Приложение разпоредбите на Наредба № 5 от 29.12.2002г. и Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.

2_1222/25.07.2012 г.

КСО – чл.4, ал.1, т.8;

Наредба № 5/29.12.2002 г. – чл.1, ал.1;

ОТНОСТНО: Приложение разпоредбите на Наредба № 5 от 29.12.2002г. и
Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.

Излагате възникнал проблем относно подаване на уведомление по чл.62, ал.4 от КТ и вид осигурен в Декларация образец 1 за длъжността Кмет на кметство, които са на изборна длъжност, чиито трудови правоотношения възникват въз основа на изборна длъжност, но нямат сключени трудови договори, а сключват споразумения по чл.107 от КТ за основно трудово възнаграждение.
Поставяте следните въпроси:
1. Следва ли да подадете уведомление по чл.62, ал.4 от КТ за кметове на изборна длъжност?
2.Какъв код на вид осигурен следва да се запише в Декларация образец 1?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и предвид нормативната уредба, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбите на чл.38, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), кметът на общината, както и кметовете на кметства се избират пряко от населението за срок от 4 години при условия и по ред, определени със закон.
Пълномощията на кмета на общината, на кмета на кметството и на кмета на района възникват от полагането на клетвата (чл.38, ал.4 от ЗМСМА).
Кметовете на общини, райони и кметства имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с тяхното правно положение (чл.38, ал.7 от ЗММА).
Разпоредбите, регламентиращи възникването на трудовото правоотношение произтичащо от избор са уредени в Глава пета, раздел ІІІ на КТ.
Съгласно чл.83, ал.1 от Кодекса на труда (КТ), длъжностите, които се заемат въз основа на избор, се установяват в закон, в акт на Министерския съвет или в устав.
Трудовото правоотношение възниква от обявяване на кандидата за избран (чл.86, ал.1 от КТ) и с него не се сключва трудов договор, а споразумение по чл.107 от КТ.
Съгласно разпоредбите на същия, когато трудовото правоотношение възниква от избор или от конкурс, преди постъпването на работа работодателят и работникът или служителят уговарят размера на трудовото възнаграждение. Те могат да уговарят и други условия по трудовото правоотношение.
В чл.62, ал.3 от КТ е регламентирано, че в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП).
Данните, които се съдържат в уведомлението, и редът за неговото изпращане се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика, съгласувана с изпълнителния директор на НАП и председателя на Националния статистически институт чл.62, ал.5 от КТ).
В чл.1, ал.1 от Наредба № 5/29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.4 от КТ работодателят е задължен да уведомява компетентната ТД на НАП за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори, като изпраща уведомление (приложение № 1).
Съгласно т.8 от Указанията за попълване на уведомлението за сключен трудов договор според приложение № 1 от Наредба № 5/29.12.2002г., в графа „Основание на договора” се вписва код „08” – споразумение по чл.107 от КТ, във връзка с чл.83 от същия кодекс”.
Със Заповед № PД01-931/27.12.2010 г. на Министъра на труда и социалната политика е утвърдена Националната класификация на професиите и длъжностите 2011г. (НКПД), където е предвиден специален код за длъжността „Кмет, кметство” – 11119018.
Категориите осигурени лица са регламентирани в чл.4 и 4а от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1, т.8 от КСО, задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, каквито са и кметовете на кметство.
Подаването на данни с декларация образец № 1 е регламентиран в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
Съгласно Указанията за попълване на Декларация образец 1, която е приложение към Наредбата, в позиция „12” – Вид осигурен се попълва код „82” – за лица, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности.
В конкретния случай в три дневен срок от сключване на споразумението по чл.107 от КТ работодателя следва да подаде до компетентанта ТД на НАП уведомление по чл.62, ал.4 от КТ, а декларация образец 1 следва да се подаде с код „82”.

Оценете статията

Вашият коментар