Приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) доставка на услуги, свързани с проектиране и строителен надзор на частта от преход на река Дунав за свързване на газопреносните системи н

.:№ 26-И-153
Дата:21.06.2013 год.
ЗДДС, чл. 21, ал. 1;
ЗДДС, чл. 21, ал. 2;
ЗДДС, чл. 21, ал. 4;
ЗДДС, чл. 82, ал. 1.
Относно: приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) доставка на услуги, свързани с проектиране и строителен надзор на частта от преход на река Дунав за свързване на газопреносните системи на Румъния и България, разположена на територията на страната
Във Ваше писмо, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 26-И-153/20.12.2012 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството Ви се занимава с проектантска и консултантска дейност в областта на водното регулиране, техническо обслужване и ремонт на системи за водно регулиране, специализирани инженерингови услуги за оптимизиране на водите и енергийните ресурси и други, и е регистрирано по ЗДДС лице.
През месец април 2012 г. е подписан договор между българско дружество и румънска асоциация (консорциум), включваща три румънски дружества (А, В, и С), за проектиране и изграждане на преход на река Дунав (включително подводния преход на реката) за свързване на газопреносните системи на Румъния и България, но само за българската част от прехода, т. е. за частта от българската граница до връзката с българската газопреносна система. Възложител е българското дружество, а изпълнител е румънската асоциация (консорциум). И трите дружества в румънската асоциация са регистрирани по ДДС в Румъния, нямат постоянен обект в България и не извършват икономическа дейност на територията на страната.
На 14. 08. 2012 г. дружеството Ви подписва договор с едно от дружествата (В) от румънската асоциация (консорциум), за изготвяне на част от проекта за преход на река Дунав, проверка на проекта, превод на документацията по проекта на български и на английски език. На основание на този договор, дружеството Ви е издало фактура за първото авансово плащане в размер на 25 % от стойността на договора и върху тази сума е начислен и внесен ДДС. Румънското дружество извършва плащане само на облагаемата стойност, посочена във фактурата, без начисления ДДС.
Дружеството Ви възнамерява да сключи договор с друго от румънските дружества (С), за осъществяване на услуги, които както беше уточнено в телефонен разговор, са свързани със осъществяване на строителен надзор върху изграждането на частта от прехода, разположена на територията на страната, по която доставчик е дружеството Ви, а получател румънското дружество С.
Поставените в запитването по същество са следните:
1.Кой следва да начисли данък върху добавената стойност за извършванитеот дружеството Ви услуги по изготвяне на част от проекта на преход, разположен на територията на страната, проверка на проекта, превод на документацията по проекта, с получател румънско дружество по сключения на 14. 08. 2012 г. договор?
2.Кой следва да начисли данък върху добавената стойност за услугите, свързани със строителен надзор, върху изграждането на частта от прехода, разположена на територията на страната, които ще се извършват от дружеството Ви с получател румънско дружество?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
От съществено значение за определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга, по реда на ЗДДС, е да се определи статута на лицата, получатели по доставката – данъчно задължени/данъчно незадължени лица, както и естеството на извършваната услуга. Предвид това, че към писмото Ви не е приложен договора, а от посоченото в запитването не става ясно по безспорен начин, кой е получател по доставките – отделните румънски дружества (В, С) или както е посочено, асоциация (консорциум), включваща трите румънски дружества, предоставям на вниманието Ви следното принципно становище:
Общите правила за определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга се съдържат в разпоредбата на чл. 21, ал. 1 и 2 от ЗДДС (съответно чл. 44 и 45 от Директива 2006/112/ЕО). Съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получател на услугата е данъчно незадължено лице е, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят от постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на доставчика.
Мястото на изпълнение при доставка на услуги, които са свързани с недвижим имот (включително съоръжения и постройки, неподвижно закрепени към земята или изградени под повърхността й) е мястото, където се намира недвижимият имот, на основание чл. 21, ал. 4 от ЗДДС (чл. 47 от Директива 2006/112/ ЕО), включително при предоставянето на права за ползване, на експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот, услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други.
Видно от посоченото в запитването, в случая се касае за доставки на услуги,свързани с проектиране и строителен надзор на частта от проекта на преход, разположена на територията на България, и предвид разпоредбите на чл. 21, ал. 4 от ЗДДС (чл. 47 от Директива 2006/112/ ЕО), мястото на изпълнение на доставките ще бъде на територията на страната, където е разположена съответната част от прехода. В този смисъл, по отношение изискуемостта на данъка за тези доставки, по които дружеството Ви е доставчик, а получател румънско дружество – идентифицирано за целите на ДДС в Румъния и което, както е посочено в запитването, не е установено на територията на страната, следва да се има предвид разпоредбата на чл. 82, ал. 1 от ЗДДС. По смисъла на цитираната разпоредба, данъкът е изискуем от регистрираното по същия закон лице- доставчик по облагаема доставка. В този смисъл е и разпоредбата на чл. 193 от Директива 2006/112/ЕО, съгласнокоято, при условие, че доставчикът на услугите е данъчно задължено лице, установено на територията надържавата членка, където е мястото на изпълнение на доставката – данъкът по доставката е изискуем от доставчика на услугите.
В случай, че получателят по доставката, отговаря на условията, посочени в Наредба № Н-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Европейския съюз, то на основание чл. 81, ал. 1, т. 1 от ЗДДС и по реда, предвиден в Наредбата, начисленият по доставката данък може да му бъде възстановен.
Уведомяваме Ви, че от НАП е изпратено официално запитване до румънската данъчна администрация, относно облагането с данък върху добавената стойност на услугите, свързани с проектиране и строителен надзор на частта от преход на река Дунав (включително подводния преход на реката) за свързване на газопреносните системи на Румъния и България, разположена на територията на България. При получаване на становище ще Ви уведомим своевременно.
ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/СТОЯН МАРКОВ/