Приложение на чл.21, ал.1 и ал.2 от ЗДДС при доставка на посредническа услуга.

1737/07.12.2012
Чл.21, ал.1 и 2 от ЗДДС
Относно: приложение на чл.21, ал.1 и ал.2 от ЗДДС при доставка на посредническа услуга.
В писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ………….. с вх. № …………г. сте посочили, че страни по договор за дистрибуция на стоки в България са „К” ООД – лице, регистрирано за целите на ДДС в България и „К” ГмбХ– дружество, регистрирано за целите на ДДС в Австрия, което не притежава постоянен обект в България. Съгласно сключения договор и приложена към запитването схема на доставките „К България” ООД не става собственик на стоките, които се дистрибутират, а само опосредства връзката между българските клиенти и „К” ГмбХ Австрия. За посредническата си дейност българското дружество получава комисионно възнаграждение и издава фактура на австрийското дружество с начислен данък върху добавената стойност.
Поставили сте следните въпроси:
1. Подлежи ли на облагане с ДДС извършената от дружеството доставка на услуга и какво основание следва да се посочи във фактурата ?
2. Ако начисленият във фактурата ДДС е платен от австрийското дружество, какъв е начина за корекция на издадения данъчен документ при условие, че за периода на издаването му на „К България” е извършена ревизия и е издаден Ревизионен акт, в който липсват констатации по издадената фактура?
С оглед разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/ изразявамеследното принципно становище:
По въпрос първи:
Съгласно чл.12 от ЗДДС с данък върху добавената стойност се облага всяка доставка на стока или услуга, извършена от данъчно задължено лице и с място на изпълнение на територията на страната, освен в случаите, когато ЗДДС предвижда друго. Доставките, за които законът предвижда освобождаване от ДДС са посочени в чл.39- чл.50 на Глава четвърта.
В чл.21 от ЗДДС са разписани правила за определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга. Според ал.1, когато получателят на услугата е данъчно незадължено лице мястото на изпълнение на доставката е там, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност. Когато услугата се предоставя от постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност, мястото на изпълнение е там, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на доставчика.
По силата на ал.2 от посочения член на закона, когато получателят е данъчно задължено лице мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Ако тази услуга се предоставя на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката на услуга е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
В действащия ЗДДС и ППЗДДС не са регламентирани документи, необходими за доказване статута на получателя – данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Такива доказателства са установени в Регламент за изпълнение /ЕС/ № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност /Обн. L OB. Бр.77 от 23 март 2011г./, който е задължителен и се прилага във всички държави членки на Общността. Съгласно чл.18, пар.1 от Регламента, доставчикът на услуги може да счита, че получател, установен в Общността има статут на данъчнозадължено лице, когато получателят му е съобщил идентификационния си номер по ДДС и доставчикът получи потвърждение за валидността на този идентификационен номер и за свързаното с него име и адрес в съответствие с чл.31 от Регламент /ЕО/ № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност.
Когато някоя от държави членки при VIES-валидация не потвърждава име и адрес, от получателя следва да се изисква допълнително удостоверение за регистрацията му за целите на ДДС, от което безспорно да е видно, че този ДДС номер се свързва с името на клиента.
Предвид гореизложеното, ако сте установили по надлежния ред, че на датата на данъчното събитие австрийското дружество „КПВ” ГмбХ има статут на данъчно задължено лице, мястото на изпълнение на предоставената от Вас доставка на посредническа услуга е там, където е установено лицето т.е. на територията на Австрия. За доставка с място на изпълнение извън територията на страната не се начислява ДДС на основание чл.86, ал.3, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗДДС.
При липса на безспорни доказателства, че получателят по доставката има статут на данъчно задължено лице към датата на данъчното събитие, се счита, че доставката е с място на изпълнение на територията на страната и на основание чл. 82, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1 от ЗДДС данъкът е изискуем от дружеството Ви в качеството на регистрирано по ЗДДС лице – доставчик на посредническата услуга.
По въпрос втори:
В общия случай коригирането на фактури се извършва по реда на чл.116 от ЗДДС, където е указано, че погрешна съставени документи се анулират и се издават нови. В ЗДДС не са предвидени срокове за анулиране на данъчни документи, но независимо от това считаме, че крайния срок, до който би следвало това да се признае за допустимо е издаването на ревизионния акт, като анулирането на данъчния документ следва да бъде сведено до знанието на органа по приходите, компетентен да издаде ревизионния акт. Аргументи относно стабилитета на индивидуалния административен акт за изложени в писмо на ЦУ на НАП Изх. № 24-33-86/24.06.2009г., което можете да намерите на страницата на НАП[email protected].
Следователно, когато за определен данъчен период има издадена фактура с начислен ДДС без основание и за същия период има влязъл в сила ревизионен акт с установени задължения по ЗДДС, анулирането на погрешно съставената фактура е недопустимо. Редът по който могат да бъдат изменени задължения за данъци, определени с влязъл в сила ревизионен акт е указан в чл.133 и чл.134 отДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар