ЗДДФЛ, чл.13, aл. 3

Изх. № 24-31-102
Дата: 17.09.2010 год.
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 3.
Във връзка с Ваше писмено запитване до ТД на НАП – офис гр. .., препратено ни по компетентност и заведено с вх. № 24-31-102 от 16.08.2010 г. изразявам следното становище:
Според изложеното от Вас и направената проверка е видно, че имате регистрация като земеделски производител и регистрация като ЕТ „…………………”. В Приложение № 8 на подадените от Вас декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008 и 2009 г. не сте посочили придобитите доходи като регистриран земеделски производител да са реализирани чрез предприятието на едноличния търговец. Предвид фактическата обстановка и поставените от Вас въпроси, свързани с размера на разходите, които се приспадат при облагане на доходите от дейността като регистриран земеделски производител, както и данъчното третиране на получените в тази връзка субсидии Ви уведомявам следното:
С измененията и допълненията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2010 г. е отменен чл. 13, ал. 3, в който се регламентираше освобождаването от облагане на доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски производители, включително едноличните търговци, за производството на непреработена растителна и животинска продукция. Предвид това, цитираното данъчно облекчение е отменено и доходите от производството на непреработени продукти от селско стопанство на физическите лица, регистрирани като земеделски производители вече се облагат след приспадане на разходи за дейността в размер на 60 %, които са нормативно определени съгласно чл. 29, т. 1 от ЗДДФЛ.
Следователно, във Вашият случай, ако извършвате дейността по производство на непреработени продукти от селско стопанство като регистриран земеделски производител – физическо лице, независимо от регистрацията Ви като едноличен търговец, облагаемия доход от тази дейност ще се формира като придобитият доход ще се намали с нормативно признатите разходи за дейността. За тези разходи не се изискват документи, т.е. те се приспадат независимо от размера на действително извършените разходи за конкретната дейност. Ако вземем предвид дадения от Вас пример, придобитият доход в размер на 100 000 лв. ще се намали с 60% – т.е. с 60 000 лв., като получената разлика от 40 000 лв. представлява облагаемия доход, който подлежи на облагане с данък.
В случай, че осъществявате дейността в качеството си на едноличен търговец, то на основание чл. 26, aл. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход ще бъде формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане данъчна печалба, като в този случай има възможност за приспадане на действително извършените разходи за дейността.
Относно данъчното третиране на получените субсидии, следва да имате предвид, че в ЗДДФЛ не е предвиден специален режим на третиране на националните и европейските доплащания на земеделските производители от ДФ „Земеделие“, по САПАРД и директните плащания за площ по СЕПП. След отпадане на данъчното облекчение по чл. 13, ал. 3 от ЗДДФЛ, не съществува хипотеза, при която получените доплащания да са необлагаем доход по смисъла на закона. Предвид това, получените субсидии следва да се включват към доходите на лицата от произведена селскостопанска продукция и да се облагат по съответния ред.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар