социално и здравно осигуряване на собственик на ЕООД, чуждестранен гражданин с отпусната пенсия от Украйна

2_1699/ 06.07.2009 г.
КСО-чл.4, ал.3, т.2;чл.4, ал.6
НООСЛБГРЧ – чл.1, ал.2
ЗЗО-чл.40, ал.1, т.2
ОТНОСНО: социално и здравно осигуряване на собственик на ЕООД, чуждестранен гражданин с отпусната пенсия от Украйна
Гражданин наУкрайна с отпусната пенсия и разрешение за постоянно пребиваване в РБългария, упражнява трудова дейност като собственик на ЕООД и се осигурява социално и здравно като самоосигуряващо се лице. Във връзка с изложеното епоставен въпроса: има ли право самоосигуряващото се лице, като пенсионер от Украйна, да се осигурява само здравнов България ?
?Относно социалното осигуряване:
Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) лицата, които упражняват трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство(чл. 4, ал. 4 от КСО). Собствениците или съдружницитев търговски дружества на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание в случаите когато упражняват дейност (чл. 4, ал. 6 от КСО).
Осигурителните вноски са изцяло за сметка на осигурените лица и се внасят върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на дохода, определен със закона за бюджета на държавното обществeно осигуряване за съответната година(чл.6, ал.7, т.1 от КСО). Тези лица определят и окончателен размер на осигурителния доход, въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица(чл.6, ал.8 от КСО).
Задължението за осигуряване възниква от деня на започване или възобновяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице и продължава до нейното прекъсване или прекратяване (чл. 1, ал. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина (НООСЛБГРЧ). Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудовата дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство (чл.1, ал. 2 от НООСЛБГРЧ).
В КСО не е направено разграничение по отношение осигуряването на лицата в зависимост от тяхното гражданство и получавана пенсия. Поради това, посоченият осигурителен режим следва да се прилага и когато собственика или съдружника в търговско дружество е чужд гражданин и има отпусната пенсия от друга държава.
Самоосигуряващите се лица, които имат отпусната пенсиявписват обстоятелството, че са пенсионери, както и дали желаят да се осигуряват, в декларацията за регистрация на самоосигуряващо се лице по чл.1, ал.2 от НООСЛБГРЧ.
?Относно здравното осигуряване:
Здравното осигуряване на чуждите граждани е подчинено на специален осигурителен режим, регламентиран в Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/.
Съгласно чл. 33, т. 3 от ЗЗО задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ са чуждите граждани, на които е разрешено постоянно пребиваване в Република България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна. Задължението за осигуряване за чуждите граждани възниква от датата на получаването на разрешение за постоянно пребиваване (чл. 34, ал. 1, т. 2 от ЗЗО).
Собствениците или съдружниците в търговски дружества, които са чужди граждани и имат статут на постоянно пребиваващи в Република България, се осигуряват здравно по реда на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО – върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и годишно на база доходите, декларирани в справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО.
В ЗЗО няма предвидена разпоредба, аналогична на чл. 4, ал. 6 от КСО, която да освобождава от задължение за осигуряване лицата на които е отпусната пенсия,поради товапенсионерите се осигуряват задължително в НЗОК в случаите, когато упражняват трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества.
Посоченият режим за социално и здравно осигуряване не се отнася за чуждестранните физически лица, граждани на държави-членки на Европейския съюз и други лица от приложното поле на Регламент (ЕИО) № 1408/71. За тези лица се определя приложимо законодателство съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност, определени в Регламент (ЕИО) № 1408/71 и регламента за неговото прилагане – Регламент (ЕИО) № 574/72.

Оценете статията

Вашият коментар