Приложението на чл.189б от Закона за корпоративното подоход-но облагане (ЗКПО)

1_ИТ-00-72/08.04.2021 г.

ЗКПО, чл.189б

ОТНОСНО: Приложението на чл.189б от Закона за корпоративното подоход-но облагане (ЗКПО)

Във Ваше запитване, постъпило по компетентност в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……………… с вх.№ ……………./29.03.2021 г. сте изложили следната фактическа обстановка:
Земеделски производител – юридическо лице, занимаващо се единствено със зърнопроизводство, получава субсидии по Схема за единно плащане на площ; Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури; Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда – зелени директни плащания. Всички получавани суми са свързани с производството на непреработена продукция.
Във връзка с изложеното са поставени въпросите може ли да се ползва преотстъпване по чл. 189б от ЗКПО и могат ли субсидиите да бъдат някакво ограничение?
С разпоредбата на чл. 189б от ЗКПО е предоставено данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители, което се изразява в преотстъпване на корпоративен данък в размер до 60 на сто на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски стопани, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция.
Съгласно ал. 1 на чл. 189б от ЗКПО данъчното облекчение се предоставя на регистрирани земеделски стопани. Регистрацията на земеделските стопани се извършва въз основа на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), където в чл. 7, ал. 1 е постановено, че към Министерството на земеделието и храните се създава и поддържа регистър на земеделските стопани. В тази връзка е издадена Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър за земеделските стопани, в която са определени условията и редът за регистрирането им.
В §1, т. 1 от ДР на ЗПЗП е определено, че земеделски производители са физически и юридически лица, които произвеждат непреработена и/ или преработена растителна и/ или животинска продукция.
По смисъла на §1, т. 27 от ДР на ЗКПО (изм. ДВ. бр. 105 от 2014 г.) „непреработена растителна и животинска продукция“ е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който не е подлаган на никаква технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава, и е посочен в Приложение I на Договора за функционирането на Европейския съюз.
Предвид цитираните определения във връзка с прилагането на чл. 189б, ал. 1 от ЗКПО се налага изводът, че данъчната печалба на регистрирани земеделски стопани от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция следва да се формира от продажбата на такава продукция.
Разпоредбата на чл. 189б, ал. 2, т. 9 от ЗКПО регламентира, че за активите по т. 1 (нови сгради и нова земеделска техника) земеделският стопанин не може да е получател (бенефициент) по някоя от следните помощи:
а) помощ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
б) минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕО) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор;
в) финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони;
г) всяка друга публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.
С ограничението на чл. 189б, ал. 2, т. 9 от ЗКПО се цели избягване на двойно публично финансиране за едни и същи приемливи разходи, които в случая са активите по т. 1 на същата разпоредба – нови сгради и нова земеделска техника. Това означава, че ако с преотстъпения данък е придобит актив, то за същия актив земеделският стопанин не трябва да е получил друга помощ. Само по себе си обстоятелството, че лицето е получило помощ през съответната година не го лишава от правото да ползва преотстъпване на данък за тази година, при условие че преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, различни от придобитите чрез друга публична финансова помощ от националния бюджет и/ или от бюджета Европейския съюз.
По-всеобхватна е формулировката на чл.189б, ал.2, т.9, б.“г“ от закона, тъй като не визира конкретна мярка. Налице е обхващане на всяка една публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз, при която регистрираният земеделски производител може да получи двойно финансово подпомагане за едни и същи инвестиции, които се явяват приемливи разходи по конкретна програма/помощ.
За коректното прилагане и установяване на това изискване на чл.189б следва да се изследва самостоятелно всяка една помощ, получена от лицето, като за целта е необходимо да се изисква надлежна аналитична отчетност от страна на земеделския производител, чрез която да се проследи и установи, че за един и същ актив не е ползвано двойно публично финансиране.
Освен изложеното, следва да се има предвид, че за да бъде признато правото на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО е необходимо да бъдат изпълнени и всички останали изисквания на тази разпоредба, както и общите изисквания на глава двадесет и втора, Раздел I (чл. 166-173) от ЗКПО. При установено несъответствие с изискванията на закона при ползвано данъчно облекчение, корпоративният данък ведно с лихвите подлежи на внасяне/възстановяване в бюджета по аргумент на чл. 173, ал. 1 от ЗКПО.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

освобождаване от облагане с данък върху добавената стойност на получени от Фонд за гарантиране на влоговете доставки на услуги, предоставени по електронен път

Изх. № 24-39-25Дата: 18.03.2015 год.ЗДДС, чл. 2Относно: освобождаване от облагане с данък върху добавената стойност на получени от Фонд за гарантиране на влоговете доставки на

писмено запитване по повод възложена проверка на „М……” ЕООД относно установяване на правото на преотстъпване на корпоративен данък за 2015 г. по реда на чл. 189 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 24-39-90Дата: 24.10.2018 год. ЗКПО, чл. 189 ОТНОСНО: писмено запитване по повод възложена проверка на „М……” ЕООД относно установяване на правото на преотстъпване на

размер и срок за заплащане на алтернативен данък от организаторите на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино съгласно раздел V от глава тридесет и втора на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

3_574/13.04.2020 г. ЗКПО, чл. 244;ЗКПО, чл. 245, ал. 1, ал. 3 и ал. 4;ЗКПО, чл. 246, ал. 1;ЗКПО, чл. 247 ОТНОСНО: размер и срок за

прилагане на нулева ставка на данъка за доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната, по която получател е член на персонала на дипломатическо представителство на основание чл. 1

Изх. № 04-02-11Дата:28.02.2014 год. ЗДДС, чл. 12, ал. 1; ЗДДС, чл. 17, ал. 2; ЗДДС, чл. 82, ал. 1; ЗДДС, чл. 116; ЗДДС, чл. 173,

дължим данък върху добавената стойност от частен съдебен изпълнител за неплатени такси от взискател съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-37-39Дата: 06.02.2019 год. ЗДДС, чл. 25 ОТНОСНО: дължим данък върху добавената стойност от частен съдебен изпълнител за неплатени такси от взискател съгласно разпоредбите

ЗМДТ, чл.44, aл. 1

Изх. № 26-Л-4Дата: 04.02.2009 год.ЗМДТ, чл. 44, ал. 1. В отговор на поставения въпрос Ви предоставяме становището, което НАП е изразявала нееднократно през предходни години:По