fbpx

приложението на ЗДДС при документиране на вътреобщностна доставка на стоки

2_867/29.11.2017г.

ЗДДС; чл.7, ал.1
ЗДДС; чл51
ЗДДС; чл.113, ал.1
ЗДДС; чл.124, ал.3

ОТНОСНО: приложението на ЗДДС при документиране на вътреобщностна доставка на стоки

В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ТД на НАП, заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ …, в което е изложена следната фактическа обстановка:
ААА ЕООД извършва вътреобщностни доставки, като клиентите на дружеството са установени в различни държави членки на Европейския съюз. Готовата продукция се превозва до получателя със собствен транспорт и за собствена сметка, като дружеството спазва изискванията на чл.7 и чл.51 от ЗДДС във връзка с извършваните вътреобщностни доставки.
Въпросът, който поставяте е: Възможно ли е датата на фактурата да предхожда датата на транспортния документ?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), изразявам следното принципно становище:
Вътреобщностна доставка на стоки /ВОД/ по смисъла на чл.7, ал.1 от ЗДДС е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по ЗДДС лице, или на получателя, от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е регистрирано за целите на ДДС лице.
Предвид разпоредбата на чл.51, ал.1 от ЗДДС, данъчното събитие за ВОД възниква на датата, на която собствеността е прехвърлена / чл.25, ал.2 от ЗДДС/.
От съществено значение за определяне на момента на прехвърляне на собствеността е и вида на стоката- дали същата е родово определена вещ или конкретно определена.
Когато предмет на доставката са родово определени вещи, собствеността се прехвърля щом вещите бъдат определени по съгласие на страните, а при липса на такова, когато бъдат предадени – чл.24, ал.2 от ЗЗД.
На датата на възникване на данъчното събитие възниква основание за начисляване на ДДС. Вътреобщностните доставки са облагаеми с нулева ставка на данъка по силата на чл.53, ал.1 от ЗДДС.
Съгласно чл.51, ал.3 от ЗДДС, данъкът при ВОД става изискуем на 15-я ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие.
На основание чл.113, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице-доставчик е длъжно да издаде фактура за извършена от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане. Същевременно чл.113, ал.5 от с.з. регламентира, че при вътреобщностна доставка, включително в случаите на авансово плащане, фактурата се издава задължително не по-късно от 15-то число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие – датата на прехвърляне на собствеността върху стоката.
Ако доставчикът е издал фактура преди 15 – ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие, то в този случай данъкът става изискуем на датата на издаване на фактурата /чл. 51, ал. 4 от ЗДДС/, с изключение на случаите, когато фактурата е издадена във връзка с получено авансово плащане.
Ако са издадени фактури за авансово плащане по ВОД преди да е настъпило данъчното събитие, те не се отразят в дневника за продажбите през данъчния период, през който са издадени, тъй като данъкът за доставката не е изискуем. Издадените фактури за ВОД, както и издадените фактури за авансово плащане по ВОД се отразяват в дневника за продажбите през данъчният период, през който възниква изискуемостта на данъка, на основание чл. 124, ал. 3 от ЗДДС.
Относно документиране на доставка преди да е възникнало данъчно събитие е изразено становище с писмо изх. № 24-00-47/08.11.2007г. на изп. директор на НАП, копие от което Ви изпращаме

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

КСО, чл.4, aл. 1, т. 5,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 1,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 1, буква в,КСО, чл.4, aл. 6

2_172/11.02.2015 г.КСО- чл. 4, ал. 1, т. 5; чл. 4, ал. 6;ЗЗО-чл. 40, ал. 1, т. 1;чл.40, ал.1, т.1,б.в.Излагате следната фактическа обстановка: на член кооператори – избрани от Общото събрание на кооперацията за членове на Управителния и контролен съвет, изплащате възнаграждение – по-малко от 100 лв. месечно на лице, за покриване на разходите им за

Данъчно третиране на доходите от осъществяване на дейност по видеозаснемане на сватби и други събития

Изх. № 24-30-27Дата:28.01.2014 год. ЗДДФЛ, чл. 14, ал. 4;ЗМДТ, чл. 61з, ал. 1;ЗМДТ, чл. 61к, ал. 4;ЗМДТ, т. 25 на Приложение № 4 към глава втора, раздел VІ;Заповед № РД 07-323 от 04.12.2007 г.;Класификация на продуктите по икономически дейности („КПИД – 2008”);Регламент (ЕО) № 451/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008

данъчно третиране по ЗДДС при покупко-продажба на инвестиционно злато.

В Дирекция ”ОДОП” – ……………. постъпи писмено запитване с вх. № …………./13.06.2013 г., относно данъчно третиране по ЗДДС при покупко-продажба на инвестиционно злато. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството се занимава с покупко-продажба на сребро, но е закупило и инвестиционно злато, което ще бъде продадени. Чл. 161, ал. 1 от ЗДДС гласи, че

КСО, чл.7, aл. 7,НАРЕДБА № 5/2002 Г., чл.3, aл. 2, т. 3

5/23-29-192/04.12.2008г.КСО, чл.7, ал.7Наредба №5, чл.3, ал.2, т.3Фактическа обстановка: Предвижда се централизация на дейността, като „работодател” по смисъла на §1 т.1 от КТ ще е само ЦУ на „Х”. Въпроси:1. Следва ли де се пререгистрират всички трудови договори?2.Къде следва да се превеждат осигурителните вноски?3. Необходимо ли е да се информират съответните ТД на НАП, на територията

Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО 77

ОТНОСНО: Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. № ……. от 05.10.2018 г. във връзка с прилагането на чл. 189б и чл. 182, ал. 5, т. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).В запитването е посочено, че данъчно задълженото лице има право

данъчно третиране на доходите от сделки с финансови инструменти, сключени на Многостранна система за търговия (МСТ)

Изх. № 24-39-30Дата: 25.07.2018 год. ЗКПО, чл. 44; ЗКПО, чл. 196; ДР на ЗКПО, § 1, т. 21; ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 3. ОТНОСНО: данъчно третиране на доходите от сделки с финансови инструменти, сключени на Многостранна система за търговия (МСТ) Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с

Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

5 53-02-159/17.04.2012 г.ДДС, чл.70, ал.1, т. 4 и 5 ДДС, § 1, т.18 от Допълнителните разпоредби ДОПК, чл.17, ал.3 В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” …… е постъпило Ваше писмено запитване, относно приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: ЕООД осъществява дейност с

НАРЕДБА Н-18, чл.4, т. 2

Изх. № 94-М-206Дата: 25.07.2008 год.Наредба Н-18/2006 год., чл. 4, т. 2.Във връзка с писменото Ви запитване, заведено внас вх. № 94-М-206/14.07.2008 г., изразявам следното становище:Съгласно изложената в писмото фактическа обстановка Вие, като земеделски производител, извършвате продажба на собствена зеленчукова продукция на открито от превозно средство на територията на стоково тържище „Пазар за плодове, зеленчуци и

Scroll to Top