Приложение на ЗДДС, във връзка с получена субсидия на литър краве мляко

2_1697/16.06.2008 г.
ЗДДС – чл.26, ал.3, т.2 и §1, т.15 от ДР
Относно: приложение на ЗДДС, във връзка с получена субсидия на литър краве мляко
В постъпило запитване посочвате, че сте земеделски производител и поставяте следния въпрос:
1. Трябва ли да се начислява и заплаща ДДС на получената субсидия на литър краве мляко?
Предвид факта, че към запитването не е приложен договор за получената субсидия на литър краве мляко, на основание разпоредбите на ЗДДС, изразяваме следнотопринципно становище:
Съгласно разпоредбата на чл.26, ал.3, т.2 от ЗДДС данъчната основа при доставка на територията на страната се увеличавасвсички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка.
В §1, т.15 от ДР на ЗДДС е даденото определение на понятието „субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка”, това са субсидии и финансирания, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги.
Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за :
а/ покриване на загуби;
б/ финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи
Предвид гореизложеното считаме, че ако отпуснатата субсидия не е обвързана с цената на предоставените от Вас стоки на трети лица, със същата не следва да се увеличава данъчната основа на доставката, предвид разпоредбата на чл.26, ал.3, т.2 от ЗДДС, съответно не следва да се начислява и плаща ДДС.

Оценете статията

Вашият коментар