Приложение на чл. 177а от ЗКПО

Изх. № М-26-Б-213
Дата:21.01.2014 год.
ЗКПО, чл. 31, ал. 1, т. 15 (отм.);
ЗКПО, чл. 177а.
Относно: приложение на чл. 177а от ЗКПО
Внае постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № М-26-Б-213/30.10.2013 г., в което посочвате, че представляваното и управлявано от Вас дружество „……” ООД желае да предостави от 01.01.2014 г. стипендия по чл. 177а от ЗКПО на студент в последните две години от придобиване на образователна степен „бакалавър” в UNIVERSITY … – специалност „Компютърни науки” в Шотландия, Обединено кралство. Посочвате също така, че студентът е свързано лице по § 1, т. 13 от ДР на ЗКПО с управителя на дружеството.
Във връзка с така описаната фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. По какъв начин се учредява стипендията – с договор или с решение на общото събрание на съдружниците за учредяване на стипендия?
2. Има ли ограничения в размера на стипендията? Обвързан ли е размерът на стипендията с покриване на всички необходими разходи: за такса, за общежитие, за издръжка и др. или сумата може да бъде избрана според възможностите на фирмата? Има ли минимален и максимален месечен размер?
3. Срокът, за който се отпуска стипендията, включва ли и неучебните месеци, тъй като в чл. 177а, ал. 1 от ЗКПО е посочено „за период не по-малко от 12 и не повече от 24 месеца”, или стипендията се отпуска само за семестъра и изпитната сесия без ваканциите?
4. За да се признаят за данъчни цели, счетоводните разходи за учредена и предоставена стипендия, трябва ли да се представят от студента разходооправдателни документи по чл. 7 от Закона за счетоводството за изразходване на стипендията? Достатъчно ли е отпусканата стипендия да бъде превеждана на картова сметка, откъдето да е видно в какви направления и размери са извършвани плащанията?
Предвид така изложената фактическа обстановка и с оглед относимата  нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, по така поставените въпроси изразявам следното становище:  
Алинея 1 на новия чл. 177а от ЗКПО регламентира, че за данъчни цели се признават счетоводните разходи за учредена и предоставена стипендия на ученик, придобиващ средно образование, или на студент в училище в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, за период не по-малко от 12 и не повече от 24 месеца и към момента на предоставянето на стипендията са изпълнени следните условия:
1. стипендиантът е ученик в последните два класа от придобиване на средно образование или студент в последните две години от придобиване на образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ и не е навършил 25-годишна възраст;
2. професията на стипендианта намира приложение в дейността на данъчно задълженото лице;
3. данъчно задълженото лице се е задължило с договора за предоставяне на стипендията да приеме стипендианта на работа за период не по-малък от общия брой на месеците, за които се предоставя стипендията.
Специално внимание следва да се обърне на изискването на чл. 177а, ал. 1 от ЗКПО, визиращо учредяване и предоставяне на стипендиите. Това словосъчетание беше използвано и в отменената разпоредба на чл. 31, ал. 1, т. 15 от ЗКПО, като вече е налице и съдебна практика, която би била приложима при тълкуването и на новата разпоредба на чл. 177а от ЗКПО. Касае се за няколко решения на Върховния административен съд (например Решение на ВАС № 4270 от 27.04.2007 г. по адм. дИзх. № 8449/2006 г., Решение на ВАС № 5079 от 11.04.2011 г. по адм. дИзх. № 10962/2010 г.), които макар че засягат казус по ЗОДФЛ (отм.), са относими към прилагането на чл. 177а от ЗКПО в частта на тълкуването на „учредени и предоставени стипендии”. В посочените решения на ВАС е постановено, че понятието „учредени и предоставени стипендии” не следва да се разбира като предоставена от данъчно задължено лице определена парична сума с цел обучение на произволно избрано или определено въз основа на известни единствено на този субект критерии лице, имащо качеството студент или ученик. За да се приеме, че е налице „учредена и предоставена стипендия” следва да са определени и публично оповестени правила и процедури, посредством които да се даде достъп на неограничен кръг лица да кандидатстват за отпускане на стипендия. В този смисъл следва да се разбира въведеното от законодателя понятие “учредени стипендии“.
Независимо, че въпросните решения на ВАС са постановени по казуси, свързани с дарения за учредени и предоставени стипендии, а не с учредяване и предоставяне на стипендия в хипотезата на новия чл. 177а от ЗКПО, където предоставящият стипендията се задължава да наеме стипендианта на работа след завършване на обучението, и в двата случая се касае за данъчно облекчение, условие за ползването на което е да е учредена стипендия.
От описаната от Вас фактическа обстановка става ясно, че не е налице учредяване на стипендия в смисъла, вложен в цитираните по-горе решения на ВАС, а възнамерявате да предоставите такава на избрано от Вас лице, което е свързано лице с управителя на дружеството. С оглед на аргументите, изложени по-горе, в този случай разходите за предоставената стипендия няма да отговарят на изискванията на чл. 177а, ал. 1 от ЗКПО.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/СТОЯН МАРКОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагането на нулевата ставка за доставки на стоки н услуги и се задължават да заплатят дължимия данък върху добавената стойност който би бил начислен, ако стоките или услугите не отговарят на услови

Изх. № 26-M-84Дата: .…………… .2008 г.Относно : Освободени доставки, по които получатели са институции на Европейския съюзПо повод Ваше запитване с Изх. № 2347/ 18.09.2007г.,

данъчните задължения на РФК по ЗКПО и не обхваща другите случаи, при които е възможно РФК да има качеството на данъчно задължено лице. Ако в хода на дейността на РФК възникнат конкретни въпроси по при

2_311/06.03.2014г. ЗКПО чл.1, т.2ЗКПО чл.2, ал.1, т.1ЗКПО чл.92, ал.1ЗКПО чл.92, ал.3ЗКПО чл.204, т.2 ЗКПО чл.217, ал.1В писмено запитване до Дирекция„Обжалване и данъчно осигурителна практика”………, заведено

Вътреобщностно придобиване и възникване на задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойностна (ЗДДС)

ОТНОСНО: Вътреобщностно придобиване и възникване на задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойностна (ЗДДС) В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с

ЗДДС, чл.3, aл. 1

989/02.07.2012Чл.3, ал.1 ЗДДСВ писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ……….. с вх. № …………..г. сте изложили следната фактическа обстановка:„И” ООД е

Приложение на чл.24, ал.2 от ЗДДС

5_306 / 29.05.2008ЗДДС, чл.24, ал.2Относно: Приложение на чл.24, ал.2 от ЗДДСВъв връзка с подаденото от Вас писмо с вх. № 53-02-306/07.05.2008г. по описа на Дирекция