Приложение на чл. 41, т. 1 от ЗДДС Уважаема г-жо,

Изх. № 24-30-73
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: приложение на чл. 41, т. 1 от ЗДДС Уважаема г-жо,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-30-73/12.04.2007 г.,Ви уведомява следното:
Съгласно запитването РКС „===“- == разполага с Център за професионално обучение. Центърът извършва обучение по професии и спецалности посочени в приложение към Лицензия № ===, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.
За извършената доставка от Центъра за професионално обучение при Районен кооперативен съюз „===“- ===, изразяваща се в обучение съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение е приложима разпоредбата на чл. 41, т. 1 от ЗДДС. Същата доставка е освободена и за регистрираното по ЗДДС лице не е предвидена възможност за избор като облагаема .
//

Оценете статията

Вашият коментар