ЗДДС, чл.113, aл. 1,ППЗДДС, чл.78, aл. 1,ЗДДС, чл.114, aл. 1

5_ 23-29-78/10.08.2012 г.
Чл.113,ал.1, чл.114, ал.1 от ЗДДС
Чл. 78, ал. 1 от ППЗДДС
Фактическа обстановка:
.Дъщерно дружество трябва да въведе ERP система Exact Globe, която се ползва от всички дъщерни дружества. Технически системата поддържа само осем разрядна номерация на издаваните фактури.
На основание чл.113, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга освен в случаите, когато доставките се документират с протокол по чл.117.
Разпоредбата на чл.114, ал. 1 от ЗДДС определя реквизитите, които следва да съдържат фактурите, издавани от задължените лица, като в т. 2на цитираната разпоредба е указано, че поредният номер е десетразряден, съдържащ само арабски цифри, базиран на една или повече серии в зависимост от отчетните нужди на данъчно задълженото лице, който идентифицира фактурата уникално.
В ППЗДДС са поставени допълнителни изискванияпо отношение на фактурите, издавани от регистрираните лица (с изключение на тези, регистрирани по чл. 99, чл. 100, ал. 2 и чл. 152 от закона), като в т. 1 на чл. 78, ал.1 е предвидено, че фактурите следва да съдържат трайно вписан при отпечатването реквизит – пореден номер.
Номерата на документите по ал. 1 са десетразрядни, нарастващи без дублиране и пропуски и не зависят от вида на бланката или документа. Всички екземпляри на един и същ документ носят един и същ номер.
Видно от цитираните разпоредби, издаваните от дъщерното дружество фактури трябва отговарят на посочените разпоредби..

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

ОТНОСНО: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) В Дирекция ОДОП …..

ДОПК, чл.22, aл. 3,ДОПК, чл.129, aл. 1

Изх. № 23-31-477/27.08.2012 г. чл. 22, ал. 3, чл. 129, ал. 1 от ДОПКВ дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ….. е постъпило Ваше писмено

ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 5

2_1543/15.09.2010г.ЗЗО – чл.40, ал.1, т.5От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че имате служителка назначена при Вас на втори трудов договор, която през