Приложение на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ).

Изх. № 23-22-781
30.07.2013 г.
НООСЛБГРЧМЛ
Чл. 17, ал. 1 и 2
Чл. 18
Чл. 19
Наредба№ Н-8/2005 г.
Чл. 2, ал. 3
ЗЗО
Чл. 29, ал. 3
Чл. 40, ал. 1, 2, 3
Чл. 40, ал. 5
Чл. 40а
Чл. 40б, ал. 1
Вдирекция„Обжалване и данъчно-осигурителнапрактика” ….е постъпило Ваше писмено запитване, прието свх. № 23-22-781 от 10.04.2013 г.,препратеноотТДнаНАП СофиясписмоИзх. № 94-B-323/08.04.2013г. относноприложениенаЗаконазаздравнотоосигуряване(ЗЗО)иНаредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ).
В запитванетосте изложилиследнатафактическаобстановка:
Държавенслужителсте вструктура МВР.Считаноот05.03.2012г.наоснованиечл.212, ал.1 т.7отЗаконазаМВР (ЗМВР)съсзаповеднаминистъранавътрешнитеработисте в неплатенотпускзавреметоназаеманенадлъжноствинституциянаЕвропейскиясъюз.Наоснованиечл.212, ал.2 отЗМВРтози виднеплатенотпусксезачитазатрудовстаж.
Въввръзкасвъзникналияказусепоставенследният въпрос:
Какъвередътзаосигуряване надържавнияслужителзапериодананеплатенотпускпочл.212, ал.1, т.7отЗМВР?
Предвидизложенатафактическаобстановка,въпросаиотносиматакъмтях нормативнауредба, изразявамследнотостановище:
Поотношениенасоциалнотоосигуряване:
АкостеслужителвинституциянаЕвропейскиясъюззаВассаприложимиПравилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на други служители на Европейския съюз, установени с Регламент (EИО, Eвратом, EОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г.
Тозиспециаленреддерогираправилатазаосигуряванепобългарскотозаконодателство.
АконестеслужителвинституциянаЕвропейскиясъюз,Виепопадатевприложнотополеначл.17отНООСЛБГРЧМЛ.
Съгласночл.17, ал.1отНООСЛБГРЧМЛ,лицата работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, могат да се осигуряват за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО)за съответната година. Съгласночл.17, ал.2отсъщатанаредбаосигуряването на лицата по ал. 1 се извършва чрез българския държавен орган, който е дал съгласието си за изпращането им на работа в международен орган или организация. Лицата декларират пред съответния държавен орган датата, от която искат да бъдат осигурявани, или датата, от която искат осигуряването да се прекрати. Осигуряването възниква от датата, посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена.
Съгласночл.18отНООСЛБГРЧМЛосигурителнитевноскизалицата,осигуренизасвоясметкасевнасятдо25-точислонамесеца,следващмесеца,закойтосеотнасят,илиавансовопореданачл.3, ал.5отцитиранатанаредба.Съгласночл.19отНООСЛБГРЧМЛ,осигурителнитевноскизалицатапочл.17севнасятзадължителнозацелияпериод отдататанавъзникванеиливъзобновявяненаосигуряванетододататананеговотопрекъсванеилипрекратяване.
Залицатапочл. 17отНООСЛБГРЧМЛ поисканенаорганизациятачрезкоятосеизвършваосигуряванетосеиздаватосигурителникнижкиотНационалнияосигурителенинститут.
Поотношениеназдравнотоосигуряване:
Съгласночл.40б,ал.1отЗЗО, задължително здравноосигурените лица, за които се прилага схемата за здравно застраховане на Европейския съюз, съгласно чл. 72 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на други служители на Европейския съюз, установени с Регламент (EИО, Eвратом, EОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на Правилника за длъжностните лица и условията за работа на други служители на Европейските общности и относно постановяване на специални мерки, временно приложими за длъжностните лица на Комисията, не заплащат здравноосигурителни вноски за периода, през който се прилага по отношение на тях схемата за здравно застраховане на Европейския съюз, след предварително подадено заявление до Националната агенция за приходите.
