fbpx

приложението на ЗДДС при добиването и сделките с виртуална валута bitcoin

2_484/28.06.2017г.
ЗДДС; чл.96, ал.3
ЗДДС; чл.46, ал.1, т.3

ОТНОСНО: приложението на ЗДДС при добиването и сделките с виртуална валута bitcoin

В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх. № ……, в което е изложена следната фактическа обстановка:
Като физическо лице сте закупили няколко компютърни системи, които чрез специални алгоритми създават (добиват) виртуална валута биткойн. Така добитите bitcoin продавате срещу евро на специализирана борса.
В тази връзка поставяте следните въпроси:
1. Как се облагат доходите от продажба на bitcoin съгласно ЗДДС? Правилно ли е тези сделки да се третират като доставка на финансови услуги по чл.46 от ЗДДС, т.е. като освободени от облагане с ДДС?
2. Подлежите ли на задължителна регистрация по чл.96 от ЗДДС за тази дейност при достигане на оборот от 50 000лв, предвид разпоредбата на чл.96, ал. 3 от с.з., съгласно която в облагаемия оборот не се включват финансовите услуги, когато не са основна дейност на лицето?
3. Как се облагат доходите от продажба на bitcoin съгласно ЗДДФЛ? Правилно ли е тези доходи да се третират като доход от продажба на финансов актив по реда на чл.33, ал.3 от ЗДДФЛ?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) и Закона за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), изразявам следното принципно становище:
По приложението на ЗДДС:
По първи въпрос:
Относно процесът на добиване на bitcoin и приложението на ЗДДС във връзка с тази дейност е изразено становище за зам. изп. директор на НАП с изх. № 24-34-50/
08.07.2014 год., което е налично в системата „Въпроси и отговори“ на интернет страницата на НАП. Изразено е следното становище:
„Доколкото „добивните“ дейности на bitcoin може да бъдат определяни като дейности, свързани с обработка на данни или предоставяне на информация, следва да се прецени дали е налице доставка на услуга по смисъла на ЗДДС. Ако съществува пряка връзка между доставената услуга – извършена изчислителна работа и получената насрещна престация под формата на платежни единици bitcoin в рамките на правоотношение между доставчик и получател, „добивните“ дейности на bitcoin биха могли да се определят като доставка на услуга. Предвид обстоятелството, че доставката на тази услуга не попада в обхвата на глава четвърта „Освободени доставки и придобивания“ от ЗДДС, би била налице облагаема доставка, съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната.
 При условие, че не е налице пряка връзка между предоставените услуги и полученото заплащане и между доставчика и получателя не съществува правоотношениe, в рамките на което се разменят реципрочни престации, „добивните“ дейности на bitcoin биха били извън обхвата на ДДС“
По отношение на данъчното облагане на продажбите на bitcoin следва да се приложи разпоредбата на чл.46, ал1, т.3 от ЗДДС, съгласно която освободена доставка е сделката, включително договарянето, свързана с платежни сметки, платежни услуги, електронни пари, плащания, дългове, вземания, чекове и други подобни договорни инструменти. Тъй като биткойн материализира право на определена парична сума, тя попада в обхвата на понятието „други прехвърляеми интрументи“. В този смисъл е произнасянето на Консултативния комитет по ДДС, създаден на основание чл.398 от Директива 2006/112/ЕО. При обсъждане на данъчното третиране на доставките, свързани с bitcoin на своята 101–а сесия от 20.10.2014г., Комитетът единодушно е изразил становище, че за целите на ДДС bitcoin се разглежда като освободена доставка по чл.15(1)(г) от Директива 2006/112/ЕО, като това освобождаване по-специално трябва да се прилага за услуги, свързани с уреждането на сделки в bitcoin, предоставени от доставчици на цифров портфейл, както и услуги, свързани с обмен на bitcoin, предоставени от онлайн платформи за обмен. Това становище е потвърдено и в писмо изх.№ 94-Ц-8#1/17.02.2015г. на зам. изп. директор на НАП.
По втори въпрос:
На основание чл.96, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.
Съгласно ал.2 на чл.96 облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46;
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47.
По силата на чл.96, ал.3 от ЗДДС в облагаемия оборот не се включват доставките на финансови услуги, когато не са свързани с основната дейност на лицето.
Относно съдържанието на понятието „основна дейност“ за целите на чл.96 от ЗДДС и приложението на чл.96, ал.3 от ЗДДС е изразено становище с писмо изх.№ 9100-114/18.04.2008г. на изп. директор на НАП, което е налично в системата „Въпроси и отговори“ на страницата на НАП.
Относно приложението на ал.3 е изразено следното становището, че при определяне на облагаемия оборот за задължителна регистрация следва да се включат както доставките на финансовите услуги по чл. 46 от ЗДДС и доставките на застрахователните услуги по чл. 47 от ЗДДС, представляващи основна дейност на лицето, така и тези, които без да са сами по себе си основна дейност, са свързани със същата.
За целите на чл. 96, ал. 3 от ЗДДС при определяне на основната дейност на лицето следва да се имат предвид фактори като: нетния размер на приходите, относителния дял на използваните дълготрайни активи, дела на заетите лица в дейността. Като водещ критерий може да бъде определен размерът на приходите за период не по-дълъг от последните дванадесет последователни месеца преди текущия месец. В случай обаче, че за лицето формирането на този преобладаващ процент от приходите има инцидентен, случаен, нерегулярен характер, основната дейност може да се определя съобразно останалите критерии, преценени съвкупно.
Доколкото добиването на bitcoin би било предмет на облагаеми доставки, а сделките с bitcoin , предмет на освободена доставка и сделките са основна дейност на данъчно задълженото лице, следва да се приеме, че продажбите на биткойни като освободени доставки по чл.46 от ЗДДС формират облагаем оборот за задължителна регистрация по чл.96 от ЗДДС.

