Приложение на разпоредбите от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-39-144#1
Дата:26.01.2017 год.
ЗДДС, чл. 72;
ЗДДС, чл. 112, ал. 1;
ЗДДС, чл. 124, ал. 2
ЗДДС, чл. 124, ал. 4.
ОТНОСНО: приложение на разпоредбите от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-39-144/22.11.2016 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество, регистрирано по ЗДДС, възнамерява да развива търговска дейност по т.нар. наречения “dropshipping” модел в сайта Amazon. Допълнително в телефонен разговор е уточнено, че в сайта Amazon дружеството ще публикува обяви за продажба на стоки, които то не притежава към момента на публикуване на обявата. След като бъде поръчана и платена съответната стока от клиента, дружеството от своя страна ще я поръча и плати на доставчик – данъчно задължено лице, което е установило независимата си икономическа дейност на територията на Съединените американски щати (американско дружество), който ще я изпрати по куриер до клиента (физически или юридически лица). Разходът за изпращането и транспортирането на стоката до клиента обичайно е за сметка на доставчика – американското дружество. Клиентите са физически или юридически лица, които са установили независимата си икономическа дейност, имат постоянен обект или постоянен адрес, или обичайното пребиваване на територията на Съединените американски щати.
В тази връзка въпросите Ви са:
1. Как следва да бъдат третирани за целите на ЗДДС продажбите, извършвани от дружеството? В коя клетка на дневника за продажбите следва да бъдат отразени извършваните доставки?
2. Как следва да се третират за целите на ЗДДС покупките, извършвани от дружеството? В коя клетка на дневника за покупките следва да бъдат отразени получените доставки?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по зададените от Вас въпроси:
Доколкото в случая, изложен в запитването, стоката се транспортира между две места на територията на трета страна (Съединени американски щати), получената от дружеството доставка, както и извършената последваща доставка от него, ще бъдат извън обхвата на ЗДДС, съответно данъчното им третиране би било съобразно законодателство на третата страна (Съединени американски щати).
Съгласно чл. 124, ал. 2 от ЗДДС регистрираното лице е длъжно да отрази издадените от него или от негово име данъчни документи, както и отчетите за извършените продажби по чл. 119, в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени. Данъчен документ по смисъла на този закон е фактурата, известието към фактура и протоколът (чл. 112, ал. 1 от ЗДДС). Предвид това дружеството следва да отрази в дневника за продажби за данъчния период, в който са издадени, издадените от него фактури или известия към тях за извършените продажби на стоки, по които получатели са физически или юридически лица, които са установили независимата си икономическа дейност, имат постоянен обект или постоянен адрес, или обичайното пребиваване на територията на Съединените американски щати, като за тях се попълва информацията в колони от 1 до 8 включително и колона 23 на приложение № 10.
Съгласно чл. 124, ал. 4 от ЗДДС регистрирано лице е длъжно да отрази получените от него данъчни документи в дневника за покупки най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени, но не по-късно от последния данъчен период по чл. 72, ал. 1 от същия закон. Предвид това дружеството следва да отрази в дневника за покупки за съответния данъчен период получените от него фактури или известия към тях за доставките на стоки, по които доставчик е съответното американско дружество, като за тях се попълва информацията в колони от 1 до 8 включително и колона 9 на приложение № 11.
ЗАМ.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/’

Оценете статията

Вашият коментар