Прилагане разпоредбата на чл.70, ал.1, т.5 от ЗДДС.

1741/05.11.2010
Чл.70, ал.1, т.5 ЗДДС
Относно: Прилагане разпоредбата на чл.70, ал.1, т.5 от ЗДДС.
Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Териториална дирекция на НАП гр……….., офис гр……. с вх. № ………….г., изпратено за отговор в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр………… с писмо вх. № ……….г., изразявам принципно становище, съобразено с действащите от 01.01.2010г. разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/.
В писмото сте посочили, че осъществявате разносна търговия, за която ползвате нает лек автомобил – хладилен фургон. Поставяте въпрос относно възникване на право на данъчен кредит за стоките и услугите, свързани с ремонта и експлоатацията на лекия автомобил.
Разпоредбата на чл.70, ал.1, т.5 от ЗДДС регламентира, че право на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо, че са изпълнени условията на чл.69 или чл.74 от с.з., когато придобитите стоки и/или услуги са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на лек автомобил.
С § 48, буква „б”, т.2 на Закона за изменение и допълнение на ЗДДС /обн. ДВ бр.95 от 01.12.2009г,/е направено изменение на дадената за целите на специалния данъчен закон легална дефиниция на понятието „лек автомобил”. Съгласно влезлия в сила от 01.01.2010г. § 1, т.18 от ДР на ЗДДС, „лек автомобил” е този, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. При определяне броя на местата за сядане се вземат предвид само седалките, монтирани от производителя. Разпоредбата регламентира, че не е лек автомобил, автомобил, който е предназначен за превоз на товари или има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната от регистрираното лице дейност.
Предвид даденото в закона определение, право на данъчен кредит за стоки и услуги свързани с експлоатацията и ремонта на автомобил е налице, когато в него има неподвижно закрепено допълнително техническо оборудване, което е необходимо за дейността на регистрираното лице и при обичайната му употреба не се налага неговото отделяне от превозното средство.
В хипотеза, при която в наетия от Вас лек автомобил няма трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност, визираните в чл.70, ал.1, т. 5 от ЗДДС ограничения по отношение правото на приспадане на данъчен кредит могат да не се прилагат,ако използвате автомобила единствено за извършване на транспортни и охранителни услуги, на таксиметрови превози или за отдаване под наем, на куриерски услуги или за подготовка на водачи на моторни превозни средства. Основание за възникване на данъчен кредит в тези случаи е разпоредбата на чл.70, ал.2, т.1 от ЗДДС.
Въпреки, че в ЗДДС липсва легално определение на понятието „транспортна услуга”, вчл.367 от Търговския закон е регламентирано, че с договора за превоз, превозвачът се задължава срещу възнаграждение да превози до определено място лице, багаж или товар. За удостоверяване на условията на договора за превоз на товари според чл.50 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/ се съставя товарителница, съдържаща визираните в чл.53 от ЗАП данни, както и пътен лист по образец /приложение № 14 към Наредба № 33 от 03.11.1999 год./.
Съгласно § 1, т.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. за регистриране на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства, „разносна търговия” е продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка. При осъществяване на тази дейност разпоредбата на чл.70, ал.2,т.1 от ЗДДС би могла да се приложисамо в случаите, когато ползвате лекия автомобил единствено за транспортни услуги във връзка с разносната търговия, за които имате договорена цена на услугата отделно от цената на доставената стока или услуга.
Освен това, следва да имате предвид и разпоредбата на чл.149, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за движението по пътищата, съгласно която пътните превозни средства категория М са предназначени за превоз на пътници, а тези с категория Nза превоз на товари. Видът и категорията на автомобила може да бъде установена от издаденото от органите на Министерството на вътрешните работи Свидетелството за регистрация на превозното средство.

Оценете статията

Вашият коментар