Приложение на чл. 28 от ЗДДС , чл. 21 от ППЗДДС Уважаеми,

Изх. № 24-31-104
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: приложение на чл. 28 от ЗДДС , чл. 21 от ППЗДДС Уважаеми,
Във връзка с ваше писмено запитване с вх. № 24-31-104/07.03.2007 г.. Националната агенция за приходите Ви уведомява следното :
При доставка на стока по чл. 28 от ЗДДС , когато стоките се изпращат до трета страна, доставчикът следва да разполага с документите посочени в чл. 21, ал. 1 от ППЗДДС:
1.писмена митническа декларация, в която доставчикът е вписан като износител
на стоките, заверена от изходно митническо учреждение;
2.фактура за доставката;
3.документ за превоз на тези стоки
Издаването на фактура като данъчен документ е уредено в член 113 от ЗДДС. Изискванията и реквизитите, които трябва да съдържа фактурата са посочени в чл. 114 от ЗДДС и чл. 78 от ППЗДДС. Законът за счетоводството указва, че първичните счетоводни документи в предприятията се съставят на български език с арабски цифри и в левове. Те могат да се съставят и на съответния чужд език в чуждестранна валута в случаите на сделки, уговорени в чуждестранна валута с чуждестранни контрагенти / чл. З, ал. 1 от ЗС/. Съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗДДС сумите по фактурата може да бъдат посочени в която и да е валута, при условие, че данъчната основа и размерът на данъка се посочват[в български левове.
//

Оценете статията

Вашият коментар