Приложение на ЗДДС

Изх. №26-Т-48
Дата: 07.03.2008 год.
ОТНОСНО: приложение на ЗДДС
Видно от Вашето запитване, Вие сте акредитиран представител на чуждестранни юридически лица, които извършват икономическа дейност на територията на Република България и които имат или нямат постоянен обект на територията на страната. Поставяте въпрос относно третирането на предоставянето на акредитирано представителство като облагаема сделка по ЗДДС с 20 % ДДС, както и относно данъчния номер, който следва да се посочва в издаваната от Вас фактура.
По отношение на въпросите Ви, касаещи приложението на ЗДДС, изразявам следното принципно становище:
Акредитираният представител представлява чуждестранни лица, които имат постоянен обект на територията на страната, от който извършват икономическа дейност /чл.133, ал.1 от ЗДДС/, както и такива, които не са установени на територията на страната, но извършват облагаеми доставки с място на изпълнение на територията на страната /чл.133, ал.2 от ЗДДС/.
Съгласно §1, т. 10 от ДР на ЗДДС “постоянен обект“ е търговско представителство, клон, офис, кантора, ателие, завод, работилница (фабрика), магазин, склад за търговия, сервиз, монтажен обект, строителна площадка, мина, кариера, сонда, петролен или газов кладенец, извор или други подобни, целящи извличане на природни ресурси, определено помещение (собствено, наето или ползвано на друго основание) или друго място, чрез което едно лице извършва цялостно или частично икономическа дейност на територията на една страна.
Следователно, в случаите когато чуждестранните лица не са установени на територията на страната, но извършват облагаеми доставки с място на изпълнение на територията на страната, то същите се регистрират чрез акредитиран представител по чл.133, ал.2 от ЗДДС, но същите не формират постоянен обект на територията на страната, предвид факта, че лицата не извършват икономическа дейност чрез акредитирания представител. Акредитираният представител само представлява чуждестранното лице по чл. 133 от ЗДДС по всички негови данъчни правоотношения, възникнали на основание на този закон и отговаря солидарно и неограничено за задълженията по този закон на регистрираното чуждестранно лице /чл. 135,ал.2и З от ЗДДС/.
Законът и правилникът не конкретизират видовете задължения на акредитирания представител, но предвид факта, че акредитираният представител представлява чуждестранното лице пред приходната администрация, следва да се счита, че това са всички задължения за данъци, административни санкции, административни задължения за подаване на заявления, справки-декларации и други документи по ЗДДС и ППЗДДС и др.
Следователно, акредитираният представител предоставя услуга на чуждестранните лица- представителство пред приходната администрация и разполага с ограничен по обем от закона правомощия. В случай, че акредитираният представител предоставя на чуждестранните лица и други услуги например правни или счетоводни консултации, водене на счетоводство и други, то същите са услуги извън акредитираното представителство.
Предвид горното и на основание чл.21, ал.1 от З ДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга по акредитирано представителство е мястото, където доставчикът /акредитираният представител/ е установил своята независима икономическа дейност-т.е. територията на страната. Следователно, за предоставяната от Вас услуга по акредитирано представителство следва да начислявате данък върху добавената стойност.
В тази връзка, при издаването на фактура за предоставяната от Вас услуга по предоставяне на акредитирано представителство на чуждестранно лице, което няма постоянен обект на територията на страната, данъчния номер, който следва да се посочва е чуждестранният ДДС номер на дружеството. В случай, че предоставяте услуга по акредитирано представителство на чуждестранно лице, което има постоянен обект на територията на страната, то при издаването на фактурата следва да посочвате българския ДДС номер на дружеството.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане разпоредбите на ЗДДС, във връзка с продажба на недвижими имоти и уговорено разсрочено плащане на цената.

5 23-22-1646/ 01.10.2010 г.ДДС, ЧЛ.26, АЛ.2 В изпратеният от ТД НА НАПпротокол за писмено запитване, постъпил в Дирекция ОУИ сапоставени следнитевъпроси относно прилагане разпоредбите на

облагане по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ на услуги по провеждане на психологически изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водач

.№ М-24-31-135Дата:28.12.2011 год. ЗДДС, чл. 12, ал. 1; ЗДДС, чл. 39, т. 1.Относно: облагане по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ на

Ваше писмено запитване с вх. № М-94-Д-50/…2021 г. относно облагане на доходи от дивиденти, разпределени от Х ООД в полза на чуждестранно юридическо лице, съответно – чуждестранно физическо лице, местни за данъчни цели на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

Изх. № М-94-Д-50#1Дата: 02.02.2021 г. ЗКПО, чл. 2, чл. 12, чл. 13, чл. 194, чл. 197, чл. 200ЗДДФЛ, чл. 7, чл. 8, чл. 38, чл.

попълването на касови книги при използването на касови апарати и по-точно визирате ежедневното попълване на данните в тях. Имайки предвид смяната от 2011 година и въвеждането на свързаност между НАП и

2_1033/21.12.2016 г.Наредба № Н -18/2006г. от МФ чл. 39, ал. 5, ал.6 и ал.7 Наредба № Н -18/2006г. от МФ чл. 35, ал. 2 Наредба

възстановяване на данък върху добавената стойност на местно лице въз основа на ЛПВ, РА или на друго основание но банкова сметка открита на името па дружеството в банка със седалище извън територията н

Изх. № 24-3-86Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: възстановяване на данък върху добавената стойност на местно лице въз основа на ЛПВ, РА или на друго основание