fbpx

приложението на чл.45, ал.5 от ЗДДС

2_277/08.05.2018г.

ЗДДС; чл.45, ал.2
ЗДДС; чл.45, ал.5, т.2
ЗДДС; чл.128
ППЗДДС; чл.83, ал.5

ОТНОСНО: приложението на чл.45, ал.5 от ЗДДС

В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ …………, в което е изложена следната фактическа обстановка:
По изпълнително дело е насочено принудително изпълнение, чрез опис и публична продан на недвижим имот в гр. …….., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване на имота „ За друг поземлен имот за движение и транспорт“.
По акт за собственост имотът е „Вътрешно ведомствена улица, обслужваща имотите, обособени на територията на бивша фабрика „ААА“.
Т.е. горепосоченият имот е поземлен имот, но не е „ урегулиран поземлен имот“ по смисъла на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.
Въпросът, който поставяте е:
Освободена доставка ли е продажбата на поземлен имот, с начин на трайно ползване „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, който по смисъла на ЗУТ не е „урегулиран поземлен имот“ или „урегулиран имот“?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), изразявам следното принципно становище:
Режимът на облагането на доставката на стоки или услуги по ЗДДС при публичната продан е регламентиран в Глава четиринадесета „Специфични случаи на доставки“. Той е приложим единствено в случаите, когато собственикът на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекирания имот) е регистрирано по ЗДДС лице.
Освободените доставки по ЗДДС са регламентирани в Глава четвърта „Освободени доставки и придобивания“.
На основание чл.45, ал.1 от ЗДДС прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването ? под наем или аренда е освободена доставка.
В ал. 5 на чл.45 от с.з. са регламентирани изключения, които не попадат в обхвата на освободените доставки на земя и сгради.
На основание чл.45, ал.5 от ЗДДС не е освободена доставка:
1.прехвърлянето на право на собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията, с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови;
2. прехвърлянето на право на собственост или други вещни права, както и отдаването под наем на оборудване, машини, съоръжения и постройки, неподвижно закрепени към земята или изградени под повърхността ?;
3. прехвърлянето на право на собственост или други вещни права, както и отдаването под наем от къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери, паркингови площи и други подобни;
4. прехвърлянето на право на собственост на прилежащи терени към нови сгради, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тези терени.
В ЗДДС не се съдържа определение за „урегулиран поземлен имот“. Съгласно дефиницията, дадена в §5, т.11 от ДР на ЗУТ „урегулиран поземлен имот” или „урегулиран имот“ е поземлен имот, за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство.
От дефиницията е видно, че за да бъде определен един поземлен имот като урегулиран, на първо място е необходимо наличието на подробен устройствен план, в който същият да фигурира с посочените характеристики.
В запитването посочвате, че предмет на публичната продан е поземлен имот, който не е УПИ, и който е с начин на трайно ползване за движение и транспорт (вътрешно ведомствена улица). От скицата на имота е видно, че за конкретния имот са определени граници и конкретно предназначение на имота, което отговаря от части на определението за УПИ. Считаме, че е необходимо да бъде изискана допълнителна информация от техническата служба към съответната общинска /районна/ администрация относно регулацията на имота.
На основание чл.45, ал.5, т.2 от ЗДДС не е освободена доставка прехвърлянето на право на собственост или други вещни права, както и отдаването под наем на оборудване, машини, съоръжения и постройки, неподвижно закрепени към земята или изградени под повърхността ?;
Във връзка с данъчното третиране на доставките със земя и сгради е издадено Указание на изп. директор на НАП с изх.№ 91-00-261/04.09.2007г., което можете да намерите на страницата на НАП. Съгласно указанието „общоприетото значение на термините „съоръжения“ и „оборудване“ е синонимно /включително с постройка и машина/ и най-общо включва уреди, машини и инструменти, инсталации, с които се снабдява, обзавежда производствено предприятие, учреждение и др. Поради това, определящото в случая е дадена вещ или съвкупност от вещи да е неподвижно прикрепена към земята, а точното й квалифициране в групата на „съоръженията“ или в тази на „оборудването“ не е от решаващо значение, тъй като и двете групи са с един и същ данъчен режим.“
В тази връзка следва да се прецени налице ли са трайно прикрепени вещи към земята характерни за изграждането на улица (чакъл, асфалт, бетон и др. подобрения ), които могат да бъдат определени като съоръжения.
Ако са изградени подобни подобрения върху земята, за стойността на същите е приложима разпоредбата на чл.45, ал.5, т.2 от ЗДДС и за доставката следва да се начисли ДДС.
По силата на чл. 128 от ЗДДС, когато основната доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо, приема се, че е налице една основна доставка.
Ако целта е да се придобие на право на собственост върху улицата, предвид начина на трайно ползване на поземления имот за движение и транспорт, доставката на земята под съоръжението ще е съпътстваща доставката на съоръжението.
Ако не са направени подобрения върху земята, за доставката на земята, която не е УПИ, е приложима разпоредбата на чл.45, ал.1 от с.з., освен ако длъжникът не избере доставката да е облагаема, каквото право му дава разпоредбата на чл.45, ал.7 от ЗДДС.
Изборът на длъжника се извършва по реда на чл. 83, ал.5 от ППЗДДС.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Приложението на данъчното облекчение за намалена работоспособност, регламентирано в чл.18 от Закона за данъците на физическите лица /ЗДДФЛ/, сте поискали преосвидетелстване във връзка с изтекъл срок

