Приложението на § 27 от ПЗР на Закона за корпоративното подоходно облагане

Изх. № 24-31-262
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: приложението на § 27 от ПЗР на Закона за корпоративното подоходно облагане
Уважаеми колеги,
Във връзка със запитване от ТД на НАП гр. …, касаещо приложението на § 27 от ПЗР на Закона за корпоративното подоходно облагане, изразявам следното становище:
1. Относно задължение на лицата, които не са осъществявали дейност през 2006г.
да подават декларация за 2006г.
Съгласно § 27 от ПЗР на ЗКПО годишната облагаема печалба (загуба), дължимият годишен корпоративен данък, всички алтернативни данъци, данъците върху разходите и данъците, удържани при източника за 2006 г., които подлежат на деклариране по реда на отменения Закон за корпоративното подоходно облагане, се декларират с подаване на съответните данъчни декларации и в сроковете по същия закон.
В § 27 от ПЗР на ЗКПО не е посочен изрично кръга на лицата, задължени да подават декларация за 2006г. Същите са посочени чрез препратка като задължени лица да подават декларация за доходи, които подлежат на деклариране по реда на отменения Закон за корпоративното подоходно облагане. Лицата, които не са осъществявали дейност през 2006г. са задължени да подават декларация по ЗКПО /отм./ на основание чл. 51, ал.2 и чл. 6 от ЗКПО/отм.А
Следователно, следва да се приеме, че лицата, които не са осъществявали дейност през 2006г. са задължени да подават декларация за същата година по силата на § 27 от ПЗР на ЗКПО и за неизпълнението на това задължение следва да се наложи санкция по чл.261 от ЗКПО.
2. Относно задължение и срок на лицата, задължени да подават декларация по
ЗКПО /отм./, да подават копие от доклада на независимия финансов одит, заедно с копие
на годишния финансов отчет за 2006г.
На основание § 27 от ПЗР на ЗКПО задължените лица са длъжни да декларират дължимите по ЗКПО /отм./ данъци за 2006г. с подаване на съответните данъчни декларации по реда и в сроковете по същия закон. На основание чл.51, ал.2 от ЗКПО /отм./ задължените лица са длъжни заедно с годишната данъчна декларация да представят и годишния финансов отчет, включително приложенията към него.
Следователно, може да се приеме, че задължените лица на основание § 27 от ПЗР на ЗКПО са длъжни да подават годишен финансов отчет за 2006г. в сроковете по чл.51, ал.2 от ЗКПО /отм./, като за неизпълнение на това задължение може да се наложи санкция по чл.262 от ЗКПО.
//

Оценете статията

Вашият коментар