приложението на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС 17

2_572/09.08.2019г.

ЗДДС: чл.82, ал.2, т.3

ОТНОСНО: приложението на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС

В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ТД на НАП, заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ ………., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството търгува със стоки втора употреба – леки автомобили от ЕС и е регистрирано по специалния ред на облагане на маржа на цената. Доставчиците, с които дружеството търгува са основно дилъри. Дружеството получава от дилър проформа фактура за участие в търг за лек автомобил за цялата сума, която дължи. След плащането на сумата по банков път, дилърът издава три фактури, в които разделя сумата – първата е за лекия автомобил, а другите две за платени такси. Към запитването прилагате копие от издадените фактури, без превод на български език.
Въпросът в тази връзка е:
Следва ли дружеството да си самоначисли ДДС за тези две фактури, като се има предвид, че на основание Директива 2006/112/ЕО на Съвета- обща система на ДДС, финансовите и застрахователни услуги са освободени от ДДС?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), изразявам следното принципно становище:
Освободените доставки на застрахователни и финансови услуги са регламентирани в член 135 от Директива 2006/112/. Съгласно цитираната разпоредба Държавите-членки освобождават следните сделки:
* застрахователните и презастрахователните сделки, включително свързаните с тях услуги, извършвани от застрахователни брокери и агенти, съгласно чл.135, параграф 1, буква а);
* Финансовите услуги по чл.135, параграф 1, букви б) – ж) от Директива 2006/112/ЕО.
В ЗДДС застрахователните и финансови услуги са регламентирани в Глава четвърта от ЗДДС
Съгласно чл. 47 от ЗДДС освободени от облагане с ДДС са застрахователните услуги, когато са извършени при условията и по реда на Кодекса за застраховането /КЗ/ от застрахователи и презастрахователи; застрахователни брокери и застрахователни агенти. В случая считаме, че дружеството не е получател на застрахователна услуга, извършена при условията и по реда на КЗ, от застраховател.
Финансови услуги са регламентирани в чл.46 от ЗДДС. Съгласно чл. 46, ал.1 от ЗДДС освободена доставка е:
1. договарянето, отпускането и управлението на кредит срещу насрещна престация (лихва) от лицето, което го отпуска, включително отпускането, договарянето и управлението на кредит при доставка на стоки при условията на договор за лизинг;
2. договарянето на гаранции и сделки с гаранции или ценни книжа, установяващи права върху парични вземания, както и управлението на гаранции от кредитора;
3. сделката, включително договарянето, свързана с платежни сметки, платежни услуги, електронни пари, плащания, дългове, вземания, чекове и други подобни договорни инструменти, без сделката по събиране на дългове и факторинг и отдаване под наем на сейфове;
4. сделката, включително договарянето, свързана с валута, банкноти, монети, използвани като законно платежно средство, с изключение на банкноти и монети, които обикновено не се използват като законно платежно средство или са с нумизматична стойност;
5. сделката, включително договарянето, свързана с дружествени дялове, акции или други ценни книжа и техни деривати, с изключение на управлението и отговорното пазене; това не се отнася за ценни книжа, установяващи права върху стоки или услуги извън посочените в този член;
6. управлението на дейността на колективни инвестиционни схеми, национални инвестиционни фондове и пенсионни фондове и предоставянето на инвестиционни консултации по реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и др. подобни;
7. сделката, включително договарянето, свързана с финансови фючърси и опции.
Според изложената фактическа обстановка дружеството е получател по доставки на сервизни услуги и такси, свързани със закупуване на лек автомобил от доставчик, установен на територията на друга държава членка.
Считаме, че в конкретния случай дружеството не е получило финансова услуга по смисъла на чл.46 от ЗДДС.
Според общото правило на чл.196 от Директива 2006/112/ЕО при доставки на услуги между данъчно задължени лица, установени в различни държави членки, данъкът е изискуем от лицето, на което се предоставят услугите.
Общото правило в ЗДДС за определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в чл.21 от ЗДДС и е в зависимост от статута на получателя на услугата.
Когато получателят е данъчно задължено лице се прилага чл.21, ал.2 от ЗДДС, съгласно който, мястото на изпълнение на доставката на услуга е там, където получателят е установил независимата си икономическа дейност.
На основание чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС за доставките на услуги, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя- данъчно задължено лице по чл.3, ал.1, 5 и 6 от ЗДДС.
Облагаема доставка по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС е всяка доставка на стока или услуга с място на изпълнение на територията на страната, включително и облагаема с нулева ставка на данъка.
Предвид гореизложеното считаме, че дружеството е получател по облагаеми доставки по смисъла на чл.12 от ЗДДС, за които данъкът е изискуем от получателя по реда на чл.82, ал2, т.3 от ЗДДС.
Начисляването на данъка се извършва чрез издаване на протокол по реда на чл.117, ал.1, т.1 от ЗДДС, който следва да съдържа регламентираните от чл.117, ал.2 от с.з. реквизити.
По силата на чл.124, ал.2 от ЗДДС, регистрираното лице е длъжно да отрази издадените данъчни документи в дневника за продажби през данъчния период, през който са издадени.
Като данъчен документ по чл.112, ал.1, т.3 от ЗДДС, протоколът по чл.117 следва да бъде отразен в дневника за продажбите, като се попълнят общите данни в колони от 1 до 8, както и колони 14- данъчната основа на получената услуга и колона 15 – начислен ДДС.
Протоколът по чл.117 следва да бъде отразен и в дневника за покупки.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Изх. № М-94-И-718#1

Изх. № М-94-И-718#1ЗДДФЛ, чл. 8, ал. 10;ЗДДФЛ, чл. 37, ал. 1, т. 10;СИДДО, чл. 13, ал. 1;СИДДО, чл. 22, ал. 2; ОТНОСНО: Запитване с вх. № М-94-И-718/17.10.2019 г.

ЗДДС, чл.17, aл. 1,ЗДДС, чл.17, aл. 2

Изх. №53-00-20806.10.2016 г.чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДСФактическата обстановка, изложена в запитването е следната:Дружеството закупува мрамор от данъчно задължено лице регистрирано за