fbpx

приложението на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС

2_287/10.05.2018г.

ЗДДС; чл.21, ал.2
ЗДДС; чл.82, ал.2, т.3

ОТНОСНО: приложението на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС

В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ ….., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Предмет на дейност на дружеството са дейности в областта на информационните технологии. Ежемесечните, присъщи разходи на предприятието, са хостинг и технически услуги от чуждестранни лица.
Въпросът е:
1. Във връзка с приложението на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС и задължението на дружеството да начисли ДДС за получените услуги, има ли значение дали доставчикът на услугата е от ЕС или извън ЕС?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), изразявам следното становище:
Съгласно изложената фактическа обстановка дружеството е получател по доставки на услуги.
Общото правило за определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в чл.21 от ЗДДС и е в зависимост от статута на получателя на услугата.
Когато получателят е данъчно незадължено лице, мястото на изпълнение на доставката на услуга се определя по правилата на чл.21, ал.1 от ЗДДС и е там, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност.
Когато получателят е данъчно задължено лице се прилага чл.21, ал.2 от ЗДДС, съгласно който, мястото на изпълнение на доставката на услуга е там, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Без значение е дали получателят- данъчно задължено лице е установен на територията на държава членка или в трета страна.
Мястото на изпълнение на доставките на технически услуги и хостинг е в България, където е установено дружеството получател на услугите.
На основание чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС за доставките на услуги, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя- данъчно задължено лице по чл.3, ал.1, 5 и 6 от ЗДДС. Условието за приложението на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС е доставчикът да е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и облагаемата доставка да е с място на изпълнение на територията на страната. Данъчно задължено лице по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗДДС е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Без значение е факта дали доставчикът е установен на територията на ЕС или в трета страна, както и дали същият е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка.
Предвид гореизложеното за дружеството възниква задължение за начисляване на ДДС по реда на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС за получени услуги с място на изпълнение на територията на страната както от доставчик, установен на територията на ЕС, така и от доставчик, установен в трета страна или територия.
Начисляването на данъка се извършва чрез издаване на протокол по реда на чл.117, ал.1, т.1 от ЗДДС, който следва да съдържа регламентираните от чл.117, ал.2 от с.з. реквизити.
По силата на чл.124, ал.2 от ЗДДС, регистрираното лице е длъжно да отрази издадените данъчни документи в дневника за продажби през данъчния период, през който са издадени.
Като данъчен документ по чл.112, ал.1, т.3 от ЗДДС, протоколът по чл.117 следва да бъде отразен в дневника за продажбите, като се попълнят общите данни в колони от 1 до 8, както и колони 14- данъчната основа на получената услуга и колона 15 – начислен ДДС.
За начисления ДДС възниква право на приспадане на данъчен кредит при спазване разпоредбите на ЗДДС.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО.

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО. В Дирекция ОДОП ….. постъпи запитване с вх. № 96-00-90/23.04.2019 г., относно прилагането на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО. Изложена е следната фактическа обстановка:Дружеството, което представлявате е специализирано предприятие за хора с увреждания. Поради това, от Агенцията за хора с увреждания, Ви се възстановяват 50%

Деклариране на съоръжения по реда на ЗМДТ.

Относно: Деклариране на съоръжения по реда на ЗМДТ. По повод на Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – .свх. № ../20.02.2012 г., относно деклариране на съоръжения по реда на ЗМДТ, Ви уведомяваме за следното:В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Земята е собственост на физическо лице. Същото е отстъпило право на строеж на юридическо лице.Зададени

определяне на мястото на изпълнение на доставка на услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_ 1392/18.07.2018 г. ЗДДС, чл. 21, ал. 2; ЗДДС, чл. 21, ал. 4, т. 1; ЗДДС, чл. 113, ал. 1;ЗДДС, чл. 114, ал. 1 , т. 12;ЗДДС, § 1, т. 82 от ДР; ППЗДДС, чл. 79, ал. 2, т.3 Относно: определяне на мястото на изпълнение на доставка на услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък

възстановяване на осигурителни вноски, внесени по § 9, ал. 4 от ПЗР на КСО /отм. от 01.01.2011 г. /

Изх. №24-34-219Дата: 24.01.2012 год.КСО, чл. 9а;КСО, чл. 98, ал. 1;ПЗР на КСО/отм./, § 9, ал. 3;ПЗР на КСО/отм./, § 9, ал. 4, т. 2. Относно:възстановяване на осигурителни вноски, внесени по § 9, ал. 4 от ПЗР на КСО /отм. от 01.01.2011 г. /Във връзка със запитване на ТД на НАП офис …………препратено по компетентност от

Може ли да се третират като разходи за дейността разходи за честването на юбилей на дружество

С Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № 17.10.2012г. в Дирекция «ОУИ» е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството чества 60 годишен юбилей. Празника е бил проведен на открито за всички работници. Поставени са следните въпроси: Може ли да се третират като разходи за дейността: 1.даден обяд на всички работници; 2.разходите направени за участниците в програмата;

определяне размера па данък върху добавената стойност при продажба на дълготраен материален актив съгласно разпоредбите на ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./

Изх. № 24-34-848Дата: ………. г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: определяне размера па данък върху добавената стойност при продажба на дълготраен материален актив съгласно разпоредбите на ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./Във връзка с поставените въпроси вьв Вале писмо, посгьпило в ЦУ на НА11 с вИзх. № 24-34-848 на основание чл.10, ал.1. т. 10 от Закона за националната агенция за

право на приспадане на вноски по ЗЗО от годишната данъчна основа на местни физически лица получили доход от наем/ съгласно чл. 32 от ЗДДФЛ/. Лицето се самоосигурява през дружеството ХХ компания ООД,

Телефон: (02) 98593759Факс: (02) 987 7046 5. Изх. № 53-02-252/26.10.2010г. ЗДДФЛ чл. 31, ал.1; чл. 32; ЗЗО чл. 40, ал 1-3и ал. 5и чл. 40, ал.1, т.2относно: право на приспадане на вноски по ЗЗО от годишната данъчна основа на местни физически лица получили доходот наем/ съгласно чл. 32 от ЗДДФЛ/. Лицето се самоосигурява през дружеството

данъчното третиране за целите на ЗДДС /чл. 11, ал. 1 и чл. 124, ал. 4/ на доставка на стока с място на изпълнение на територията на друга държава-членка, извършена от лице, неустановено в тази държава

Изх. №02-01-10Дата:18.04.2008 год.Относно: данъчното третиране за целите на ЗДДС /чл. 11, ал. 1 и чл. 124, ал. 4/ на доставка на стока с място на изпълнение на територията на друга държава-членка, извършена от лице, неустановено в тази държава-членка и нерегистрирано за целите на ДДС в същатаВъв връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в

Scroll to Top