Приложение чл.21, ал.2, т.1 от ЗДДС /ДВ бр.113 от 28.12.2007г./

2_ 540/08.04.2011 г.
чл.21, ал.2, т.1 от ЗДДС
Относно:приложение чл.21, ал.2, т.1 от ЗДДС /ДВ бр.113 от 28.12.2007г./
Посочвате, че на –––––- е възложена ревизия ======= която обхваща определяне на данъчни задължения по периоди, както следва:
Корпоративен данък – 01.01- 2008 г. – 31.12.2009 г.;
ДДС – 01.01.2008 г. – 31.12.2010 г.
Видно от запитването и приложените към същото документи е подписано споразумение между Службите за социално подпомагане при Община К…, строителна фирма ======= и Дарителска организация „Фондация за подпомагане на деца в чужбина” за реализиране на защитено жилище на територията на Социалния дом в с.И…, община К…. Посочено е, че осъществяването на проекта ще започне не по-късно от 3 месеца след подписването на споразумението, като Община К…. следва да се погрижи за реализирането на основите на защитеното жилище и за инсталирането на необходимите услуги – вода, електричество и обратни води.
На база на споразумението е сключен договор за изработка от 07.10.2007 г., с който Дарителска организация „Фондация за подпомагане на деца в чужбина”, в качеството си на възложител възлага на ========== в качеството му на изпълнител да изработи и монтира срещу възнаграждение дървена сглобяема къща по допълнително съгласувана спецификация. Плащането се извършва от възложителя поетапно, като ========== е получило по банков път на 4 транша общо 31 168,52 евро. В хода на ревизията е установeно, че получените суми са отчетени по Дт с-ка 504 и Кт с-ка 499. За договорената сума изпълнителят е издал проформа фактура от 06.11.2007 г., която не е включена в дневниците за продажби
Видно от запитването с Акт за частна общинска собственост №…./09.08.2007 г. в Агенцията по вписвания – гр. К…. е вписана собственост върху незастроен урегулиран поземлен имот ХХІІот кв.48 по плана на с. И…, отреден за изграждане на защитени селища. Посочено е, че е издадено разрешение за строеж №…/02.09.2008 г., с което се разрешава на Община К…. да извърши строителство на посочената в договора за изработка едноетажна жилищна сграда с мансарден етаж, тип защитено жилище. Установено е, че процесната сграда е дарена от Дарителска организация „Фондация за подпомагане на деца в чужбина” на Община К…., с договор за дарение от 06.08.2008 г. Съставен е Акт за частна общинска собственост №…/14.08.2008 г., вписан в Агенцията по вписвания – гр. К…..
Поставяте следните въпроси:
1. Какво е данъчното третиране по ЗДДС на извършените доставки и как следва да се документират същите?
Изложената в запитването фактическа обстановка не е достатъчно ясна. От приложените документи не могат да се направят категорични изводи относно поставените от Вас въпроси, предвид което, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС изразявам следното принципно становище:
От една страна, видно от предмета на договора за изработка, възложителят Дарителска организация „Фондация за подпомагане на деца в чужбина” възлага, а изпълнителят======= приема да изпълни срещу възнаграждение по одобрена схема, изработка и монтаж на дървена сглобяема къща, по допълнително съгласувана спецификация. Съгласно т.2.5. от договора възложителят е длъжен да предаде на изпълнителя готова бетонова основа с изводи за канал и водопровод. Предвид сключеното споразумение, в което фигурира Община К…., но което не е подписано от нейн представител, Община К….. следва да се погрижи за реализирането на основите на защитеното жилище и за инсталирането на необходимите услуги – вода, електричество и обратни води. Не са приложени документи, установяващи отношенията между Община К…. и дарителската организация.
В т.1.3 на раздел III на договора за изработка е посочено, че изпълнителят има право да получи окончателната стойност на изработената от него къща не по-рано от момента на изпълнение на поръчката и подписване на фактурите. Съгласно т.2.2 на раздел IV от същия договор при приключване на поръчката действията по приемане и предаване на обекта се оформят с двустранно подписан приемо – предавателен протокол.
Към запитването е приложена проформа фактура от 06.11.2007 г., която не е преведена на български език, на стойност,равна на стойността на договора за изработка. Липсва приемо предавателен протокол за предаване на готовият продукт. От обяснението на лицето става ясно, че обекта е изпълнен през 2008 г., но не е издадена окончателна фактура.
От друга страна от изложената фактическата обстановка и приложените документи към запитването е видно, че Община К…. е собственикна незастроен урегулиран поземлен имот ХХIIот кв.48 по плана на с. Искра, който е предназначен за изграждане на защитени жилища. На Община К…. е издадено разрешение за строеж №…./02.09.2008 г., с което се разрешава строителство на едноетажна жилищна сграда с мансарден етаж, тип защитено жилище, в посочения УПИ.
С договор за дарение от 06.08.2008 г. дарителската организациядарява на Община К… защитено жилище, изградено в двуетажна дървена къща, монтирана върху бетонова конструкция, в урегулирания поземлен имот, собственост на Община К……
За изградената едноетажна жилищна сграда с мансарден етаж, тип защитено жилище, е издаден Акт за частна общинска собственост №…/14.08.2008 г.
Предвид липсата на приложени документи, установяващи отношенията междуОбщина К…… и дарителската организацияне може да се направят категорични изводи, относно получателя по доставката за изработка на дървена къща, тип защитено жилище, с оглед посочването му като страна в данъчния документ.
Независимо от горното е налице доставка с услуга, свързана с изработка надървена къща, тип защитено жилище, върхубетонова основа, предвид което считаме, че е налице доставка свързана с конкретен недвижим имот.
Съгласно чл.21, ал.2, т.1 от ЗДДС /ДВ бр.113 от 28 Декември 2007г./мястото на изпълнение при доставка на услуга, свързана с недвижим имот е мястото, където се намира недвижимият имот.
В конкретния случай доставката е с място на изпълнение на територията на страната. Същата е облагаема, със ставка 20 на сто.
След установяване на всички факти и обстоятелства и преценка на събраните в хода на ревизията доказателства, органът по приходите, в рамките на своите функционални компетентности, следва да направи изводи относно данъчния режим идокументирането на доставките.

Оценете статията

Вашият коментар