НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 2,КСО, чл.4

2_ 558/16.03.2010 г.
НООСЛБГРЧМЛ – чл.1, ал.2
КСО – чл.4
ОТНОСТНО: Подаване на декларация за упражняване на трудова дейност от самоосигуряващо се лице
В Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, отдел „Данъчно – осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване.
Въпросът, който поставяте е кога следва да бъде подадена декларация за упражняване на трудова дейност:
– при издаване на първия приходен документ;
– при издаване на първия разходен документ;
Предвид нормативната уредба изразявам следното принципно становище:
Кръгът на лицата, които подлежат на осигуряване е определен в чл.4 и чл.4а от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Трудовата дейност е основна правопораждаща предпоставка за възникване на осигуряване и като общ принцип е изведена в чл. 10 от КСО.
Задължението за осигуряване самоосигуряващите се лица – еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица – членове на неперсонифицирани дружества, земеделски производители, тютюнопроизводители, лица, упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
На основание чл. 1, ал. 2 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ), започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
В практиката на осигурителните органи се е наложило следната дефиниция на термина „упражняване на трудова дейност”:
„Упражняване на трудова дейност е всяко действие на съдружника, имащо отношение към функционирането на дружеството и извършвано от името на дружеството – сключване на договори, подписване на финансови документи, издаване на разпореждания по организацията на работата и т.н.”.
Следователно в 7 дневен срок от началото на упражнената трудова дейност следва да се подаде декларация по утвърден образец до компетентната ТД на НАП, като не е от значение дали това е първият проходен или разходен документ или всяка друго действие на съдружник по повод функционирането на дружеството.

Оценете статията

Вашият коментар