Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

1_94-00-2/30.09.2016
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 3
ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6
ЗДДФЛ, чл. 34
ЗДДФЛ, чл. 50
Относно: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/
Физическо лице – едноличен собственик на капитала на ЕООД, възлизащ на 100 дружествени дяла от по 50.00 лв., продава целия капитал на дружеството за 500.00 лв. Посочвате, че през годината лицето няма придобит доход и основание за подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2015 г.
Поставеният в тази връзка въпрос е, задължено ли е това физическо лице и на какво основание да декларира продажбата на тези дружествени дялове в Приложение № 5 към ГДД, като отрази продажната цена, цената на придобиване и резултата от сделката, и само с това приложение да подаде декларацията за 2015 г.?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададения от Вас въпрос, изразяваме следното становище:
Доходите от продажба или замяна на дялове представляват облагаем доход за физическите лица, освен в случаите, когато са освободени от облагане по силата на закон. На основание чл.13, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ не са облагаеми доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на §1, т.11 от допълнителните разпоредби на закона в сила до 31.12.2015 г., а именно доходите от сделки, които се сключват на регулиран български пазар и на регулиран пазар на ценни книжа във всички държави-членки на ЕС.
Доходите от сделки с дялове, които не са в обхвата на цитираната законова норма, подлежат на облагане по реда чл.33, ал.3 и свързаните с нея разпоредби на ЗДДФЛ. Съгласно чл.33, ал. 3 от ЗДДФЛ облагаемият доход от продажба на дялове е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка.
Реализираната печалба/загуба за всяка сделка се определя като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив – чл.33, ал.4 от ЗДДФЛ.
Съгласно, чл.33, ал.5 от ЗДДФЛ, продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари.
При определяне цената на придобиване на дяловете следва да се имат предвид разпоредбите на чл.33, ал.6 от ЗДДФЛ.
Съгласно чл.34 от ЗДДФЛ, годишната данъчна основа за доходите от прехвърляне на права или имущество, в т.ч. и от продажба/замяна на дялове е облагаемият доход, формиран по реда на чл.33 от същия закон, придобит през данъчната година. Във връзка с определяне датата на придобиване на дохода следва да се има предвид нормата на чл.11, ал.2 от ЗДДФЛ, според която при продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество по чл. 33, ал.3, доходът се смята за придобит към датата на прехвърлянето.
Доходите от прехвърляне на права или имущество се облагат само годишно при подаване на годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, като в т.1 на ал.1 изрично е посочено, че местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл.28. Образците на данъчните декларации се утвърждават със заповед на министъра на финансите.
Придобитите доходи от продажбата на дялове се декларират в Приложение №5 (образец 2051), като в указанието към него е регламентирано, че в Част 1 на Таблица 2 се формира облагаемият доход от продажбата им, който облагаем доход и годишната данъчна основа могат да бъдат само положителна величина или 0 /нула/.
Годишната данъчна декларация се подава до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.
Следователно в описания в запитването Ви случай физическото лице следва да подаде годишна данъчна декларация за съответната година на основание чл.50 от ЗДДФЛ, независимо че формираният облагаем доход от продажбата на дяловете ще бъде отрицателна величина. В тази връзка обръщаме Ви внимание, че когато сделките се осъществяват между свързани лица, следва да се има предвид разпоредбата на чл.77 от ЗДДФЛ.

Оценете статията

Вашият коментар