Приложение на разпоредбите на ЗДДС (в сила от 01.01.2010 г.)

Изх. № 53-02-50
15.03.2011 г.
ЗДДС, чл.21, ал.4, т.1
чл.86, ал.3
чл.116, ал.1, ал.3 и ал.4
ППЗДДС, чл.79, ал.2, т.4
В Дирекция ОУИ София е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № 53-02-50/21.02.2011 г. относно приложение на разпоредбите на ЗДДС (в сила от 01.01.2010 г.)
Изложена е следната фактическа обстановка:
Подизпълнител сте на … ЕООД, БУЛСТАТ …, с адрес на управление: гр.София, ул…, за обект на територията на Руската Федерация.
В запитване, отправено към ,… ЕООД е получило отговор, че всички подизпълнители извършват освободени сделки с него, поради което не трябва да начисляват ДДС. ЗА 2009 г. и 2010 г. Вие сте издали на … ЕООД два броя фактури на обща стойност 5491,80 лв.
Поставеният въпрос в запитването е следния:
Трябва ли да бъде издадена фактура-кредитно известие с протокол за анулиране по чл.116, ал.4 или ако не, уведомяване на данъчните власти каква е процедурата?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното:
Съгласно чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при:
а) предоставянето на права за ползване, на експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот;
б) услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други;
в) настаняване в хотели, къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери и други подобни;
В тази връзка услугите, свързани с недвижим имот на обект на територията на Руската Федерация, са с място на изпълнение извън територията на Рупублика Бъргария.
На основание чл.86, ал.3 от ЗДДС не се начислява данък при извършване на доставки с място на изпълнение извън територията на страната. В издадената за доставката фактура, съгласно чл.79, ал.2, т.4 от ППЗДДС като основание за неначисляване на ДДС следва да бъде записан чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС.
В разпоредбата на чл.116, ал.1 от ЗДДС е посочено, че поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови. Ал.3-За погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен.
По смисъла на ал.4 от същата разпоредба, когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол – за всяка от страните, който съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който се анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.
Всички екземпляри на анулираните документи се съхраняват при издателя, а отчитането им от доставчика и получателя се извършва по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *