Приложението на ЗДДС при покупка на лек автомобил за извършване на доставка на разнос на храна по домовете

2_1021/23.12.2016 г.
ЗДДС, чл.9
ЗДДС, чл.70, ал.1, т.4
ЗДДС, чл.70, ал.1,т.5
ЗДДС, чл.70, ал.2, т.1
ОТНОСНО:приложението на ЗДДС при покупка на лек автомобил за извършване надоставка на разнос на храна по домовете
В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекциятас вх. №….., в което е описана следната фактическа обстановка:
Дружество, регистрирано по ЗДДС е с предмет на основна дейност ресторантьорство. Извършва и услугата разнос по домовете. В стойността на касовия бон, който се предоставя на клиента имаотделна партида „доставка“ с определена цена. В тази връзка задавате следните въпроси:
1.Бихте ли могли да третиратетази „Доставка“ като транспортна услуга?
2.Ако закупите лек автомобил, за да извършвате тези доставки ще имате ли право на данъчен кредит за покупката и експлоатацията на автомобила, ако с него извършвате само тази дейност?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност(ППЗДДС),изразявам следното принципно становище:
По първи въпрос:
Услуга по смисъла на чл.8 от ЗДДС е всичко, което има стойност и е различно отстока, от парите в обръщениеи от чуждестранната валута, използвани като платежно средство.
Доставка на услуга според чл.9, ал.1 от ЗДДС е всяко извършване на услуга.
В конкретния случай, в запитването е посочено, че дружеството ще извършва разнос на храна по домовете, като за доставката на услуга е определено отделно възнаграждение от цената на доставяната храна. Във фискалния бон цената на услугата по доставката на храна е отразена на отделен ред.
В ЗДДС не е дадена легална дефиниция на понятието транспортни услуги. Съгласно чл.367 от ТЗ с договора за превоз превозвачът се задължава срещу възнаграждение да превози до определено място лице, багаж или товар.
По смисъла на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства,продажбата на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка е регламентирана като „разносна търговия“.
Считаме, че за целите на ЗДДС разносната търговия, която дружеството ще извършва може да се определи като транспортна услуга по превоз на стоки срещу възнаграждение.
По втори въпрос:
На основание чл.68, ал.1, т.1от ЗДДС данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по този закон за получени от него стоки или услуги по облагаеми доставки. Съгласно чл.69, ал., 1 от ЗДДС лицето има право да приспадне данъчен кредит за стоките и услугите, които се използват за целите на извършваните облагаеми доставки.
По силата на чл.70, ал.1, т.4 и т.5 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл.69 от ЗДДС, когато е придобит или внесен лек автомобил или мотоциклет и стоките или услугите са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на мотоциклети и леки автомобили по т. 4, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали.
В чл. 70, ал. 2 от ЗДДС са регламентирани случаи, при които ограниченията на ал. 1, т. 4 и 5 не се прилагат и е налице право на данъчен кредит, когато:
1. превозните средства по ал. 1, т. 4 се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба;
2. превозните средства по ал. 1, т. 4 са предназначени единствено за препродажба (търговски наличности);
3. стоките или услугите са предназначени единствено за препродажба (търговски наличности), включително след преработка;
4. стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на превозните средства по т. 1;
5. превозните средства по ал. 1, т. 4 и стоките или услугите по ал. 1, т. 5 се използват и за дейности, различни от посочените в т. 1 – 4, в случаите, когато една или повече от изброените в т. 1 – 4 дейности са основна дейност за лицето; в тези случаи правото на приспадане на данъчен кредит е налице от началото на месеца, следващ месеца, за който е изпълнено изискването за основна дейност.
При условие, че транспортната услуга е с отделна цена от цената на стоката и не е съпътстваща доставка на доставката на храна, са налице две доставки – доставка на стока и доставка на транспортна услуга.
Предвид гореизложеното считаме, че в конкретния случай, при осъществяване на доставка на храна до дома срещу възнаграждение, разпоредбата на чл.70, ал.2, т.1 и т. 4 от ЗДДС би могла да се приложи само в случаите, когато дружеството използва лекия автомобил единствено за транспортни услуги, във връзка с тази дейност, за които има изрични договорености между страните и лицето разполага с документи, доказващи извършването на същите.
Подобно становище относно разносна търговия на стоки е изразено в писмо изх.№ 24-31-353/2007г. на изп. директор на ЦУ на НАП, което е налично на интернет страницата на НАП на адрес: www.nap.bg.
В случай, че дружеството използва лекия си автомобил и за други дейности, за да възникне право на приспадане на данъчен кредит за покупката и експлоатацията на автомобила е необходимо една или повече от изброените в чл. 70, ал. 2, т. 1-4 дейности да са основна дейност на дружеството.
“Основна дейност“ по смисъла на § 1, т. 18а от ДР на ЗДДС е дейността на регистрираното лице, когато общата стойност на извършените от лицето доставки по една или повече от изброените по-горе дейности представлява повече от 50 на сто от общата стойност на всички изпълнени от лицето доставки през последните 12 месеца преди текущия месец, независимо дали са изтекли 12 месеца от регистрацията по същия закон.
Следва да имате предвид, че от 01.01.2017г. е в сила разпоредбата на чл.71б от ЗДДС, съгласно която за различни от недвижими имотистоки, които биха били дълготрайни активи и които ще се използват едновременно от регистрираното лице , както за извършване на независима икономическа дейност, така и за негови лични нужди или за лични нужди на собственика, на неговите работници и служители, или по-общо за цели, различни от независимата икономическа дейност, възниква право на данъчен кредит само за частта от начисления данък, съответстваща на използването на актива за независимата икономическа дейност. Частта от начисления данък се определя по реда на чл.71а от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар