ЗЗО, чл.40, aл. 5,ЗДДФЛ, чл.30

2_1028/15.04.2009г.
ЗДДФЛ – чл.30
ЗЗО – чл.40, ал.5
В запитването си описвате следната фактическа обстановка: През 2008г. Вие сте бил безработен и сте внасял здравноосигурителни вноски по реда на чл.40, ал.5 от ЗЗО. През същата година имате изплатени суми от възнаграждения по извънтрудови правоотношения, чийто месечен размер след приспадане на нормативно признатите разходи е под минималната раб.заплата за страната и повече от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица.
Въпросът, които поставяте е: В приложение 3 към декларацията по чл.50 от ЗДДФЛ за 2008г. в част II „Формиране на годишната данъчна основа” на ред 2 „Задължителни осигурителни вноски по КСО и ЗЗО” може ли да посочите здравноосигурителните вноски, които сте внасяли по реда на чл.40, ал.5 от ЗЗО през 2008г./ на ред 2.5/ и здравноосигурителните вноски определени за довнасяне съгласно данните от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2008г. /на ред 2.6/.
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
На основание чл.40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ лицата, които не подлежат на осигуряване по ал.1, 2 и 3, са задължени да правят здравноосигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Тези лица за задължени и да извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.
Съгласно чл.29, т.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с 25 на сто разходи за дейността за доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения. Годишната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл.29, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице /чл.30 от ЗДДФЛ/.
Следователно, всички получени от Вас доходи от извънтрудови правоотношения трябва да бъдат посочени вприложение 3, таблица 7към годишната данъчна декларацията по чл.50 от ЗДДФЛ за 2008г.
Задължен сте да направите и годишно изравняване, попълвайки Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2008 г, като определите здравноосигурителни вноски за довнасяне.
В част II „Формиране на годишната данъчна основа” на ред 2 „Задължителни осигурителни вноски по КСО и ЗЗО”не може да посочите нито внесените през годината здравноосигурителни вноски, нитовноските, които определите за довнасяне след като извършите годишното изравняване съгласно данните от Таблица 2 на Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2008г. Това е недопустимо, тъй като чл.30 на ЗДДФЛ позволява облагаемият доход по чл.29 от ЗДДФЛ да бъде намаляван единствено и само с вноските, които самоосигуряващите се лица за задължени да правят, а Вие през 2008г. не правите осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице.

Оценете статията

Вашият коментар