fbpx

приложението на ЗДДС при доставка на речен кораб

2_767/16.10.2017г.

ЗДДС; чл.17, ал.2
ЗДДС; чл.28, т.2
ЗДДС; чл.31, т.7
ЗДДС; чл.7, ал.1
ЗДДС; чл.117, ал.2
ЗДДС; чл.13, ал.1
ППЗДДС; чл.21, ал.1
ППЗДДС; чл.45

ОТНОСНО: приложението на ЗДДС при доставка на речен кораб

В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх. № ….., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Представляваното от Вас дружество е регистрирано по ЗДДС. Основен предмет на дейност е отдаване под наем на плавателни съдове без екипаж. Притежаваните плавателни съдове са речни кораби, регистрирани в Българския корабен регистър, воден от пристанища Лом и Русе. Плавателните съдове не са „нови превозни средства“ по смисъла на ЗДДС.
Във връзка с дейността на дружеството възникват следните казуси:
1.Дружеството възнамерява да продаде речен кораб на дружество от трета страна. Собствеността ще се прехвърли в Пристанище Русе. Корабът ще се придвижи от Пристанище Русе до Констанца на собствен ход и от Констанца с морски влекач до третата страна. Транспортирането на кораба ще е за сметка на купувача. За доставката ще се издаде фактура въз основа на сключения договор за покупко-продажба.
Въпросите са:
1.1. Каква е приложимата ставка за доставката на речен кораб на фирма от трета страна. С какви документи следва да разполага дружеството за доказване на доставката?
1.2. Какъв документ следва да бъде издаден при платен аванс от Купувача, с каква данъчна ставка, кога и как следва да се отрази в отчетните регистри по ЗДДС?
1.3. Каква ще е доставката, ако получател е регистрирано по ЗДДС лице в България? Каква ще е приложимата ставка и с какви документи се доказва доставката в този случай?
1.4. Каква ще е доставката, ако получател е регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка? Каква ще е приложимата ставка и с какви документи се доказва доставката в този случай?
2. Дружеството възнамерява да закупи друг речен кораб от ДЗЛ, регистрирано за целите на ДДС в Словакия. Собствеността ще премина върху купувача в Словакия. Корабът ще се придвижи на собствен ход от Словакия до Пристанище Русе, където ще бъде регистриран в Българския корабен регистър. Транспортирането на кораба ще бъде за сметка на купувача.
Въпросите са:
2.1.Налице ли е вътреобщностно придобиване?
2.2. Каква е приложимата данъчна ставка, ако е налице ВОП?
2.3. Как следва да бъде отразена покупката в отчетните регистри по ЗДДС и въз основа на какви документи?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), изразявам следното принципно становище:
По първи въпрос:
1.1.Мястото на изпълнение на доставката със стока се определя по правилата на чл.17 от ЗДДС и е в зависимост от това дали е налице превоз на стоката.
По силата на чл.17, ал.1 от закона, мястото на изпълнение на доставка със стока, която не се изпраща или превозва е мястото, където стоката се намира към момента на прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката.
Съгласно чл.17, ал.2 от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставка със стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превоза и към получателя.
Предвид изложената фактическа обстановка мястото на изпълнение на доставката на речен кораб щe е на територията на страната, на основание чл.17, ал.2 от ЗДДС.
По силата на чл. 28, т.2 от ЗДДС, облагаема с нулева ставка е доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако същият е лице, което не е установено на територията на страната.
За доказване на доставката доставчикът следва да разполага с посочените в чл.21, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС) документи:
 1. митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на стоките, заверен, след потвърдено напускане на стоките от изходно митническо учреждение или друг документ, удостоверяващ износа, в случаите, когато е налице възможност да не се подава митнически документ, съгласно митническото законодателство;  
2. фактура за доставката;  
3. документ за превоза на тези стоки.
Във връзка с прилагането на разпоредбата на чл. 28 от ЗДДС в случаите, когато стоката се превозва до друга държава членка, в която пред съответното компетентно митническо учреждение на износа се представя митническата декларация за износ на стоката са изразени становища с изх. № 44-00-28/17.12.2007 г., изх. № 24-33-147/09.08.2012 г., и № 24-34-159/12.12.2012г. на изпълнителният директор на НАП, които са публикувани в интернет на страницата на НАП.
В случай, че доставчикът не се снабди с документите по чл.21, ал.1 от ППЗДДС до изтичане на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, на основание чл.39 от ППЗДДС се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто. За доставчика възниква задължение за начисляване на ДДС, чрез издаване на протокол по чл.117, ал.2 от закона. Протоколът се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем.
Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата от корекцията чрез анулиране на протокола. За анулирането не се издава нов протокол. Анулирането се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи.
1.2. На основание чл.113, ал.1 от ЗДДС, данъчно задълженото лице е длъжно да издаде фактура при получаване на авансово плащане, като фактурата се издава в петдневен срок от датата на получаване на плащането. За полученото авансово плащане следва да се приложи нулева ставка на данъка. За доставчика не възниква задължение за начисляване на ДДС по реда на чл.37, ал.2 от закона по повод на плащането, ако не се снабди с необходимите документи по чл.21 от ППЗДДС до изтичане на календарния месец, следващ месеца на получаване на плащането.
Фактурата следва да се отрази в дневника за продажби през данъчния период, през който е издадена, на основание чл.124, ал.2 от ЗДДС.
1.3. Ако получател по доставката на речния кораб е регистрирано в България данъчно задължено лице, ще е налице облагаема доставка. Съгласно на чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга, извършена от данъчно задължено лице, която е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставките, облагаеми с нулева ставка.
До 01.01.2017г. на основание чл.31, т.7 от ЗДДС за доставката на плавателни съдове и въздухоплавателни средства, с изключение на тези за спортни и развлекателни цели или лични нужди се прилагаше нулева ставка на данъка, независимо от това дали са предназначени за речно или морско плаване. От 01.01.2017г. плавателните съдове, предназначени за речно плаване са изключени от приложението на чл.31,т.7 от ЗДДС и за тези доставки се прилага данъчна ставка от 20 на сто.
1.4.Съгласно чл.7, ал.1 от ЗДДС, вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по същия закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
Следователно, ако получател по доставката е данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, ще е налице вътреобщностна доставка. Вътреобщностните доставки са облагаеми с нулева ставка на данъка предвид разпоредбата на чл.53, ал.1 от ЗДДС.
За доказване на вътреобщностна доставка на стоки доставчикът следва да разполага с посочените в чл.45 от ППЗДДС документи:  
1. фактура за доставката, в която, когато получателят е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, се посочва идентификационният номер по ДДС на получателя, издаден от държава членка, под който номер му е извършена доставката;
2. документи, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка- транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка – в случаите, когато транспортът е извършен от получателя или от трето лице за сметка на получателя; в писменото потвърждение се посочват дата и място на получаване, вид и количество на стоката, вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките, и длъжностното му качество, име на лицето, получило стоките, и длъжностното му качество;
Предвид разпоредбата на чл.46 от ППЗДДС, ако доставчикът не се снабди с документите по чл. 45 от ППЗДДС до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто и данъкът се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона. Протоколът се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем.  Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата от прилагането на 20% ставка чрез анулиране на протокола. За анулирането не се издава нов протокол.  Анулирането се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи.
По втори въпрос:
Вътреобщностно придобиване /ВОП/ по смисъла на чл.13, ал.1 от ЗДДС е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка. Следователно, за да е налице ВОП е необходимо да са изпълнени едновременно всички условия:
* Да е налице възмездна доставка със стока;
* Стоката да се транспортира от територията на друга държава членка до територията на страната
* Доставчикът да е регистриран за целите на ДДС в другата държава членка

