приложението на чл.39, т.6 от ЗДДС при транспорт на пациенти, нуждаещи се от диализно лечение, от дома им до клиниката и обратно

2_895/22.12.2020г.
ЗДДС; чл. 39, т.6

Относно: приложението на чл.39, т.6 от ЗДДС при транспорт на пациенти, нуждаещи се от диализно лечение, от дома им до клиниката и обратно

В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ТД на НАП и заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ …., в което е изложена следната фактическа обстановка:
ЕАД е в процес на подготовка на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Транспорт на пациенти, нуждаещи се от диализно лечение, от дома им до Клиника по нефрология (дейност диализно лечение) и обратно за период от З (три) години”.
Услугата, която ще се възлага с предстоящата обществена поръчка е транспорт на пациенти, нуждаещи се от диализно лечение (транспортни услуги за болни).
Автомобилите, с които се извършва транспорта са линейки и/или специално предназначени за това превозни средства, които не могат да се ползват за друг превоз на пътници, са регистрирани в Регистъра по чл. 36 от Закона за здравето.
На основание чл. 36 от Закона за здравето, транспортните средства, с които се извършва услугата следва да бъдат вписани в Регистъра към съответната Регионална здравна инспекция като обекти с обществено предназначение, контролирани от РЗИ, с код на групата обекти 25 „Транспортни средства със специално предназначение – санитарни автомобили за превоз на болни” съгласно приложение № към чл. 1, ал. 2 и чл. 9, ал. 2 от Наредба № 9 от 21 март 2005г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ, издадена от министъра на здравеопазването (Обн. ДВ. бр.28 от 01.04. 2005г., последно изм. ДВ бр.80 от 11 09.2020г.)
Превозът на пациенти се възлага от лечебното заведение на външен изпълнител в изпълнение на задълженията по НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № …2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 — 2022 г., приложение № 18 „Амбулаторни дейности”, в обхвата на амбулаторни процедури № I и 2 във връзка с диализно лечение, в които се включва осигуряване на подходящ транспорт на пациентите до структурата, извършваща амбулаторната процедура и обратно до дома им, в зависимост от състоянието им.
По този начин на лечебното заведение се възлага осигуряването на транспорт на болни. Може да се приеме, че в това си качество лечебното заведение е надлежно оправомощения орган по смисъла на чл. 39, т. 6 от ЗДДС. Тъй като лечебното заведение няма капацитета да извърши вменената му функция, провежда процедура за възлагане на тази дейност на външен изпълнител.
В тази връзка поставяте следния въпрос:
Следва ли доставката по транспорт на пациенти, нуждаещи се от диализно лечение, от дома им до Клиника по нефрология (дейност „Диализно лечение“) и обратно, възложена на външен изпълнител, да се определи като освободена доставка по смисъла на чл. 39, т. 6 от ЗДДС?
При така изложената фактическа обстановка, с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), изразявам следното становище:
На основание чл.39, т.6 от ЗДДС освободена доставка е извършването на транспортни услуги за болни или ранени лица със специално предназначени превозни средства и от надлежно оправомощени органи.
Видно от цитираната разпоредба, за да се приложи освобождаването на доставката по този ред е необходимо да са изпълнени едновременно следните условия:
* транспортната услуга да е предназначена за болни или ранени лица;
* услугата да е извършена със специализирано транспортно средство;
* услугата да се извърши от надлежно оправомощено лице.
Съгласно изложената в запитването фактическа обстановка са изпълнени първите две условия – транспортната услуга е предназначена за болни лица, нуждаещи се от диализа, като транспортирането ще се извършва със специализирано транспортно средство, регистрирано в Регистъра по чл.36 от Закона за здравето.
Относно третото условие, а именно услугата да се извършва от надлежно оправомощени органи следва да се отбележи, че в ЗДДС, както и в правилника за неговото прилагане липсва дефиниция на понятието „надлежно оправомощени органи“.
Предвид изложеното в запитването ЕАД следва да осигури превозът на пациентите до Клиника по нефрология и обратно в изпълнение на задълженията по НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ….. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 — 2022 г., приложение № 18 „Амбулаторни дейности”. Считам, че в този случай лечебното заведение е надлежно оправомощения орган по смисъла на чл. 39, т. 6 от ЗДДС.
При условие, че транспортирането на болни лица ще се извършва от външен изпълнител по възлагане от лечебното заведение, въз основа на сключен договор между страните, може да се приеме, че ще е налице оправомощаване на изпълнителя за извършване на съответната транспортна услуга. В този смисъл са и изразените становища в писма с изх. № 29-00-6/ 15.08.2014 г. на заместник изпълнителния директор на НАП, както и в писмо 24-31-263/ 04.02.2008 г. на изпълнителния директор на НАП.
В този случай доставката по транспорт на пациенти, нуждаещи се от диализно лечение, от дома им до Клиника по нефрология (дейност „Диализно лечение“) и обратно, възложена на външен изпълнител, ще е освободена доставка на основание чл. 39, т. 6 от ЗДДС.
Следва да имате предвид, че разпоредбата на чл. 39, т. 6 от ЗДДС няма да е приложима, когато услугата се извършва със специализирано превозно средство линейка по желание на болното лице, при липсата на заявка или договор между лечебното заведение и изпълнителя на услугата.

5/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *