно в едни случаи корабният агент да действа от името и за сметка на корабопритежателя, а в други от свое име и за сметка на корабопритежателя.
Когато агентът, действа от името и за сметка на корабопритежателя извършва действия от чуждо име и за чужда сметка.
В тези случаи фактурите за покупки от доставчици на стоки и услуги във връзка с всички формалности и действия по пристигане, пребиваване и отплуване на кораба, следва да са издадени на името и ДДС номера на корабопритежателя.
На основание чл.124, ал.4 от ЗДДС, регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него данъчни документи в дневника за покупки най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени, но не по-късно от последния данъчен период по чл. 72, ал. 1 от с.з.
Предвид гореизложеното, когато Вашето дружество действа от името и за сметка на корабопритежателя и не е вписано като получател по доставките във фактурите, същото не е задължено да отразява така издадените фактури в дневника за покупките.
Когато агентът, действа от свое име и за сметка на корабопритежателя приложение намира разпоредбата на чл.127, ал.1 от ЗДДС. Съгласно тази разпоредба, когато данъчно задължено лице (комисионер/довереник) доставя стоки или услуги от свое име и за чужда сметка, се приема, че лицето е получило и предоставило стоките или услугите т.е. налице са две доставки:
1. доставка между комисионера/довереника и третото лице, за която датата на възникване на данъчното събитие и данъчната основа на доставката се определят по общите правила на този закон;
2. доставка на стоката или услугата, предмет на доставката по т.1, между комитента/доверителя и комисионера/довереника, за която датата на възникване на данъчното събитие и данъчната основа на доставката се определят, в зависимост от това комисионерът/довереникът дали действа за сметка на комитента/доверителя във връзка с продажба или във връзка с покупка на стоки или услуги.
Когато комисионерът/довереникът действа за сметка на комитента/доверителя във връзка с покупка, какъвто е конкретния случай, датата на възникване на данъчното събитие се определя по общите правила на закона, не може да бъде по-ранна от датата на възникване на данъчното събитие по т.1, а данъчната основа на доставката е равна на данъчната основа на доставката по т.1, увеличена с възнаграждението на комисионера/довереника. Т.е. получените фактури за покупки от доставчици на стоки и услуги, свързани с корабоплаването, следва да са издадени на агента „Х“ ЕООД и в изпълнение на изискванията на чл.124, ал.4 – да се отразят най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени, но не по-късно от последния данъчен период по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС.
По втори въпрос:
Изискванията към фактурите са регламентирани в чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС.
На основание чл.114, ал.1 от ЗДДС, фактурата задължително съдържа и:
* т.7 име и адрес на получателя по доставката;
* т.8 идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 на получателя, съответно номера по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – когато получателят е нерегистрирано по този закон лице, идентификационен номер за целите на ДДС – когато получателят е регистриран в друга държава членка, друг номер за идентификация на лицето, когато такъв се изисква съгласно законодателството на държавата, където е установен получателят.
В ЗДДС лисва задължение за изписване идентификационните данни на друго лице, освен тези на доставчика и получателя по доставката.
Предвид гореизложеното за целите на ЗДДС не е задължително изписването на идентификационните данни на корабния агента, когато фактурата е издадена на корабопритежателя.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ 11

ОТНОСНО: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ В Дирекция ОДОП …. е постъпило Ваше запитване вх. № 94-00-34 от 10.03.2021г. Задавате въпроси относно прилагането на чл. 29 от ЗДДФЛ. Описвате, че сте самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия -„дизайнер“. Дейността Ви е дизайн на авторски произведения – интериор,

възстановяване на данък върху добавената стойност при реализация на инвестиционен проект.

Изх.№20-00-1632/04.12.2008г. ЗДДС, чл.166Постъпилое писмено запитване относно възстановяване на данък върху добавената стойностпри реализация на инвестиционен проект. Съгласно описаната фактическа обстановка, изпълнявате инвестиционен проект, за който разполагате със Сертификат за първи клас инвестиция, издаден от Българска агенция за инвестиции. В тази връзка, позовавайки се на чл.15, ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите е отправена молба

Писмено запитване във връзка с разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Писмено запитване във връзка с разпоредбите на ЗДДС В Дирекция ОДОПпостъпи Ваше запитване с вх. № …/ 15.07.2016г. Изложена е следната фактическа обстановка:Дружеството е регистрирано по ЗДДС и изпраща стока, собствено производство за Израел. Стоката се транспортира от България за Израел през Словения. Лицето разполага с фактура за износа, ЧМР за транспорта на стоката

облагането на сделката с ДДС и респективно освободена доставка ли е същата по смисъла на чл.45 от ЗДДС.

В Дирекция ”ОДОП” –постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …./ 06.06.2014г. Изложена е следната фактическа обстановка:Р……-П…… е собственик на сграда, която не е нова според дефиницията на пар.1, т.5 от ДР на ЗДДС. Собствеността върху недвижимия имот, в който е построена сградата е на трето лице. Към настоящия момент страните /собственик на земята и

ЗДДС, чл.31, т. 6, буква а

2_ 708/08.04.2010 г.ЗДДС чл. 31, т.6, б.”a”…………ООД получава услуга за разтоварни операции на стоки в пристанище Варна, превозвани с кораб, опериращ в открито море. Посочвате, че услугата е фактурирана от превозвача ………..чрез агента ………. – българско дружество, регистрирано по ЗДДС, с начислен ДДС 20 на сто. Посочвате също, че …………ООД, като получател на стоката притежава

определяне на датата на данъчното събитие по ЗДДС при онлайн търговия

2–415/26.06.2018г. ЗДДС; чл.25, ал.3, т.4 ОТНОСНО: определяне на датата на данъчното събитие по ЗДДС при онлайн търговия В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ЦУ на НАП и заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ ..2018г., в което е изложена следната фактическа обстановка: „АБВ“ ЕООД осъществява дейност по продажба на

Становище на НАП с Изх. №53-04-944 от 07.02.2018 г.

Изх. №53-04-94407.02.2018 г. Чл.8 от ЗДДСЧл. 9 от ЗДДСЧл. 26, ал. 2 от ЗДДС Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:Представляваното от Вас дружество не е регистрирано за целите на ЗДДС и осъществява дейност като частна детска градина. По силата на сключени договори провежда и извършва възпитателно-образователен процес за деца на възраст от 10 месеца

префактуриране на гориво

ОТНОСНО:префактуриране на горивоВ Дирекция ”ОУИ” – постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …/ 31.08.2011 г. Изложена е следната фактическа обстановка:Дружеството извършва транспортна дейност и е регистрирано по ЗДДС. Основно се извършват международни превози до Турция и в Европа. По време на вътрешноевропейските курсове камионите зареждат гориво с Шел карти в цяла Европа. Със същите

Scroll to Top