2_666-6/22.08.2011ЗДДФЛ, чл.18ДОПК, чл.108, ал.1 Във връзка с получен отговор изх. №……….2011 г. по отправено писмено запитване до Дирекция ОУИ-……., относно приложението наданъчното облекчение за намалена работоспособност, регламентирано в чл.18 от Закона за данъците на физическите лица /ЗДДФЛ/, сте поискали преосвидетелстване във връзка с изтекъл срок на експертно решение на ТЕЛК № …/……2006 г. на дата

ЗДДС, чл.132

Изх. № 04-14-18Дата: 26.02.2010 год. ЗДДС, чл. 132.Относно : прилагане на ЗДДСПо повод Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 04-14-18/ 09/ 26.01.2010 г., изразявам следното становище:І. В писмото си сте изложили следната фактическа обстановка:Главна дирекция “Охрана“ е създадена през 2002 г. към Министерство на правосъдието. Съгласно чл. 391, ал.

апорта, срок за преобразуване на сумите в сметка “незавършено производство“ в сметка Капитал“ и др?

В Дирекция ”ОДОП” – … постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …./ 26.03.2014 г. Изложена е следната фактическа обстановка:Ще се извърши апорт на непостроена сграда, собственост на дружество с ограничена отговорност-регистрирано по ЗДДС, в капитала на новосъздадено дружество. Другата част от капитала ще бъде парична сума, внесена от съдружник, която сума ще се използва

Данъчно и счетоводно третиране при напускане на съдружник.

Относно: Данъчно и счетоводно третиране при напускане на съдружник.В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Съдружник /ФЛ/ в ООД прекратява членството си в дружеството по собствено желание. Спазен е срока по чл. 125, ал. 2 от ТЗ. Записаният и ефективно внесен капитал на дружеството е 5 400 лв. Съдружниците са 4 ФЛ, притежаващи 27 дяла

прилагане разпоредбите на чл.17 от ЗМДТ /приемане на данъчна декларация за придобит имот със стратегическо значение за национална сигурност/, както и действието на чл. 122 от ДОПК за неподадена декл

5_07-00-19/11.12.2008г. ЗМДТ, чл. 17, ал.1 ; чл. 54ДОПК, чл. 122, ал.2; чл.124, ал.3;относно: прилагане разпоредбите на чл.17 от ЗМДТ /приемане на данъчна декларация за придобит имот със стратегическо значение за национална сигурност/, както и действието на чл. 122 отДОПКза неподадена декларация по чл. 54 от ЗМДТ, Ви уведомявамследното:В случаите на недвижими имоти, които са облагаеми

ЗДДФЛ, чл.36

2_608/27.04.2012ЗДДФЛ, чл.36Отправили сте писмено запитване доДирекция “Обжалване и управление на изпълнението” –заведено в регистъра на дирекцията с вх….., в коетосте описали следната фактическа обстановка:Пенсионерсте и получавате пенсия за изслужено време и старост. Произвеждате продукция изцяло за задоволяване на лични нужди и не сте регистриран земеделски производител. През 2011 г. сте получили субсидии по мерки за

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-00-498/17.10.2011 г.ЗДДС, чл.71, т.3 ППЗДДС, чл.56, ал.1чл.72, ал.1 В дирекция ОУИ … е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № === относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е представена следната фактическа обстановка:През м. 07.2008 г. при внос на стока (водоустойчив шперплат), след заплатени държавни вземания

Данъчно третиране на доставки по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставки по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-226 от 15.11.2019 г., препратено по компетентност от Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ при ЦУ на НАП – гр. София, относно данъчно третиране на доставки по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност

Scroll to Top