Приложение на чл. 45 от ЗДДС

1_163/ 27,09,2007
ЗДДС чл.45
Относно: приложение на чл. 45 от ЗДДС
Във връзка с Ваше запитване с вх.№….., постъпило в Дирекция ….,ви отговаряме следното:
С данък върху добавената стойност се облага всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга. Данъкът върху добавената стойност в общите случаи е изискуемот регистрирано по Закона за ДДС лице – доставчик по облагаема доставка . Доставка на стока по смисъла на ЗДДС е прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стока. Задължително се регистрира по ЗДДС данъчно задължено лице, което има облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца . Регистрираното по ЗДДС лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред.Данъкът, който е посочен в данъчния документ, се посочва от регистрираното лице и като задължение към бюджета.
Когато имаме замяна, съгласно чл. 223 от Закона за задълженията и договорите правилата за продажба се прилагат и при замяната,като всеки един от заменителите се приема за продавач на това което дава и купувач на това което получава. В случая се приема, че са налице две доставки – първатадоставкае доставка на имот с доставчикобщината, където вие сте получател и вторатадоставка е доставкана имот, където вие сте доставчик, аполучател е общината.
По първата доставка за общината като юридическо лице замяната е независима икономическа дейност. Тя,ако е регистрирано по ЗДДС лице,трябва да начисли данъквърху земята, която дава, ако същата е урегулиран поземлен имот /УПИ/ по смисъла на Закона за устройство на територията. Този данък тя го посочва като задължение към бюджета.
По втората доставка, ако вие като физическо лице не извършвате независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС, тогава за вас като лице, което не е регистрирано по ЗДДС не възниква задължение да начислите ДДС върху имота, който вие давате на общината при замяната. Като нерегистрирано лице вие дължите и административно наказателна санкция, съгласно чл. 183 от ЗДДС,ако начислите данък и издадете данъчен документ, в който посочите данъка.
Във връзка с чл. 67, ал. 3 от ЗДДС следва да имате предвид, че когатопри договаряне на доставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, приема се, че той е включен в договорената цена.
В сайта на Националната агенция за приходите www.nap.bg е публикувано Указание: относно данъчното третиране на доставки, свързани със земя и сгради и вещни права върху тях по ЗДДС,в сила от 1 януари 2007 г.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »