Приложението на Закона за облагане доходите на физическите лица / ЗОДФЛ / отм. от 01.01.2007г.

2_ 1097 /02.04.07г.
ЗОДФЛ чл. 24, ал. 1
Оправено е писмено запитване относно приложението на Закона за облагане доходите на физическите лица / ЗОДФЛ / отм. от01.01.2007г.
Според фактите в запитването, Вие и брат Ви чрез дарение сте придобили през 1998г. в съсобственост недвижим имот – 300 км.м. / парцел / В този имот през 2006г. сте построили със собственисредства къща и през същатагодина сте я продали заедно със земята. Продажната цена по сделката е49000лв.
Поставяте въпросът какви данъци дължите за сделката, ако данъчната оценка на земята е 9000лв.,а на къщата 40000лв.
С оглед на изложените факти и разпоредбите на ЗОДФЛ, приложим за 2006г. изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата начл. 24, ал. 1 от ЗОДФЛ данъчната основа при продажбаили замяна на недвижимо имущество е разликата между продажнатаи по-високата от фактическатаи актуализираната цена на придобиване на товаимущество. За целите на тази разпоредба за актуализирана цена на придобиване се приема данъчната оценкаопределена по реда начл. 33, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси. На облагане подлежи положителната разлика между продажната цена на имота и по-високата отдвете величини:цена на придобиване и актуализирана цена /данъчната оценка /.
В случаите когато лицата не могат да докажат документалноцената на придобиване при определяне на облагаемият доход се взема предвид актуализираната цена на придобиване на имота. При изложените в запитването показатели по сделката не възниквадоход за облагане.

Оценете статията

Вашият коментар