Приложението на чл.32 от ЗДДС

2_1270/21.12.2015.
ОТНОСНО:приложението на чл.32 от ЗДДС
В Дирекция ОДОП е постъпило писмено запитване, заведено с вх.№……….,, в което е изложена следната фактическа обстановка:
Регистрирано по ЗДДС дружество е с основен предмет на дейност събиране, транспортиране и оползотворяване на метални отпадъци, като извършва доставки както на територията на страната, така и към получатели на територията на ЕС и на трети страни. Дружество изкупува технологичен скрап от фирма, която се занимава с ремонтна дейностна обекти, които са от трети страни, и които след ремонт ще бъдат върнати обратно. Материалите /листове ламарина/, с които се извършват ремонтите, се намират в митнически склад, не са обмитявани и не им е плащан ДДС. В резултат на тяхната дейност е получен технологичен отпадък, който е закупен от Вашата фирма. Дружеството продава този отпадък на получател в трета страна, като за целта по искане на митницата преди реекспорта поставя стоката на временно складиране на територията на обществен митнически склад. Доставчикът е внесъл гаранция върху стойността на митните сборове на материалите. Към запитването са представени копия от митническите декларации по двете доставки.
Въпросите са:
1.Във фактурата, която издава Вашия доставчик, какъв член от ЗДДС следва да е посочен като основание за неначисляване на данък?
2.В коя колона в дневника за продажби по ДДС трябва да бъде отразена фактурата за продажба от самия доставчик?
3. При издаване на фактурата за реекспорт от Вашето дружество към получател от трета страна кой член от ЗДДС следва да посочи като основание за неначисляване на данък?
4.В коя колона на дневника за продажби следва да се отрази издадената фактура от Вашето дружество?
5.В коя колона на дневника за покупки следва да се отрази фактурата за покупка от Вашия доставчик?
При така изложената фактическа обстановка,предвид действащата нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи и втори въпрос:
На основаниечл. 17, ал. 1, т. 5,б. „б” от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, задълженото лице има право да му бъде осигурена и предоставена безплатно информация за публичните му задължения и за сроковете, в които следва да заплатидължимите от него данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения.
Видно от изложената фактическа обстановка поставените от Вас въпроси, не касаят праватаи задълженията на Вашето дружество, а са свързани с дейността и данъчните задължения на Вашия доставчик, поради което отговор не може да бъде предоставен.
По трети въпрос:
Съгласно чл.16, ал.5 от ЗДДС, когато при въвеждане натериторията на страната стоките са получили статут на временно складирани стоки или са поставени в свободна зона или свободен склад, или под митнически режими-митническо складиране, активно усъвършенстване, временен вносс пълно освобождаване от митни сборове, външен транзит, вносът се смята за осъществен, когато стоките престанат да бъдат под съответния режим на територията на страната. Тъй като е възможно да се извършват доставки с тези стоки преди да са въведени на територията на ЕС и да придобият статут на общностни стоки, в ЗДДС е предвидено облагане с нулева ставка на тезидоставки, когато са с място на изпълнение на територията на страната.
На основание чл.32, ал.1 от ЗДДС облагаема с нулева ставка на данъка е доставката на необщностни стоки, с изключение напосочените в Приложение 1, за които са налице обстоятелства по чл.16, ал.5 от ЗДДС.
За удостоверяване на доставките по чл.32 от ЗДДС доставчикът следва да разполага с регламентираните от чл.32, ал.1 от ППЗДДС документи:
1.Митнически документи, удостоверяващи, че стоката е необщностна;
2.Митнически документи, от които е видно, че към датата, на която данъка за доставката става изискуем, стоките са със статут на временно складирани стоки или са поставени в свободна зона или в свободен склад или под митнически режим- митническо складиране, активно усъвършенстване, временен внос с пълно освобождаване от митни сборове, външен транзит;
3.Фактура за доставката.
Видно от приложената митническа декларация в кл.37-Режим в първо и второ подразделение е посоченкод 31 71 – реекспорт след митническо складиране, съгласно Приложение 10 към чл.6, т.29 отНаредба № Н-17/13.12.2006г. на МФ за прилагане на разпоредбите на Приложение №37 и Приложение №38 от Регламент (ЕИО) 2454/93 на Комисията относно писменодеклариране чрез Единния Административен Документ и е посочен номер на предшестващия документ – ЕАДза митническо складиране на стоките.
Предвидгореизложеното като основание за прилагане на нулева данъчна ставка във фактурата следва да се посочи чл.32 от ЗДДС.
По четвърти въпрос:
На основание чл.124, ал.2 от ЗДДС, регистрираното лице длъжно да отрази издадените от него, или негово имеданъчни документи в дневника за продажби за данъчния период, презкойто са издадени. Доставките, облагаеми с нулева ставка се посочват в колона 19 на дневника за продажбите-данъчна основа на доставките със ставка 0% по Глава трета , като се попълва и общата информация по доставката в колони от 1 до колона 8.
По пети въпрос:
На основание чл.163а, ал.2 от ЗДДС, данъкът за доставките на стоки и услуги по Приложение 2 с място на изпълнение на територията на страната е изискуемот получателя – регистрирано по ЗДДС лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено, или данъчно незадължено лице.
Съгласно чл.163г от ЗДДСразпоредбите на Глава деветнадесета не се прилагат, когатоза доставката на стокипо Приложение 2 са налице условията по чл.7,13,15,16 и 28.
Видно от приложените митнически декларации в кл.37-Режим в първо и второ подразделение е посоченкод 71 / митническо складиране/ за текущ и предходен митнически режим на стоката, съгласно Приложение 10 към чл. Чл.6, т.29 отНаредба № Н-17/13.12.2006г. на МФ за прилагане на разпоредбите на Приложение №37 и Приложение №38 от Регламент (ЕИО) 2454/93 на Комисията относно писменодеклариране чрез Единния Административен Дкумент.
Тъй като за покупката са налице обстоятелства по чл.16, ал.5 от ЗДДС, разпоредбата на чл.163а от ЗДДС е неприложима и за получателя не възниква задължение за начисляване на данък по реда на чл.163а.
Предвид гореизложеното, получената фактура за покупки следва да бъде отразена в колона 9 на дневника за покупките- – данъчна основа и данък на получените доставки, ВОП, вноси услуги по чл.82, ал.2-5 без право на данъчен кредит и попълване на общата информация на доставката в колони от 1 до 8 включително.

Оценете статията

Вашият коментар