По приложението на ЗДДФЛ запитването Ви е препратено за отговор по компетентност в дирекция ДОМ при ЦУ на НАП.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Изх. №53-04-845/26.01.2018 г. ЗКПО, чл. 165, ал. 1 ЗКПО чл. 165, ал. 2 и ал. 3 ЗКПО, §1, т.6 от ДР ТЗ, чл.72, ал. 2 и ал. 5 ТЗ,чл.129 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Внасяне на непарична вноска (дружествени дялове) в новоучредено дружество. В запитването е изложена следната фактическа обстановка:„М…”

задължително здравно осигуряване на български гражданин, пребивавал в трета страна (държава, която не е член на Европейския съюз (ЕС)

Изх. № ЕП-03-00-4Дата: 08.02.2021 год. ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 2; ЗЗО, чл. 40а; ЗЗО, чл. 40в. ОТНОСНО: задължително здравно осигуряване на български гражданин, пребивавал в трета страна (държава, която не е член на Европейския съюз (ЕС) В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), чрез Министерския съвет, е постъпило Ваше писмо, прието

ЗДДС, чл.30, aл. 2

Изх. № ……София,..2006 г.До …………………,По повод на запитване, постъпило вна– вх. № ……………. г., Ви уведомявам за следното:Отговора на въпроса, поставен с горепосоченото запитване, касаещ определяне данъчна основа (виж чл.28 от ЗДДС) при доставка по прехвърляне на собственост върху на моторно превозно средство, което не е лек автомобил и е придобито като ново, се съдържа

ЗДДС, чл.118, aл. 1,ЗДДФЛ, чл.9, aл. 2,НАРЕДБА Н-18, чл.4, т. 2

5_ 53-00-637/10.08.2012 г.Чл. 118, ал. 1 от ЗДДСЧл. 4, т. 2 на Наредба № Н -18/2006г. от МФ Чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛФактическа обстановка:Физическо лице, регистрирано като земеделски производител, произвежда и продава непреработена растителна продукция – пшеница, царевица и слънчоглед. Продукцията се продава директно на нивата или от складовото помещение, където се съхранява.Поставени въпроси:

Становище на НАП с Изх. №23-22-1830 от 14.11. 2018 г.

Изх. №23-22-183014.11. 2018 г. чл. 69, 70, 71а, 71б, 73 от ЗДДС Постановление №189/28.07.2016 г. „възстановим ДДС“ по ОП В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-22-1830/16.10.2018 г. във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).В запитванията е изложена следната фактическа обстановка: На

Становище на НАП с Изх. № 53-04-46 от 09.05.2018 г.

Изх. № 53-04-4609.05.2018 г. ЗДДС – чл. 15 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-46/23.01.2018 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).В запитването е изложена следната фактическа обстановка:„1“ ЕООД е регистрирано по ЗДДС без да е регистрирано за целите на

осигурителни вноски при ползване на платен и неплатен отпуск от служител, който има отпусната пенсия поради определена степен на трайно намалена работоспособност

3_ 1452/15.05.2010 г.КСО, чл. 4, ал. 1, чл. 6, ал. 2НЕВД, чл. 1, ал. 2ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „б”Относно: осигурителни вноски при ползване на платен и неплатен отпуск от служител, който има отпусната пенсия поради определена степен на трайно намалена работоспособност Според изложеното в запитването служителка е ползвала платен отпуск за

Становище на НАП с Изх. №53-00-8 от 13.02.2019 г.

Изх. №53-00-813.02.2019 г.Чл. 10, 26, 33 от ЗКПО В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-00-8/29.01.2019 г., №20-00-40/01.02.2019 г. и №23-22-264/07.02.2019 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).В запитването е изложена следната фактическа обстановка:„И“ ООД има договор с немско дружество за извършване на

Scroll to Top