Отговор на писмено запитване, касаещо прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (в сила от 01,01.2007г,).

Изх. № 24-31-264/07
Дата: 06.08.2009 год.
ЗДДС, чл. 25, ал. 2;
ЗДДС, чл. 25, ал. 4;
ЗДДС, чл. 25, ал. 7.
Относно: Отговор на писмено запитване, касаещо прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (в сила от 01,01.2007г,).
Във връзка с Ваше писмо по повод извършена проверка за установяване на отпадане на основанията за спиране на ревизионно производство и с оглед на писмено запитване № 6/03.07.2007 г., препратено по компетентност в ЦУ на НАП от Дирекция „ОУИ“ – гр.Варна, свързано с прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), и в изпълнение на процедура ДОМ -1 „Изготвяне на отговори на запитвания“, утвърдена със Заповед № ЗЦУ-80 от 02.02.2009 г. на Изпълнителния директор на НАП, изразяваме следното становище:
Според изложените факти и обстоятелства във Вашето запитване е сключен договор за наем от 25.07.2006 г. между “…………..“ ЕООД – наемодател и ЕТ “………………..“ – наемател за предоставяне на недвижим имот (сграда) за нуждите на едноличния търговец. В чл.4, ал.1 от договора е уговорено плащане на наемната цена на месечен период от първо до десето число на месеца следващ текущия. Същевременно в договора е договорено и, че целия дължимия наем за 60 месеца следва да бъде предплатен на наемодателя в момента на подписването на договора (чл.2, ал.2 от договора). В тази връзка е извършено плащане по банков път на 28.07.2006 г. за което “………….“ ЕООД е издало фактура на 27.07.2006 г. към ЕТ “…………………“. Към момента на издаването на фактурата “……………….“ ЕООД е нерегистрирано по реда на ЗДДС лице.
В писменото запитване е посочено, че “………………“ ЕООД е подало заявление за регистрация по реда на ЗДДС (отм., в сила до 31.12.2006 г.) въз основа на реализирания от дружеството общ облагаем оборот за периода 13.06.2006 г. – 31.07.2006 г. в размер на сумата по горепосочената фактура, като същото е регистрирано за целите на облагането с данък върху добавената стойност, считано от 08.08.2006 г.
Въпросите във връзка с горното са:
Следва ли на основание чл. 25, ал. 7 от ЗДДС да бъде начислен данък върху целия размер на полученото от “…………..“ ЕООД плащане във връзка с договора за наем?
В случаи, че следва да се начисли ДДС върху цялата получена сума, същият следва да се начисли от датата на действие на договора или от датата на регистрация на дружеството?
Предвид така изложената фактическа обстановка и приложените към запитването Ви договор за наем от 25.07.2006 г. и анекс към него от 03.01.2007 г. и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗДДС, данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена. Изключение от това правило е разпоредбата на чл. 25, ал. 4 от ЗДДС. съгласно която при доставка с периодично, поетапно или непрекъснато изпълнение, с изключение на доставките по чл. 6, ал. 2, всеки период или етап, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното
1
събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо. В случаите на доставки по посочения в запитването Ви договор за извършване на услуги – отдаване под наем на недвижим имот, предоставен от “…………….“ ЕООД, предвид характера на същите следва да се приеме, че тези доставки са с непрекъснато изпълнение, като всеки период, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо. Тъй като видно от горепосочения договор (чл.4, ал. 1 от договора) за доставките, извършвани от дружеството – доставчик е уговорено плащане на месечен период както и дължима наемна цена за всеки такъв период, всеки месечен период следва да се смята за отделна доставка на услугата по отдаване под наем и данъчното събитие за същите възниква на датата, на-.която плащането е станало дължимо, т.е. на десето число на месеца следващ текущия.
Относно договореното плащане в момента на подписването на посочения вече договор (чл.2, ал.2 от договора) следва да се има предвид разпоредбата на чл.25, ал.7 от ЗДДС, съответна чл. 25, т.7 от ЗДДС (отм. ДВ бр. 63/2006 г.) съгласно която когато нерегистрирано по този закон лице получи авансово плащане по облагаема доставка и фактически извърши тази доставка след датата на регистрацията си по този закон, смята се, че полученото авансово плащане съдържа данъка, който става изискуем на датата, на която става изискуем данъкът по доставката. В случая, тъй като в договора е предвидена месечна изискуемост на наемната цена и размер на наема, уговореното и извършеното предплащане на наемната цена за 60 месечния период в момента на подписването на договора следва да бъде прието за цялостно авансово плащане, което е извършено когато дружеството не е било регистрирано по ЗДДС. Договорът е сключен за срок от пет години като същият поражда действието си по отношение на предаване на владеенето считано от 01.03.2007г. В случая плащането предхожда изпълнението на договора, което прави това плащане авансово такова. Дружеството е регистрирано по ЗДДС на 08.08.2006 г. Предвид разпоредбата на чл.25, ал.4 от ЗДДС за всяко уговорено месечно плащане следва да се приеме, че е налице отделна доставка за която данъчното събитие настъпва на датата, на която плащането е станало дължимо. Следователно за всяка отделна доставка, на основание чл.25, ал.7 от ЗДДС, данъкът, който се съдържа в извършеното авансово плащане, става изискуем и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли. Съгласно чл.113, ал.1 и ал.4 от ЗДДС за тези доставки доставчикът следва да издаде фактурата не по-късно от 5 дни от лятата на възникване на данъчното събитие за всяка отделна доставка, независимо от факта, че по тази фактура няма да има дължима сума за плащане от получателя по доставката, тъй като същата е получена от доставчика чрез извършеното авансово плащане.
В издадената фактура доставчикът следва да посочи цялата данъчна основа на доставката – сумата на уговорената дължима месечна наемна цена и тъй като при договарянето на доставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно съгласно чл.67, ал.2 от ЗДДС следва да се приеме, че той е включен в договорената цена, т.е. в уговорената месечна наемна цена.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Оценете статията

Вашият коментар