приложението на ЗДДС 18

2_75/07.02.2018г.

ЗДДС; чл.21, ал.4, т.1
ЗДДС; чл.82, ал.2, т.3

ОТНОСНО: приложението на ЗДДС

В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ …., в което е изложена следната фактическа обстановка:
„ААА“ ООД е подизпълнител на българско дружество, което има сключен договор за извършване на услуга за изграждане на Фотоволтаична централа в Казахстан. Между двете български дружества е сключен договор за извършване на услугата от подизпълнителя „набиване на колове“ на обекта в Казахстан. За изпълнение на услугата е сключен и втори договор между двете дружества за отдаване под наем на машини от възложителя на Вашето дружество. Транспортирането на машините ще се извърши от трета българска фирма.
Въпросите са:
1. При издаване на фактури от подизпълнителя – „ААА“ ООД към възложителя за извършената услуга по набиване на колове на обект Фотоволтаична централа в Казахстан следва ли да се начисли ДДС?
2. Ако не се дължи ДДС какво е основанието от ЗДДС за това и с какви документи да се докажа доставката?
3. Какъв е характера на доставката по отдаване на машините под наем? Къде е мястото на доставката и следва ли да се начисли ДДС, в случай че българският контрагент представи ДДС номер и регистрация в Казахстан?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), изразявам следното принципно становище:
По първи и втори въпрос:
За да се определи правилно мястото на изпълнение на доставките на услуги от съществено значение е да се определи предмета на предоставените услуги.
В общият случай, по силата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставка на услуга с получател данъчно задължено лице е там, където е установен получателят, или неговия постоянен обект, ако услугата е оказана на обект, който се намира на различно място от мястото на установяване на получателя.
В ЗДДС са предвидени и изключения от общото правило за определяне на мястото на изпълнение на услуги. На основание чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга, свързана с недвижим имот е мястото, където се намира недвижимият имот, включително при услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други.
С цел да се осигури еднакво данъчно третиране на доставките на услуги, свързани с недвижим имот с Регламент за изпълнение №1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013г. за изменение на Регламент 282/2011, е дадено определение за „недвижим имот“ и са регламентирани услугите, свързани с недвижим имот.
Съгласно чл. 13б, б.“б“ от Регламент 1042/2013 за „недвижим имот“ се счита всяка сграда или конструкция, прикрепена към земята или в нея, над или под морското равнище, която не може да бъде лесно разглобена или преместена.
Съгласно чл.31а от посочения регламент, доставките на услуги са свързани с недвижим имот, когато имат достатъчно пряка връзка с недвижим имот, или са насочени към недвижим имот с цел правно или физическо изменение.
Предвид гореизложеното извършването на услуга- набиване на колове на Фотоволтаична централа в Казахстан следва да се определи като доставка, свързана с недвижим имот.
На основание чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС мястото на изпълнение на доставката на услуга по набиване на колове е в Казахстан, където се намира недвижимият имот.
За доставки с място на изпълнение извън територията на страната не се начислява ДДС, на основание на разпоредбата на чл.86, ал.3 от ЗДДС.
Като основание за неначисляване на ДДС при документирането на доставката във фактурата следва да се отрази – чл.86, ал.3 във връзка с чл.21, ал.4 от ЗДДС.
В ЗДДС не са регламентирани изискуеми доказателства, които да удостоверят извършването на доставки на услуги с място на изпълнение извън територията на страната.
На основание чл.114, ал.10 от ЗДДС данъчно задълженото лице е длъжно да осигури надеждна одитна следа между фактурата и доставката на стока или услуга чрез контрол на стопанската си дейност. В този смисъл доставката подлежи на доказване с всички налични и относими във връзка с извършването на услугата доказателства.
По трети въпрос:
За да се приложи правилно данъчно облагане на доставката по предоставяне на машини под наем, следва да се прецени дали доставката на предоставеното оборудване за работа по недвижим имот е доставка, свързана с недвижим имот или за услугата са приложими общите разпоредби за определяте мястото на изпълнение на доставка на услуга.
С чл.31б от Регламента за изпълнение 1042/2013г на Съвета от 7 октомври 2013г. за изменение на Регламент 282/2011 е определено, че сделка, при която оборудването се предоставя на разположение на клиента с оглед извършване на работи по недвижими имоти, представлява доставка на услуги, свързани с недвижими имоти, само ако доставчикът поеме отговорността за изпълнението на работите. Приема се, че доставчикът, който предоставя на клиента оборудване заедно с достатъчно персонал за експлоатацията му с оглед извършване на работи, е поел отговорност за изпълнението на тези работи. От изложената фактическа обстановка не става ясно наемодателят предоставя ли и персонал, който да експлоатира машините, или предмет на договора са само машини.
Ако се предоставят само машини, за определяне на мястото на изпълнение на доставката ще важат общите правила на ЗДДС и мястото на изпълнение следва да се определи по реда на чл.21, ал.2 от ЗДДС – там, където е установен получателят, или неговия постоянен обект, ако услугата е оказана на постоянен обект.
Ако наемодателят е установен извън територията на страната, за доставката ще важат следните разпоредби:
По силата на чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, при доставка на услуги, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката.
Начисляването на данъка се извършва чрез издаване на протокол по реда на чл.117, ал.1, т.1 от ЗДДС, който да съдържа регламентираните от чл.117, ал.2 от с.з. реквизити.
Протоколът по чл.117 следва да бъде отразен в дневника за продажбите, като се попълнят общите данни в колони от 1 до 8, както и колони 14- данъчната основа на получената услуга и колона 15 – начислен ДДС.
За начисления данък възниква право на данъчен кредит по общия ред на ЗДДС.
Ако доставчикът е установен на територията на страната, приложение следва да намери разпоредбата на чл.54, ал.2 от ППЗДДС, според която при доставка на услуга по чл.21, ал.1 и 2 от ЗДДС, когато получателят и доставчика са установени на територията на страната, данъкът е изискуем от доставчика.
„Лице установено на територията на страната“ предвид §1,т.11 от ДР на ЗДДС е лице, което е със седалище и адрес на управление на територията на страната или има постоянен обект на територията на страната.

Оценете статията

Вашият коментар