Приложение разпоредбите на Наредба № 5 от 29.12.2002г.

2_№ 219/18.02.2013 г.
Наредба № 5 от 29 декември 2002г. – чл.1, ал.1;
чл.2, ал.2;
чл.3, ал.1;
ОТНОСНО: Приложение разпоредбите на Наредба № 5 от 29.12.2002г.
В него са поставяте следните въпроси:
1. При промяна на трудовото възнаграждение, необходимо ли е да се изпраща информация до ТД на НАП?
2. Какви са сроковете за подаване на уведомление за назначаване и прекратяване на трудови правоотношения с електронен подпис?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и предвид нормативната уредба, изразявам следното принципно становище:
Съдържанието и реда за подаване на уведомления по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда до НАП са регламентирани в Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. на Министъра на труда и социалната политика.
Съгласно чл.1, ал.1 от Наредбата, работодателят уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори, като изпраща уведомление (приложение № 1) и уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 КТ или по чл. 123а, ал. 1 или ал.4 КТ (приложение № 5). Уведомление (приложение № 5) се изпраща и при промяна на единния идентификационен код (ЕИК) по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, без да се променя работодателят.
В чл.3, ал.1 от Наредба е визирано, че уведомление за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомление за промяна на работодателя или за промяна на правната му форма се изпраща както следва:
– в тридневен срок от:
а) сключване на трудовия договор;
б) изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора;
в) издаване на постановлението по реда на чл. 405а от Кодекса на труда;
– в седемдневен срок от прекратяване на трудовия договор;
– в срок десет дни след:
а) обнародване в „Държавен вестник“ на вписването в случаите на промяна по чл. 123, ал. 1 КТ;
б) десет дни след сключване или след прекратяване на договора за отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем, аренда или на концесия в случаите по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ;
в) десет дни след фактическата промяна на работодателя.
Предвид обстоятелството, че промяната на трудово възнаграждение не е сред хипотезите изрично изброените в чл.3, то в този случай не следва да се изпраща уведомление по чл.62, ал.5 от KT в компетентната ТД на НАП.
Уведомлението се изпраща на хартиен носител, на електронен носител или чрез Интернет по предварително утвърден формат на записа заедно с придружително писмо (чл.2 ал.1 от Наредба №5).
При едновременно изпращане на повече от пет уведомления – приложение № 1 или приложение № 5 за повече от пет лица, работодателите задължително ги подават на електронен носител или чрез Интернет (чл.2, ал.2 от Наредбата).
За уведомленията, подавани на електронен носител, се използва само програмен продукт, който е проверен или предоставен от НАП. Програмният продукт се предоставя чрез ТД на НАП или интернет страницата на НАП.
В случаите, когато работодателят е упълномощил лице, което притежава универсален електронен подпис, да изпраща уведомления от негово име, в тридневен срок от упълномощаването се представя заявление по образец съгласно чл.2, ал.4 на Наредбата (приложение № 6).
При оттегляне на упълномощаването работодателят подава заявление съгласно приложение № 6 не по-късно от 3 дни преди датата на оттеглянето.

Оценете статията

Вашият коментар