Приложение на чл.189б от ЗКПО.

2_ 1336/23.12.2015г.
ЗКПО – чл.189б, ал.1;
ЗКПО – чл.169;
ЗКПО – чл.182, ал.4 и 5
ЗКПО – чл.189б;
ЗКПО, ДР – §1, т.17 и 18;
СС 18 Приходи
ОТНОСНО: Приложение на чл.189б от ЗКПО.
В Дирекция ОДОП– … е постъпилоВаше писмено запитване,заведено с вх.№ ……………………в регистъра на дирекцията, в което е посочено, че дружеството се занимава с производство и търговия на селскостопанска продукция, стоки и машини, наеми и аренда на земеделски земи, покупка на стоки с цел продажба и производство. Код по НКИД е 0111 – отглеждане на зърнени, технически и маслодайни култури. Дружеството формира данъчната си печалба основно от производство и продажба на селскостопанска продукция. През 2006г. дружеството сключва договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при условията на специалва предприсъединителна програма на ЕС за развитие на земеделието и селските райони в Република България /САПАРД/. По силата на този договор ДФ „Земеделие“ се задължава да предостави на „……………“ ЕООД безвъзмездна финансова помощ за извършването на проект „Реконструкция на мелница, изграждане на складово стопанство и закупуване на зърносушилня“, свързан с основната дейност на дружеството. Одобрената помощ е в размер на …….. х.лв. ДФЗ не извършва плащане по сключения договор, при което през 2012г. „…………….“ЕООД завежда дело за неизплатената главница в едно със законната лихва върху нея, обезщетение за забава и съдебните разноски. На …………2015г. е сключена спогодба между ДФЗ и „……….“ЕООД за изплащане на главницата, законна лихва, обезщетение за забава, съдебни разноски.
Поставени е следният въпрос:
Какво е данъчното третиране по ЗКПО на обезщетението за забава и законната лихва върху главницата, във връзка с тяхното разпределение при формиране на данъчната печалба на дружеството, за която може да се преотстъпва корпоративен данък.
След разглеждане на нормативната уредба актуална към момента на поставяне на запитването и описаната фактическа обстановка, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл.189б, ал.1 от ЗКПО /изм.-ДВ, бр.12 от 2015г./ корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60% на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски стопани, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция.
Поставеният въпрос ще разгледаме свързан с това как следва да се определи данъчната печалба за 2015г. на земеделския стопанин от производство на непреработена растителна и животинска продукция, с оглед на това, че дружеството извършва и друга дейност – различна от производство на непреработена растителна и животинска продукция, тъй като,по информация от запитването данъчната печалба на дружеството се формира основно от производство и продажба на селскостопанска продукция. Когато данъчно задълженото лице извършва и производствена дейност и непроизводствена дейност, следва лицето да осигури надлежна информация за размера на корпоративния данък, дължим само в резултат на извършваната производствена дейност. В случаите, когато се формира финансов резултат от продажба на стоки, които не са придобити за осъществяваната производствена дейност на дружеството, за този финансов резултат се прилага общият ред за облагане по ЗКПО и не се преотстъпва корпоративен данък.
Данъчният финансов резултат следва да бъде определен съвкупно от цялостната дейност на данъчно задълженото лице. Съгласно чл.18 от ЗКПО данъчен финансов резултат е счетоводният финансов резултат, преобраpуван по реда на този закон / §1, т.16 от ДР на ЗКПО/. В случай, че е налице положителен данъчен финансов резултат /данъчна печалба/ от дейността като цяло, е необходимо да се установи каква част от данъчната печалба е формирана от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция. Върху така определената част от данъчната печалба се изчислява дължимият коропоративен данък и съответно размерът на преотстъпеният данък /до 60%/.
Счетоводният финансов резултат следва да бъде опредeлен при спазване на правилата на счетоводното законодателство – Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти. Ако за целите на отговора допуснем, че предприятието прилага националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, тогава според счетоводен стандарт (СС) 18 Приходи, приходите от неустойки и обезщетения,които произтичат от договорни и други взаимоотношения (търговски, облигационни) се признават след установяване на правото за тяхното получаване съгласно договор или чрез съдебен иск, сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена и е вероятно предприятието да има икономическа изгода. Ако активите от финансираният проект се използват за цялата дейност на дружеството, тогава приходите от обезщетение и лихви участват при определяне на общия счетоводен финансов резултат на дружеството. Когато земеделският стопанин извършва освен дейност, за която се преотстъпва корпоративен данък, така и дейност, за която данъкът не подлежи на преотстъпване, е необходимо да води прецизна аналитична отчетност, за да може правилно да се определи данъчният финансов резултат от двете дейности. За приходите и разходите, както и за сумите, с които се преобразува счетоводният финансов резултат, които не могат да бъдат разпределени между двете дейности, се прилага разпоредбата на чл.169 от ЗКПО. Понятията „нерезпределяеми разходи“ и „неразпределяеми приходи“ са дефинирани в §1, т.17 и 18 от ДР на ЗКПО.
Ако проекта, за който е отпусната финансовата помощ по САПАРД, има за резултат придобиване на актив, който се използва само за дейността на дружеството, за която може да се преотстъпва корпоративен данък, тогава приходите от обезщетения и лихви участват при формиране на счетоводния финансов резултат, съответно на данъчния финансов резултат за който може да се преотстъпва корпоративен данък.
Във връзка с гореизложеното е необходимо да се има предвид и последната редакция на чл.189б, ал.2 от закона, в сила от 01.01.2014г. /ДВ, бр. 22 от 2015г./ в която е посочено, че корпоративният данък се преотстъпва, когато са изпълнени едновременно всички конкретно посочени условия в т.1-9 на ал.2, при спазване на ограниченията, посочени в чл.182, ал.4 и 5 от ЗКПО и общите изисквания за преотстъпване на корпоративен данък по чл.166-173 от закона.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ППЗДДС, параграф 1

.№ ………………..Дата, ……………До……………….Копие:……………………УВАЖАЕМАГОСПОЖО …………….,Считано от 01.01.2006 г. за целите на Закона за данък добавена стойност, както и правилника за неговото прилагане, „идентификационен номер” е:а) единният

общата система на данъка върху добавената стойност и чл. 7 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относн

В Дирекция ОДОП –постъпи Ваше запитване с вх. № …./ 27.01.2015г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дейността на дружеството е: разработване и дизайн на база

Прилагането на чл. 128 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при дългосрочно отдаване под наем на кораб и услуги по осигуряване на постоянна готовност за мобилизация на кораба при авария

Изх.№24-39-82Дата: 10.08.2018 год. ЗДДС, чл. 21, ал. 2; ЗДДС, чл. 128; ТЗ, чл. 348. ОТНОСНО: Прилагането на чл. 128 от Закона за данък върху добавената

ЗДДС, чл.39

Изх.№ 05_23-22-1539/ 03.02.2010г.ЗДДС, чл.39Постъпило е писмено запитване., в което сте посочили, че УМБАЛ като университетскаболница предоставя база за провеждане на обучение и следдипломна квалификация на

НЕВД, чл.2, aл. 2,НЕВД, чл.2, aл. 1

5_53-00-96/26.08.2008НЕВ, чл.2, ал.1 и ал.2 Фактическа обстановка: Въз основа на заповед на управителите на дружеството ЕООД ще предоставя на своите служители от ЦУ социални придобивки