Приложение на чл.17 от ЗДДС

1_97/15.07.2008
ЗДДС, чл 17
Относно: Приложение на чл.17 от ЗДДС
Уважаеми г-н ………,
Във връзка с Ваше запитване с вх. № ………../15.07.2008 г., постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр.Бургас, изразяваме следното становище:
Представена е следната фактическа обстановка – дружеството Ви закупува стока от Китай. Стоката директно ще се превозва от Китай до Белгия, където е клиентът Ви – белгийско физическо лице, нерегистрирано за целите на ДДС. Същото физическо лице ще заплати необходимите данъци и такси по повод оформянето на вноса на стоката на съответната белгийска митница.
Въпросите, които поставяте са: трябва ли да начислите ДДС във фактурата, която издавате на белгийския клиент, с оглед на това, че сте регистрирано по ЗДДС дружество и какви документи трябва да се представят като доказателства. За получения от Вас аванс следва ли да се издаде фактура и да се начисли ДДС към белгийския клиент.
Предвид това, че в запитването си не сте уточнили определени аспекти на доставката, която ще осъществите и не сте приложили документи, отговора ни има принципен характер:
Мястото на изпълнение при доставки на стоки се определя по реда на чл.17, ал.1, съответно чл.17, ал.2 от ЗДДС в зависимост от това дали стоката предмет на доставката се превозва или не. Съгласно тези разпоредби, ако при прехвърляне на собствеността върху стоката тя се намира извън територията на страната, то и мястото на изпълнение на тази доставка ще е там, където се намира стоката при прехвърляне собствеността й, съответно местонахож-дението на стоката към момента, в който се изпраща или започва превозът й към получателя – във Вашия случай вероятно Китай. В тази хипотеза, Вие ще извършвате доставки с място на изпълнение извън страната. На основание чл.25, ал.5, т.2 от ЗДДС на датата на данъчното събитие, за доставки с място на изпълнение извън територията на страната възниква основание за освобождаване от начисляване на данък. Това обстоятелство следва да се отбележи и в издадената фактура, съгласно чл.114, ал.1, т.12 от ЗДДС.
Относно получения от Вас аванс – в случаите на получаване на авансово плащане преди извършване на доставката на стока, по силата на чл.113, ал.1 и 4 от ЗДДС в срок не по-късно от пет дни от получаване на плащането следва да издадете фактура.
За доказване извършената доставка е необходимо да притежавате писмени доказателства, сочещи на извършена доставка с място на изпълнение извън територията на страната, превозни документи, договори с доставчик и получател, доказателства за плащане, декларации за оформен внос и други документи относими към данъчното третиране на доставката.
Директор Дирекция „ОУИ” Бургас: ………………
/Р.Дулева/

Оценете статията

Вашият коментар