fbpx

приложението на чл.32, ал.2 от ЗДДС

№261/05.04.2017г.

ЗДДС; чл.32, ал.2

ОТНОСНО: приложението на чл.32, ал.2 от ЗДДС

В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ЦУ на НАП, заведено в регистъра на дирекцията с вх. № …, в което е изложена следната фактическа обстановка:
ЕООД е концесионер на Пристанище АБВ по силата на договор за предоставяне на концесия. Основната дейност на дружеството е свързана с извършването на товаро-разтоварни и складови услуги на река Дунав по приемането на стоки, пристигащи на територията на страната както от Европейския съюз, така и от трети страни.
В Пристанището е пристигнала стока от Украйна, с получател българска фирма „Х“. Извършено е претоварване на стоката от плавателен съд на вагони и автомобили и стоката е изпратена до втора българска фирма „ХХ“, като се твърди от получателя, че стоката е оставена във временен склад. Услугата за претоварване на стоката е фактурирана на получателя на услугата – фирма „Х“.
Декларатор/ вносител на стоката пред Митницата е трета българска фирма „ХХХ“.
Въпросът, който поставяте е:
Следва ли претоварването от кораб на вагон и/или автомобили, извършено на територията на Пристанище АБВ по посочената доставка да се третира като доставка, свързана с международен стоков трафик (чл.32, ал.2 от ЗДДС)?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) изразявам следното принципно становище:
Облагаема доставка по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС е всяка доставка на стока или услуга, която е извършена от данъчно задължено лице и е с място на изпълнение на територията на страната.
Мястото на изпълнение на доставка със стока се определя по реда на чл.17 от ЗДДС.
По силата на чл.17, ал.1 от ЗДДС мястото на изпълнение на доставка със стока, която не се изпраща или превозва е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността на получателя.
Съгласно чл.17, ал.2 от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставка със стока, която се изпраща или превозва, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът и към получателя.
На основание чл.32, ал.1 от ЗДДС облагаема с нулева ставка на данъка е доставката на необщностни стоки с място на изпълнение на територията на страната, с изключение на посочените в Приложение 1, за които са налице обстоятелства по чл.16, ал.5 от ЗДДС.
По силата на чл.16, ал.5 от ЗДДС, когато при въвеждане на територията на страната стоките са получили статут на временно складирани стоки или са поставени в свободна зона или свободен склад, или под митнически режими- митническо складиране, активно усъвършенстване, временен внос с пълно освобождаване от митни сборове, външен транзит, вносът се смята за осъществен, когато стоките престанат да бъдат под съответния режим на територията на страната.
Разпоредбата на чл.32, ал.2 от ЗДДС определя като облагаема доставка с нулева ставка доставката на услуги по разтоварване, натоварване, претоварване, подреждане, укрепване на стока и/или митническо оформяне, когато те са оказани във връзка с доставката на стоки, облагаема с нулева ставка по ал. 1, с изключение на освободените по смисъла на закона.
На основание чл.32, ал.2 от ППЗДДС за доказване на доставка на услуги по разтоварване, натоварване, претоварване, подреждане, укрепване на стока и/или митническо оформяне и др. по чл.32, ал.2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на страната, доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. писмена декларация от лицето – титуляр на направлението/режима по ал. 1, в която е декларирано, че към датата, на която данъкът за доставката на услугата става изискуем за стоките, са налице обстоятелствата по ал. 1.
2. фактура за доставката.
Предвид гореизложените правни норми, за доставката по претоварване на стоката от плавателен съд на вагони и автомобили на територията на Пристанище Лом, дружеството може да приложи нулева ставка на данъка, когато са налице обстоятелства по чл.32, ал.2 от ЗДДС и след като се снабди с регламентираните в чл.32, ал.2 от ППЗДДС документи.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данъчно третиране на доставка на услуга по реда на ЗДДС с получател фирма, установена извън Европейския съюз.

Относно: Данъчно третиране на доставка на услуга по реда на ЗДДС с получател фирма, установена извън Европейския съюз.В Дирекция ”ОУИ” – ………… постъпи писмено запитване с вх. № …………../08.09.2011 г., относно данъчно третиране на доставка на услуга по реда на ЗДДС с получател фирма, установена извън Европейския съюз.В запитването е зададен следният въпрос: Кое е

Право на данъчен кредит за автомобил

ОТНОСНО: Право на данъчен кредит за автомобил Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-свх. № … от 07.03.2011г. е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството е регистрирано по ЗДДС и търгува с моторни масла. За разпространението им в страната и за превоз на работниците се използва лек автомобил, марка- Пежо, модел – Партнер, брой на

Приложение на разпоредбата на чл. 173, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-34-76Дата 29.06.2011 г.ЗДДС, чл. 173, ал. 5Относно: приложение на разпоредбата на чл. 173, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-76/08.03.2011 г., е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството предоставя услуги – нощувки на лица, посочени в чл.173, ал.5 от ЗДДС.

здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск на работещ по служебно правоотношение, който ще работи през този период за Европейската комисия в Италия

2_1122/ 27.04.2009 г.ЗЗО – чл.40, ал.1 , т.1, буква „б” ОТНОСНО: здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск на работещ по служебно правоотношение, който ще работи през този период за Европейската комисия в Италия От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че на служител от Областна администрация гр……………., който работи по служебно правоотношение,

Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства и осигурителното законодателство от регистриран земеделски производител&

Относно: приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства и осигурителното законодателство от регистриран земеделски производителВъв връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ е изложена следната фактическа обстановка:Земеделски производител, който не е регистриран по смисъла на Търговския закон, реализира произведената от него непреработена селскостопанска

Определяне реда на облагане на доходите и начинът на осигуряване на лице – австрийски гражданин, назначен по договор за управление.

.№ ………………..Дата……………..……ДО……………………….Относно: Определяне реда на облагане на доходите и начинът на осигуряване на лице – австрийски гражданин, назначен по договор за управление.Уважаема госпожо …………………..,Във връзка с Вашето писмено запитване, заведено в ЦУ на НАП с вх.…………… от 21.07.2006 г., Ви уведомявам следното:Поставените от Вас въпроси са формулирани изключително общо и предвид компетенциите на Националната агенция

Данъчно и социално третиране на възнаграждения на

ОТНОСНО: Данъчно и социално третиране на възнаграждения на вещи лица УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,В запитването си относно изплащане на възнаграждения на вещи лица, изготвящи експертизи по досъдебни производства поставяте следните въпроси: 1. Следва ли вещите лица да бъдат регистрирани като самоосигуряващи се лица и на какво основание?2. Следва ли разходите за пътни пари на вещите лица,

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 20-00-172/31.10.2013 г.ЗДДС,чл.25, ал.1 и ал.2чл.25, ал.6чл.25, ал.8чл.26, ал.2чл.67, ал.2чл.113 , ал.10В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-172/18.06.2012 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната: Едноличен търговец … има предмет на

Scroll to Top