Съгласночл. 40аотЗЗО българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след подадено заявление до Националната агенция за приходите. След завръщането им в страната,здравноосигурителните права натезилицата се възстановяват след изтичане на шест последователни месеца, през които лицето е осигурявано по реда на чл. 40отЗЗО(ал. 2 на
чл. 40аотЗЗО).
Споредхипотезата наал. 3начл. 40аотЗЗО,здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 на40аотЗЗО,след завръщането им в страната,могатда се възстановят след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски, определени по реда на чл. 29, ал. 3 отЗЗОвърху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен съсЗБДОО към момента на внасянето на вноските.Сумитесе внасят по реда на чл. 41 отЗЗОслед подадена декларация по ред, определен с наредба на министъра на финансите.
Важноедасеимапредвид,че до възстановяване на здравноосигурителните права,лицата по чл. 40а,ал. 1 отЗЗОзаплащат наизпълнителитестойността на оказанатаим медицинска помощвР.България.
Аконепопадатев хипотезитеначл.40аотЗЗО,следвадавнасятездравноосигурителнивноскипореданачл. 40, ал. 5отЗЗО,съгласнокойтолицата които несаосигуренипореданачл. 40, ал. 1, 2 и 3отЗЗО садлъжнида внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване – до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.За2012г.и2013г.минималнатамесечнатавноскаев размерна16.80лв.
Съгласночл.2, ал.3от НАРЕДБА № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица самоосигуряващите се лица, които имат задължение за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 7, съгласно приложение № 7 отсъщатанаредбаза възникване на задължението за внасяне на вноски на това основание, в коятосевписват:
-имената по документ за самоличност;
– единният граждански номер/за лицатасбългарскогражданство/;
-началната дата на периода, за който възниква задължението за внасяне на вноски и избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5 от ЗЗО.
ВъвВашияслучай,аконепопадатевхипотезитена чл.40, ал.1, 2 и 3;чл.40а, ал.1; чл.40б, ал.1 отЗЗО,следвадасеосигуряватесамазаздравноосигуряванепореданачл.40,ал.5отЗЗО,описанпо-горевнастоящетописмо. ЗаВаше сведение,залицатапо чл.40, ал.5, т.1отЗЗО,когато не е подадена декларация или вноските не са внесени в срок, може да бъде издаден акт за установяване на задължението от органите по приходите без извършване на ревизия.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате наразпоредбата на чл.17, ал. 3 от ДОПК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Във всяка конкретна хипотеза е необходимо да се преценява наличието на посочените в чл. 7 от ЗДДС условия, за да е налице вътреобщностна доставка на стоки.

ОТНОСНО: Вътреобщностна доставка на стоки по реда и условията на ЗДДС в сила от 1 януари 2007 г.УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,По повод на изпратено от вас писмено

ЗДДС, чл.22, aл. 2

До……………….Уважаеми г-жа ………..,По повод на изпратено от Вас копие на писмено запитване на „…..” ЕООД до– , за изразяване на становище, Ви уведомявам за следното:Разпоредбите

приложението на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС

2_287/10.05.2018г. ЗДДС; 21, ал.2ЗДДС; чл.82, ал.2, т.3 ОТНОСНО: приложението на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в

наличие на хипотезата на чл. 61д от ЗКПО/отм./ по отношение на жалбоподателя за 2004г. По делото е установено, че жалбоподателят е внесъл корпоративен данък, установен е и размерът на корпоративния да

2_РДД-Д4/2323/25.09.2008г.ДОПК,чл.34В Дирекция „ОУИ” гр.е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № РДД-Д4/2323/03.09.2008г., в което е описана следната фактическа обстановка:С решение №Върховен административен съд е отменил

Eczanem