Приложение разпоредбата на чл. 168 от ЗДДС

2_2406/11.09.2008 г.
ЗДДС – чл. 168
Относно: приложение разпоредбата на чл. 168 от ЗДДС
В Дирекция „ОУИ” е постъпило писмено запитване, в което посочвате, че имате намерение да закупите лек автомобил от фирма „…..”гр……., която е официален дистрибутор на „Фолксваген”.
Поставяте следните въпроси:
1.Има ли основание за възстановяване на заплатения при покупката на автомобила данък добавена стойност и в случай, че има какви документи трябва да се приложат при подаване на „Декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирани по ЗДДС лица?
Изложената в запитването фактическа обстановка не е достатъчно ясна, предвид което изразяваме принципно становище, съобразно относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС.
В чл.168 на глава двадесет и първа от ЗДДС «Специални разпоредби по отношение на новите превозни средства», са посочениспециалните разпоредби за вътреобщностна доставка по чл.7, ал.2 от ЗДДС и вътреобщностно придобиване по чл.13, ал.2 от ЗДДС на ново превозно средство.
Съгласно чл.7, ал.2 от ЗДДС вътреобщностна доставка на стоки е и доставката на ново превозно средство, изпратено или транспортирано от или за сметка на доставчика или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, независимо дали получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице.
Съгласно чл.13, ал.2 от ЗДДС за вътреобщностно придобиване се смята и придобиването на ново превозно средство, което се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, независимо дали доставчикът е данъчно задължено лице за целите на ДДС в друга държава членка.
В конкретния случай, видно от запитването, намеренията Ви са за покупка на лек автомобил от България, с доставчик „……”, предвид което, при покупката няма да е приложима разпоредбата на чл.168 от ЗДДС, т.к. не е налице вътреобщностно придобиване, по смисъла на чл.13, ал.2 от с.з. Доставчикът следва да издаде данъчен документ, в който да посочи дължимия данък добавена стойност, със ставка 20 на сто.
Вие като краен потребител, който няма регистрация по ЗДДС, нямате основание за възстановяване на платения данък, освен в случаите по чл.168, ал.5 от ЗДДС, при осъществяване на последваща вътреобщностна доставка по ал.1 на чл.168 от ЗДДС, при спазване на посочените в разпоредбата условия.
В чл.103, ал.1 от ППЗДДС е посочено, че правото на възстановяване на данъка по чл.168, ал.5 от закона се упражнява като лицето извършващо вътреобщностната доставка на новото превозно средство посочи размера на данъка, подлежащ на възстановяване, в декларацията за извършена вътреобщностна доставка по чл.101, ал.1 от ППЗДДС. В този случай към декларацията следва да се приложат посочените в чл.103, ал.2 от ППЗДДС документи.

Оценете статията

Вашият коментар