Приложение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета, Наредба № 5 /29.12.2002 г. за съдържанието и редът за из

5_ 23-29-62/06.07. 15 г.
Регламент (ЕО) № 883/2004
Регламент (ЕО) № 987/2009
Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.
чл. 7 отЗДДФЛ;
чл. 8, ал. 2 от ЗДДФЛ
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № …/…..2015г.,относно приложение наРегламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета,Наредба № 5 /29.12.2002 г. за съдържанието и редът за изпращане на уведомлениетопо чл. 62,
ал. 4 от Кодекса на
труда
(КТ)(Наредба№ 5/29.12.2002 г. ),Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
В запитването излагатеследнатафактическа обстановка:
„Х“ ООД е дружество, регистрирано в България, съгласно българското законодателство и няма клонове, филиали и представителство в други държави.
Дружеството има намерение да отвори мострен офис (шоу рум) в Република Унгария ида наеме по трудово правоотношение унгарски гражданин, който постоянно пребиваваи работи на територията на Унгария.
Във връзка с описаната фактическа обстановка поставяте следнитевъпроси:
1. Как следва да се подаде уведомление за сключения трудовия договор с унгарския гражданин?
2. Кое е приложимото законодателство за наетия по трудов договор унгарски гражданин като се има предвид, че лицето пребивава и работи на територията на Република Унгария, а работодателят е установен на територията на България?
3. Дружеството има ли задължение да подава декларации образец № 1“Данни за осигуреното лице“
(приложение№ 1 към чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8/2005 г.) идекларации образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ”(приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № Н-8/2005 г.) за лицето?
4. Следва ли за да се удържа и внася в България данък върху дохода от трудово възнаграждение на служителя?
Предвид изложената фактическата обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следнотостановище:
Въпроси № 1, №2 и № 3 относно социалното осигуряване са препратени по компетентност в ЦУ на НАП, откъдето ще получите отговор.
По четвъртивъпрос:
На основание чл. 7 отЗДДФЛ, чуждестранните физически лица са данъчно задължени по този закон само за придобити доходи от източници в България.
Съгласно чл. 8, ал. 2 от ЗДДФЛ, доходите от труд, положен на територията на Република България, са доходи от източник в Република България. Следователно доходите от труд, положен на територията на друга страна, не са доходи от източник в страната.
Следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 75 от ЗДДФЛ, според която, когато в данъчна спогодба или друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба.
Между Република България и Република Унгария има сключена Спогодба за избягване на двойното данъчно облаганес данъци върху доходите и имуществото – обнародвана в ДВ бр.93 от 20 октомври 1995 година.
Съгласно чл.15, ал. 1 от СИДДО, заплати, надници и други подобни възнаграждения, получени от местно лице на едната договаряща държава въз основа на трудово правоотношение, се облагат с данъци само в тази държава, освен ако трудът се полага в другата договаряща държава.
Следователно, „Х“ ООД, в качеството си на работодател, не е задължено да определя, удържа и внася данък по ЗДДФЛ при начисляването/изплащането на възнагражденията на назначения по трудов договор унгарски гражданин. Тъй като не е налице задължение за удържане и внасяне на данък, дружеството не следва да подава декларация за дължими данъци – образец 4001, както и да предоставя и информация по реда на чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

КСО, чл.4, aл. 3, т. 4

5_ 23-22-2158/28.09.2011г.Наредба № 3, чл. З, ал. 1, чл.5 ;КСО, чл. 4, ал. З, т. 4;Фактическа обстановка: ООД е регистрирано като земеделски производител.Въпрос: Може ли

Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Относно: приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройстваВъввръзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция «

данъчно третиране на доходи, начислени в полза на чуждестранно юридическо лице във връзка с разпространението на софтуерни продукти съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Спогодба между Народна Република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното облагане с данъци на доходите и имуществата (СИДДО между България и Кралство Норвегия)

Изх. № М-26-К-406Дата: 30.07.2020 год.ЗКПО, чл. 12, ал. 5, т. 3;ДР на ЗКПО, § 1, т. 8. ОТНОСНО: данъчно третиране на доходи, начислени в полза

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при придобиване на стока от регистрирано по ЗДДС лице, което извършва доставка със стоката с получател данъчно незадължено лице, к

.:№ 24-32-25Дата:21.06.2013 год.ЗДДС, чл. 14, ал. 1, т. 1-4;ЗДДС, чл. 20;ЗДДС, чл. 62, ал. 1-3;ЗДДС, чл. 69.Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената

way way