приложението на чл.21, ал.2 от ЗДДС

2_720/29.09.2017г.
ЗДДС; чл.21, ал.2
ЗДДС; чл.21, ал.1
ЗДДС; чл.82, ал.2, т.3
ЗДДС, чл.117, ал.4

ОТНОСНО: приложението на чл.21, ал.2 от ЗДДС

В Дирекция е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ТД на НАП, заведено в регистъра на дирекцията с вх. № …., в което поставяте следните конкретни въпроси:
1. Камион на дружеството, пътуващ от Молдова до България преминава транзит през Румъния. За оформяне на документите във връзка с преминаването през територията на Румъния, дружеството ползва услугите на румънско дружество. За получената услуга е издадена фактура от доставчика, в която не е начислен ДДС. Следва ли дружеството да състави протокол по чл.117 от ЗДДС и да начисли ДДС по реда на чл.82, ал.2,т.3 от ЗДДС за получената услуга?
2. Следва ли дружеството да начисли ДДС по реда на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС за получени услуги на автомивка /измиване на камион/ в Румъния. За услугата дружеството притежава фактура от румънския доставчик, в която е начислен ДДС. За същата услуга от същия доставчик е издадена фактура, в която е приложена нулева ставка на данъка. Към запитването са приложени копия от фактурите
3.Дружеството е сключило договор с фирма посредник по възстановяване на ДДС от чужбина VAT REFUND. Задължително ли е всички фактури, за които ще се иска възстановяване на ДДС от ЕС да бъдат отразени в дневника за покупки по ЗДДС?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), изразявам следното принципно становище:
По първи и втори въпрос:
Общото правило за определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в чл.21 от ЗДДС и е в зависимост от статута на получателя на услугата.
Когато получателят е данъчно задължено лице се прилага разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение на доставката на услуга е там, където получателят е установил независимата си икономическа дейност.
По силата на чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, при доставка на услуги, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката.
Съгласно гореизложеното, дружеството е получател по доставка на услуга по обработка на документи във връзка с транзитно преминаване през територията на Румъния, която е с място на изпълнение на територията на страната, и за която данъкът е дължим от получателя по реда на чл.82, ал.2, ал.3 от ЗДДС.
За начисляване на данъка следва да издадете протокол по реда на чл.117, ал.1, т.1 от ЗДДС, който да съдържа регламентираните от чл.117, ал.2 от с.з. реквизити.
По силата на чл.124, ал.2 от ЗДДС, регистрираното лице е длъжно да отрази издадените данъчни документи в дневника за продажби през данъчния период, през който са издадени.
Като данъчен документ по чл.112, ал.1, т.3 от ЗДДС, протоколът по чл.117 следва да бъде отразен в дневника за продажбите, като се попълнят общите данни в колони от 1 до 8, както и колони 14- данъчната основа на получената услуга и колона 15 – начислен ДДС.
На основание чл.124, ал.4 от ЗДДС, регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него данъчни документи в дневника за покупките до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени.
По втори въпрос:
Когато получателят на услугите е данъчно незадължено лице, мястото на изпълнение на доставката се определя по правилата на чл.21, ал.1 от ЗДДС и е там, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност.
Доказателства, необходими за доказване статута на получателя – данъчно задължено или данъчно незадължено лице, са установени в Регламент за изпълнение /ЕС/ № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност /Обн. L OB. Бр.77 от 23 март 2011г./, който е задължителен и се прилага във всички държави членки на Общността.
Съгласно чл.18, пар.1 от Регламента, доставчикът на услуги може да счита, че получател, установен в Общността има статут на данъчно задължено лице, когато получателят му е съобщил идентификационния си номер по ДДС и доставчикът получи потвърждение за валидността на този идентификационен номер и за свързаното с него име и адрес в съответствие с чл.31 от Регламент /ЕО/ № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност.
Видно от приложената фактура, като получател по доставката на услуга не сте съобщили идентификационен номер по ДДС, поради което доставчикът е счел, че сте данъчно незадължено лице и е начислил ДДС.
За получената услуга на автомивка в Румъния, важат общите правила на ЗДДС и на основание чл.82, ал.2, т.3 от закона данъкът е дължим от получателя по доставката, независимо че ДДС е начислен от доставчика. За услугата следва да издадете протокол по реда на чл.117, ал.1 от ЗДДС, като в данъчната основа включите и начисления от доставчика данък.
Ако в последствие доставчикът Ви възстанови платения в Румъния данък като неправомерно начислен, следва да извършите корекция на издадения протокол във връзка с изменението на данъчната основа на доставката, като издадете нов протокол по реда на чл. 117, ал.4 от ЗДДС. За корекцията на данъчната основа следва да притежавате документ с приложена нулева ставка от доставчика.
За получената услуга на автомивка, за която притежавате фактура, в която не е начислен данък, важат същите правила на ЗДДС и данъкът е дължим от Вас по реда на чл.82, ал.2,т.3 от ЗДДС.
По трети въпрос:
На основание чл. 124, ал. 4 от ЗДДС, регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него данъчни документи в дневника за покупки най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени, но не по-късно от последния данъчен период по чл. 72, ал. 1 от с.з.
Данъчните документи са регламентирани в чл.112, ал.1 от ЗДДС и това са фактура, известието към фактура и протоколът, издадени по реда на този закон. Доколкото получените от дружеството фактури не са издадени по реда на ЗДДС, за дружеството не възниква задължение за отразяването им в дневника за покупките. Същите могат да бъдат отразени в дневника за покупки, като се попълни общата информация за доставката в колони от 1 до 8, както и колона 9- данъчна основа и данък на получените доставки без право на данъчен кредит.
С Наредба № H-9 от 16 декември 2009 г. на МФ /Обн. ДВ. бр.101 от 18 декември 2009 г., изм. ДВ. бр.96 от 7 декември 2010 г./ се определят условията и редът за подаване на искане за възстановяване на данък върху добавената стойност на данъчно задължени лица, установени в страната и регистрирани по ЗДДС, за закупени от тях стоки, получени услуги или осъществен внос на територията на друга държава – членка ЕС.
Съгласно чл.13 от наредбата данъчно задължено лице, установено на територията на страната, което иска да му бъде възстановен данък върху добавената стойност от друга държава членка на Общността за закупени от него стоки, получени услуги или осъществен внос на територията на същата следва да отговаря на условията, предвидени в държавата членка по възстановяване.
Правата и ограниченията на лицата и периодите за упражняване на правото за възстановяване са съгласно законодателството на държавата членка по възстановяване.
Подробни разяснения относно процедурата по възстановяване на данък върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка, може да се намерят на интернет страницата на НАП.

Оценете статията

Вашият коментар