* Придобиващият да е данъчнозадължено лице или данъчно незадължено юридическо лице.
На основание чл.84 от ЗДДС данъкът при вътреобщностни придобивания е изискуем от лицето, което извършва придобиването.
Данъкът при вътреобщностното придобиване става изискуем на 15-ия ден от месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие съгласно чл.63, ал.З от закона.
Съгласно чл.64, ал.1 от ЗДДС данъчната основа за ВОП се определя по реда на чл.26, ал.2 от ЗДДС и включва дължимото на доставчика възнаграждение по доставката и увеличено по реда на чл.26, ал.3 от ЗДДС.
Приложимата в случая данъчна ставка е 20 на сто.
Начисляването на данъка се извършва чрез издаване на протокол по чл.117 от ЗДДС.
Протоколът за начисленият данък за ВОП се отразява в колона 15 на дневника за продажби, съответно данъчната основа в колона 13.
За начисления данък възниква право на приспадане на данъчен кредит по общия ред на закона.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Писмо с Изх. №53-04-744; 07.10 2020 г.; ЗДДС –чл.113; ЗКПО- чл.10

Изх. №53-04-74407.10 2020 г. ЗДДС –чл.113ЗКПО- чл.10 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх.№53-04-744/24.09.2020 г. във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО).В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество осъществява дейност по професионална поддръжка и

Освобождаване от данъчно облагане на служителите на Представителството на МВФ в България.

Изх. № 99-00-80Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: Освобождаване от данъчно облагане на служителите на Представителството на МВФ в България.Уважаеми господин ,Във връзка с Ваше писмо, заведено в ЦУ на НАП с вх. № 99-00-80 от 21.12.2006 г. Ви уведомявам следното:Съгласно чл. 6, раздел 19, б. „b“ от Конвенцията за привилегиите и имунитетите на специализираните организации

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на изплащане на премии на производители на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и високоефективна комбинирана енергия (ВКЕ) по силата на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 38 от 8 май 2018 г.)

Изх.№ 91-00-126Дата: 06.08.2018 год. ЗДДС, чл.26ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на изплащане на премии на производители на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и високоефективна комбинирана енергия (ВКЕ) по силата на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 38 от 8

ЗДДС, чл.13, aл. 1,ЗДДС, чл.17, aл. 2,ППЗДДС, чл.79, aл. 2, т. 4,ЗДДС, чл.25, aл. 6, т. 2

53-02-155/18.08.2010 г. ЗДДС, чл.13, ал.1 чл.17, ал.2 чл.25, ал.6, т.2ППЗДДС, чл.79, ал.2, т.4 В Дирекция ОУИ …. е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № …/.2010 г. Изложена е следната фактическа обстановка:… ЕООД закупува стоки от Германия. Те не идват в България, а отиват директно в Швейцария. Немската фактура е издадена на името на …

прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-00-298/12.07.2012 г. ЗДДС, чл.12, ал.1 чл.44, т.2 чл.96, ал.1 и ал.2В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” …. са постъпили Ваши писмени запитвания, приети с вх. № 53-00-298/17.04.2012 г.и 53-00-298/25.06.2012 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).В запитванията е изложена следната фактическа обстановка:… е сдружение с нестопанска

Изх. №21-03-4

Изх. №21-03-403.04.2020 г. КСО – чл. 4, ал. 1, т. 8КСО – чл. 4, ал. 3, т. 1НООСЛБГРЧМЛ – чл. 1, ал. 5, т. 1 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №21-03-4/16.03.2020 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО). В запитването не

данъчното облагане на юридическо лице извършващо през 2006 г. патентна дейност с достигнат оборот към 29.12.2006 г. от 50000 лв., изразяваме следното становище:

1_20-18-10/11.01.2007чл.43, ал.3 от ЗОДФЛчл.30, ал.3 от ЗОДФЛУважаеми господин……..,Във връзка с Ваше запитване, заведено в дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Бургас, относно данъчното облагане на юридическо лице извършващо през 2006 г. патентна дейност с достигнат оборот към 29.12.2006 г. от 50000 лв., изразяваме следното становище:Съгласно чл.2, ал.4 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/,

КСО, чл.4, aл. 6,КСО, чл.4, aл. 3, т. 1,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 2

2_868/11.06.2012 г.КСО – чл.4, ал.3, т.1, чл.4, ал.6ЗЗО – чл.40, ал.1, т.2В изложената в писмото Ви фактическа обстановка описвате, че Вие сте вещо лице към ……. съд ….. Желаете да разберете как да избегнете внасянето на здравноосигурителни вноски.С оглед изложеното в запитването, при сега действащата нормативна база, изразявам следното принципно становище:Статусът на вещите лица, както

Scroll to Top